Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgängliga och robusta livsmiljöer

Granskad:
Symbol för globala målen punkt 11 - hållbara städer och samhällen.
Illustration: Trollbäck och The New Division

Den byggda miljön har stor inverkan på människors liv och valmöjligheter genom tillgång till bland annat bostäder, mötesplatser, grönområden och andra olika samhällsfunktioner. Beroende på hur miljöer gestaltas ges människor olika förutsättningar och livsvillkor, och våra miljöer blir mer eller mindre rustade att möta framtiden.

Propositionen för Gestaltad livsmiljö säger att våra boendemiljöer bör vara tillgängliga och inkluderande med god tillgång till grönområden, lekparker, offentlig service, handel och kommunikationer. Stor kraft bör läggas på att varje tillskott i bebyggelsemiljön ska kunna bidra till långsiktiga kvaliteter. Bostadsbyggande, planering och förvaltning ska bidra till väl sammanhållna och jämlika samhällen.

Strategin för levande städer lyfter att det ska vara enkelt och säkert för alla att promenera och cykla till närmaste butik, arbete och skola. Gaturummet är ett viktigt offentligt rum som i högre grad kan rymma närbutiker, uteserveringar och kultur för att skapa folkliv. I städer gör närhet det möjligt för fler att klara sin vardag utan egen bil. I städer och tätorter är det angeläget att i ökad utsträckning prioritera en samhällsstruktur med goda möjligheter att gå och cykla samt resa med kollektivtrafik i stället för med personbil.

Den byggda miljön har stor inverkan på människors liv och valmöjligheter genom tillgång till bland annat bostäder, mötesplatser, grönområden och andra olika samhällsfunktioner. Hur olika funktioner ligger placerade i förhållande till varandra, och hur de offentliga rummen och platserna är utformade och fogar samman de olika delarna till en god helhet, påverkar hur tillgänglig, trygg, säker, inkluderande och hälsosam en miljö är. Hur den enskilda byggnaden eller parken är utformade och hur den bidrar till och samspelar med sin omgivning har också stor påverkan. Detta gäller från de stora regionala funktionssambanden, till stadens eller tätortens system av gator och kvarter, till hur stadsdelen, kvarteret och den enskilda byggnaden fungerar och upplevs.

Att skapa rättvisa förutsättningar

Tillgången till olika samhällsfunktioner handlar om att skapa lika och rättvisa förutsättningar och livsvillkor för människor utifrån olika livssituationer. Hur en stad eller ett samhälle fungerar utifrån rörelsemönster och möjligheter att gå, cykla eller åka kollektivt, och hur olika funktioner på så vis är sammankopplade, spelar stor roll för enskilda människors tillgång till olika samhällsfunktioner.

Med den fysiska planeringen som verktyg kan investeringsvilja skapas i olika delar av ett samhälle och bidra till att motverka segregation. Detta kräver grundläggande kunskap om stadens form och rumsliga struktur utifrån täthet, diversitet och närhet, och hur den rumsliga strukturen utgör grund för andra samhällsprocesser – sociala, kulturella, ekologiska och ekonomiska.

Att skapa robusta samhällen

En robust struktur ger utrymme för förändringar över tid utan att strukturens grundläggande kvaliteter, värden och helheten förloras. Det kan handla om att bibehålla bra ljusförhållanden, rörelsemönster och stråk som knyter ihop olika platser. Det kan också handla om platser som till sin karaktär är mångfunktionella och kan användas till flera olika ändamål över dygnet och över tid. Detta med respekt för enskilda gruppers särskilda behov. Stadens relation till sitt omland, angränsande tätorter och landsbygd är också viktiga samband att ta hänsyn till för att skapa robusta strukturer. Den ökande urbaniseringen gör det än mer angeläget att stärka sambanden mellan stad och land, med koppling till exempelvis lokal matproduktion, energiförsörjning, näringsliv, turism, rekreation och friluftsliv.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen