På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgängliga och robusta livsmiljöer

Symbol för globala målen punkt 11 - hållbara städer och samhällen.
Illustration: Trollbäck och The New Division

Den byggda miljön har stor inverkan på människors liv och valmöjligheter genom tillgång till bland annat bostäder, mötesplatser, grönområden och andra olika samhällsfunktioner. Beroende på hur miljöer gestaltas ges människor olika förutsättningar och livsvillkor, och våra miljöer blir mer eller mindre rustade att möta framtiden.

Ur regeringens proposition 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö
Ur regeringens skrivelse 2017/18:230 Strategin för levande städer

Den byggda miljön har stor inverkan på människors liv och valmöjligheter genom tillgång till bland annat bostäder, mötesplatser, grönområden och andra olika samhällsfunktioner. Hur olika funktioner ligger placerade i förhållande till varandra, och hur de offentliga rummen och platserna är utformade och fogar samman de olika delarna till en god helhet, påverkar hur tillgänglig, trygg, säker, inkluderande och hälsosam en miljö är. Hur den enskilda byggnaden eller parken är utformade och hur den bidrar till och samspelar med sin omgivning har också stor påverkan. Detta gäller från de stora regionala funktionssambanden, till stadens eller tätortens system av gator och kvarter, till hur stadsdelen, kvarteret och den enskilda byggnaden fungerar och upplevs.

Att skapa rättvisa förutsättningar

Tillgången till olika samhällsfunktioner handlar om att skapa lika och rättvisa förutsättningar och livsvillkor för människor utifrån olika livssituationer. Hur en stad eller ett samhälle fungerar utifrån rörelsemönster och möjligheter att gå, cykla eller åka kollektivt, och hur olika funktioner på så vis är sammankopplade, spelar stor roll för enskilda människors tillgång till olika samhällsfunktioner.

Med den fysiska planeringen som verktyg kan investeringsvilja skapas i olika delar av ett samhälle och bidra till att motverka segregation. Detta kräver grundläggande kunskap om stadens form och rumsliga struktur utifrån täthet, diversitet och närhet, och hur den rumsliga strukturen utgör grund för andra samhällsprocesser – sociala, kulturella, ekologiska och ekonomiska.

Att skapa robusta samhällen

En robust struktur ger utrymme för förändringar över tid utan att strukturens grundläggande kvaliteter, värden och helheten förloras. Det kan handla om att bibehålla bra ljusförhållanden, rörelsemönster och stråk som knyter ihop olika platser. Det kan också handla om platser som till sin karaktär är mångfunktionella och kan användas till flera olika ändamål över dygnet och över tid. Detta med respekt för enskilda gruppers särskilda behov. Stadens relation till sitt omland, angränsande tätorter och landsbygd är också viktiga samband att ta hänsyn till för att skapa robusta strukturer. Den ökande urbaniseringen gör det än mer angeläget att stärka sambanden mellan stad och land, med koppling till exempelvis lokal matproduktion, energiförsörjning, näringsliv, turism, rekreation och friluftsliv.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej