Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Personsäkerhet i Boverkets byggregler

Granskad:

Här kan du läsa kort om vilka föreskrifter som finns om personsäkerhet i Boverkets byggregler, BBR.

Barnsäkerhet

Krav på barnsäkerhet gäller för tomter, byggnader och utrymmen där barn i förskoleålder kan tänkas vistas utan ständig tillsyn av vuxen. Exempel på sådana utrymmen finns i BBR avsnitt 8:11 Tillämpningsområden. Enligt Boverkets konsekvensbeskrivning till BBR 15, 2008, avsnitt 8:11, avser barn i "förskoleålder", barn upp till 6 år (72 månader). För mer information om barnsäkerhet kan du läsa Boverkets publikation Bygg barnsäkert, som gäller byggnader, tomter och utemiljö.

Skydd mot fall

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador i alla åldrar. Äldre och barn är speciellt utsatta för risken att skadas vid ett fall. Krav på skydd mot fall finns i BBR avsnitt 8:2 och omfattar skydd mot att halka och snubbla samt fall från höjder som avser trappor och ramper, taksäkerhet, fönster, balkonger och andra öppningar i byggnader samt säkerhet på tak.

Skydd mot sammanstötning och klämning

Skydd mot sammanstötning och klämning enligt BBR avsnitt 8:3 behandlar krav på fast inredning och utrustning som t.ex. köksinredning, skydd mot olyckor vid rörliga delar som avser motordrivna dörrar, portar, väggar och grindar m.m., samt hissar, rulltrappor och rullramper.

Glas i byggnader

Även personsäkerhet för glas i byggnader behandlas i BBR avsnitt 8:3 och avser skydd mot sammanstötning, skydd mot fall genom glas och skydd mot skärskador. Mer information om säkerhet för glas finns på sidan Säkert glas i byggnader.

Skydd mot brännskador

Skydd mot brännskador enligt BBR avsnitt 8:4 avser yttemperatur för olika sorters värmeinstallationer, krav på köksspisar, ugnar och dylikt, samt skydd mot skållningsskador i kök. Krav på tappvarmvatten för att undvika skållning finns i BBR avsnitt 6:62 Installation för tappvatten.

Skydd mot explosioner

Skydd mot explosioner enligt BBR avsnitt 8:51 avser hantering av brandfarliga och explosiva varor i byggnader. Denna ska ske enligt de regler som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Dessutom behandlas värmeinstallationer och andra tryckbärande anordningar som ska följa de regler som ges ut av Arbetsmiljöverket.

Skydd mot instängning

Skydd mot instängning enligt BBR avsnitt 8:6 behandlar dörrar till hygienrum, bastu och andra utrymmen där någon kan bli oförutsett instängd. Risk för instängning av barn i eller i anslutning till utrymmen där de kan vistas ska särskilt beaktas. Regler om skydd mot instängning ges också ut av Arbetsmiljöverket, AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning. Se även Boverkets publikation Barnsäkra containrar.

Skydd mot förgiftning

Skydd mot förgiftning enligt BBR avsnitt 8:7 avser förbindelse med lokaler där giftiga gaser kan förekomma som t.ex. garage. Dessutom avses förvaring av mediciner, hushållskemikalier och kemisktekniska preparat i utrymmen där barn kan vistas som till exempel bostäder.

Skydd mot elstötar och elchocker

I BBR avsnitt 8:8 Skydd mot elstötar och elchocker anges att byggnader ska utformas så att risk för personskador till följd av elstötar och elchocker begränsas. Det hänvisas till elsäkerhetsföreskrifter som ges ut av Elsäkerhetsverket.

Skydd mot olyckor på tomter

Skydd mot olyckor på tomter enligt BBR avsnitt 8:9 behandlar skydd mot fall på tomter, skydd av öppningar i marken som t.ex. luckor och brunnar, krav på fasta lekredskap, skydd mot olyckor vid rörliga anordningar som t.ex. motordrivna bommar och grindar samt skydd mot drunkning i t.ex. brunnar, dammar och fasta pooler.

För mer information se Boverkets publikationer Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap och Barnsäkra brunnar. Dessutom ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut Guide till ökad vattensäkerhet för kommuner och andra anläggningsägare och broschyren Barnsäker pool och trädgårdsdamm.

Krav på säkerhet för användning vid ändring av byggnader

I BBR avsnitt 8:10 Krav på säkerhet för användning vid ändring av byggnader behandlas vilka krav som gäller för personsäkerhet vid ändring eller ombyggnad av befintliga byggnader.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen