På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har i detaljplaneprocessen ansvar för att företräda och samordna statens intressen och ta fram planeringsunderlag. I samband med kommunens detaljplanearbete ska de särskilt bevaka riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd, regional samordning samt frågor som rör hälsa och säkerhet. Utöver detta har länsstyrelsen tillsyn över detaljplaner och kan i vissa fall överpröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner.

Under detaljplanprocessen har länsstyrelsen en roll under samrådet, granskningen och efter antagandet av detaljplanen.

Länsstyrelsens roll under samrådet

I arbetet med att ta fram ett program eller ett förslag till detaljplan ska kommunen bland annat samråda med länsstyrelsen.

Samordning av statliga intressen

Under detaljplaneprocessen ska länsstyrelsen ta till vara och samordna de statliga intressena. Länsstyrelsen har till uppgift att på lämpligt sätt hålla andra berörda statliga myndigheter informerade under samrådet. Om förslaget till detaljplan rör skogsmark ska länsstyrelsen inhämta yttrande från Skogsstyrelsen. Länsstyrelsen behöver inte underrätta lantmäterimyndigheten och myndigheter som är sakägare och som kommunen därför ska samråda med. Om detaljplanen har stöd i översiktsplanen behöver endast de myndigheter som har haft invändningar mot översiktsplanen eller är särskilt berörda underrättas.

De myndigheter som har synpunkter på förslaget till detaljplan ska framföra synpunkterna till länsstyrelsen. Länsstyrelsens roll att företräda och samordna statens intressen i enskilda planärenden kan ibland innebära att länsstyrelsens sammanvägda bedömning kan behöva gå emot ett visst statligt intresse.

Frågor som särskilt ska bevakas

Länsstyrelsen ska vid samrådet särskilt verka för att:

 • riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken tillgodoses,
 • miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken följs,
 • strandskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,
 • sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
 • en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Rådgivning

Under samrådet ska länsstyrelsen ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet plan- och bygglagen, PBL. Om det behövs från allmän synpunkt ska länsstyrelsen även ge råd i övrigt om tillämpningen av PBL. Länsstyrelsens rådgivning bör i första hand inriktas mot sådana brister som är väsentliga och av betydelse för att detaljplanen ska bli möjlig att genomföra. (jfr prop. 2013/14:126 sid. 123 ff)

Samrådsyttrande

Av länsstyrelsens samrådsyttrande bör det framgå vad som är råd och vad som är sådana synpunkter som länsstyrelsen särskilt har att bevaka. Av yttrandet bör det tydligt framgå vilka synpunkter som kan komma att utgöra grund för överprövning. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 611)

Länsstyrelsens roll vid granskning

Länsstyrelsen ska under granskningstiden yttra sig över planförslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att:

 • ett riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken inte tillgodoses,
 • en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet miljöbalken inte följs,
 • strandskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken upphävs på ett felaktigt sätt,
 • samordningen av frågor om mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte har skett på ett lämpligt sätt, eller
 • en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir lämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsen ska lämna ett yttrande till kommunen inom granskningstiden. Det ska framgå av yttrandet om länsstyrelsen anser att förslaget strider mot ingripandegrunderna på ett sådant sätt att länsstyrelsen kommer att överpröva kommunens beslut att anta planen.

Länsstyrelsens tillsyn och överprövning

När kommunen har antagit en detaljplan ska länsstyrelsen inom tre veckor besluta om planen ska överprövas eller inte. Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut att anta planen om beslutet kan antas innebära att:

 • ett riksintresse enligt miljöbalken inte tillgodoses,
 • miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs,
 • strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser,
 • användningen av mark‐ och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnats på ett lämpligt sätt, eller
 • att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Om det vid överprövningen visar sig att kommunens antagandebeslut inte kan godtas, till exempel med hänsyn till att en kulturmiljö av riksintresse då påtagligt skulle skadas, eller om en planerad bostadsbebyggelse beräknas bli utsatt för buller i sådan omfattning att läget inte kan bedömas lämpligt, ska länsstyrelsen upphäva kommunens antagandebeslut. Det kan upphävas helt eller, om kommunen medger det, i en viss del.

Länsstyrelsen ska fatta beslut om upphävande inom två månader från det att de tagit beslut om överprövning. Tidsfristen får överskridas om längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Det kan till exempel gälla samverkan med andra myndigheter eller om det behövs kompletterande underlag från kommunen. Möjligheten att överskrida tidsfristen bör användas restriktivt.
(jfr prop. 2016/17:151 sid. 36-37)

I ärenden där länsstyrelsen har fattat beslut om överprövning före 1 juli 2017 ska tidsfristen räknas från 1 juli 2017 och inte från beslutet om överprövning.

Plan- och bygglag (2017:424) Övergångsbestämmelse punkt 2

Länsstyrelsens beslut att upphäva antagandebeslutet får överklagas av kommunen till regeringen.

Länsstyrelsen som första rättsinstans för planer antagna före 1 juni 2016

Fram till 1 juni 2016 var länsstyrelsen första prövningsinstans för överklagande av kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplan. Detaljplaner som är antagna från och med den 1 juni 2016 ska istället överklagas till mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelsens uppföljning

Länsstyrelsen ska följa upp byggnadsnämndens tillämpning av PBL samt tillhörande föreskrifter och vid behov ge byggnadsnämnden råd och stöd.

Länsstyrelsen ska på Boverkets begäran lämna uppgifter om byggnadsnämndens tillämpning av PBL och dess föreskrifter. Länsstyrelsen ska även ställa samman sådana uppgifter om detaljplaner som Boverket behöver för att få kännedom om aktuella utvecklingstendenser. Det kan till exempel vara statistik över kommunernas planläggning.

Planföreläggande

Undantagsvis kan regeringen förelägga en kommun att inom viss tid anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Om kommunen inte följer ett sådant planföreläggande, får regeringen besluta att länsstyrelsen på kommunens bekostnad ska ta fram det förslag och i övrigt göra det arbete som behövs för att detaljplanen ska kunna antas, ändras eller upphävas. I sådant fall är det regeringen som antar, ändrar eller upphäver detaljplanen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej