Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsen

Granskad:

Länsstyrelsen har i detaljplaneprocessen ansvar för att företräda och samordna statens intressen och ta fram planeringsunderlag. I samband med kommunens detaljplanearbete ska de särskilt bevaka riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd, regional samordning samt frågor som rör hälsa och säkerhet. Utöver detta har länsstyrelsen tillsyn över detaljplaner och kan i vissa fall överpröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner.

Länsstyrelsens ansvar

Under detaljplanprocessen har länsstyrelsen en roll under samrådet, granskningen och efter antagandet av detaljplanen.

Länsstyrelsens roll under samrådet

I arbetet med att ta fram ett program eller ett förslag till detaljplan ska kommunen bland annat samråda med länsstyrelsen.

Samordning av statliga intressen

Under detaljplaneprocessen ska länsstyrelsen ta till vara och samordna de statliga intressena. Länsstyrelsen har till uppgift att på lämpligt sätt hålla andra berörda statliga myndigheter informerade under samrådet. Om förslaget till detaljplan rör skogsmark ska länsstyrelsen inhämta yttrande från Skogsstyrelsen. Länsstyrelsen behöver inte underrätta lantmäterimyndigheten och myndigheter som är sakägare och som kommunen därför ska samråda med. Om detaljplanen har stöd i översiktsplanen behöver endast de myndigheter som har haft invändningar mot översiktsplanen eller är särskilt berörda underrättas.

14 §
  Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt
   1. ta till vara och samordna statens intressen,
   2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,
   3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
   4. verka för att en bebyggelse inte blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt. Lag (2020:76) .

1 §
  Under ett samråd om ett förslag att anta, ändra eller upphäva en regionplan, en översiktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser ska länsstyrelsen på lämpligt sätt hålla andra berörda statliga myndigheter underrättade om planarbetet. Om förslaget rör skogsmark, ska länsstyrelsen inhämta Skogsstyrelsens yttrande.

Om förslaget avser en detaljplan eller områdesbestämmelser, behöver länsstyrelsen dock inte underrätta
   1. lantmäterimyndigheten och myndigheter som är sakägare och som kommunen ska samråda med enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900), eller
   2. andra myndigheter än de som har invänt mot översiktsplanen, utom när förslaget saknar stöd i översiktsplanen eller särskilt berör myndigheten.

De myndigheter som har synpunkter på förslaget till detaljplan ska framföra synpunkterna till länsstyrelsen. Länsstyrelsens roll att företräda och samordna statens intressen i enskilda planärenden kan ibland innebära att länsstyrelsens sammanvägda bedömning kan behöva gå emot ett visst statligt intresse.

3 §
  Om en statlig myndighet har synpunkter på ett planförslag under samrådet enligt 1 § eller på de frågor som en begäran om planeringsbesked avser efter underrättelse enligt 2 a §, ska myndigheten framföra synpunkterna till länsstyrelsen.
Förordning (2017:423).

3 a §
  Om en detaljplan antas, ändras eller upphävs, ska länsstyrelsen så snart som möjligt underrätta de statliga myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av beslutet. Förordning (2021:786).

Frågor som särskilt ska bevakas

Länsstyrelsen ska vid samrådet särskilt verka för att:

 • riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken tillgodoses,
 • miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken följs,
 • strandskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,
 • sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
 • en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

14 §
  Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt
   1. ta till vara och samordna statens intressen,
   2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,
   3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
   4. verka för att en bebyggelse inte blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt. Lag (2020:76) .

Rådgivning

Under samrådet ska länsstyrelsen ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet plan- och bygglagen, PBL. Om det behövs från allmän synpunkt ska länsstyrelsen även ge råd i övrigt om tillämpningen av PBL. Länsstyrelsens rådgivning bör i första hand inriktas mot sådana brister som är väsentliga och av betydelse för att detaljplanen ska bli möjlig att genomföra. (jfr prop. 2013/14:126 sid. 123 f.)

En enklare planprocess, prop. 2013/14:126 (på Sveriges riksdags webbplats)

14 §
  Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt
   1. ta till vara och samordna statens intressen,
   2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,
   3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
   4. verka för att en bebyggelse inte blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt. Lag (2020:76) .

Samrådsyttrande

Av länsstyrelsens samrådsyttrande bör det framgå vad som är råd och vad som är sådana synpunkter som länsstyrelsen särskilt har att bevaka. Av yttrandet bör det tydligt framgå vilka synpunkter som kan komma att utgöra grund för överprövning. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 611)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Länsstyrelsens roll vid granskning

Länsstyrelsen ska under granskningstiden yttra sig över planförslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att:

 • ett riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken inte tillgodoses,
 • en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet miljöbalken inte följs,
 • strandskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken upphävs på ett felaktigt sätt,
 • samordningen av frågor om mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte har skett på ett lämpligt sätt, eller
 • en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir lämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

22 §
  Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att
   1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
   2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
   3. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,
   4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller
   5. en bebyggelse annars blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2020:76) .

22 a §
  Under granskningstiden ska lantmäterimyndigheten yttra sig över planförslaget om myndigheten bedömer att förslaget inte är förenligt med 4 kap. 7, 18 och 18 a §§ samt 33 §
första stycket 3 och tredje stycket. Lag (2014:900) .

Länsstyrelsen ska lämna ett yttrande till kommunen inom granskningstiden. Det ska framgå av yttrandet om länsstyrelsen anser att förslaget strider mot ingripandegrunderna på ett sådant sätt att länsstyrelsen kommer att överpröva kommunens beslut att anta planen.

Länsstyrelsens tillsyn och överprövning

När kommunen har antagit en detaljplan ska länsstyrelsen inom tre veckor besluta om planen ska överprövas eller inte. Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut att anta planen om beslutet kan antas innebära att:

 • ett riksintresse enligt miljöbalken inte tillgodoses,
 • miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs,
 • strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser,
 • användningen av mark‐ och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnats på ett lämpligt sätt, eller
 • att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.

10 §
  När länsstyrelsen enligt 5 kap. 30, 38 eller 39 § har fått ett meddelande om att en kommun beslutat att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, ska länsstyrelsen inom tre veckor besluta om den ska överpröva kommunens beslut eller inte.

Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas innebära att
   1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
   2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,
   3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
   4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller
   5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2022:929) .

10 a §
  Om länsstyrelsen har gett ett planeringsbesked enligt
5 kap. 10 f § om att en åtgärd inte har en sådan innebörd som anges i 10 § andra stycket, får överprövning enligt 10 § eller upphävande enligt 11 § inte ske med hänvisning till den fråga som beskedet avser. Om ett planeringsbesked förenats med villkor och villkoret har iakttagits, får inte heller sådan överprövning eller sådant upphävande ske med hänvisning till den fråga som beskedet avser.

Första stycket gäller inte om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till den eller de frågor som planeringsbeskedet avser. Lag (2017:424) .

Om det vid överprövningen visar sig att kommunens antagandebeslut inte kan godtas, till exempel med hänsyn till att en kulturmiljö av riksintresse då påtagligt skulle skadas, eller om en planerad bostadsbebyggelse beräknas bli utsatt för buller i sådan omfattning att läget inte kan bedömas lämpligt, ska länsstyrelsen upphäva kommunens antagandebeslut. Det kan upphävas helt eller, om kommunen medger det, i en viss del.

Länsstyrelsen ska fatta beslut om upphävande inom två månader från det att de tagit beslut om överprövning. Tidsfristen får överskridas om längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Det kan till exempel gälla samverkan med andra myndigheter eller om det behövs kompletterande underlag från kommunen. Möjligheten att överskrida tidsfristen bör användas restriktivt.
(jfr prop. 2016/17:151 sid. 36-37)

Fler steg för en effektivare plan- och bygglag, prop. 2016/17:151 (på Sveriges riksdags webbplats)

I ärenden där länsstyrelsen har fattat beslut om överprövning före 1 juli 2017 ska tidsfristen räknas från 1 juli 2017 och inte från beslutet om överprövning.

2. Har en länsstyrelse före den 1 juli 2017 enligt 11 kap. 10 § första stycket beslutat om överprövning, ska tidsfristen om två månader i 11 kap. 11 § andra stycket räknas från den 1 juli 2017

11 §
  Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser i dess helhet, om beslutet har en sådan innebörd som anges i
10 § andra stycket. Om kommunen medger det, får beslutet upphävas i en viss del.

Beslut enligt första stycket ska fattas inom två månader från det att länsstyrelsen har beslutat om överprövning enligt
10 § första stycket om inte längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Lag (2017:424) .

Länsstyrelsens beslut att upphäva antagandebeslutet får överklagas till regeringen.

5 §
  Länsstyrelsens beslut enligt 11 kap. 11 § att helt eller i en viss del upphäva kommunens beslut om detaljplan, områdesbestämmelser, lov eller förhandsbesked får överklagas hos regeringen.

5 a §
  Länsstyrelsens beslut om planeringsbesked enligt 5 kap.
10 f § får överklagas till regeringen. Lag (2017:424) .

Länsstyrelsen som första rättsinstans för planer antagna före 1 juni 2016

Fram till 1 juni 2016 var länsstyrelsen första prövningsinstans för överklagande av kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplan. Detaljplaner som är antagna från och med den 1 juni 2016 ska istället överklagas till mark- och miljödomstolen.

3 §
  Andra kommunala beslut enligt denna lag än de som avses i
1-2 a §§ får överklagas till länsstyrelsen. Lag (2016:252) .

2 a §
  Kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas till mark- och miljödomstolen. Lag (2016:252) .

Länsstyrelsens uppföljning

Länsstyrelsen ska följa upp byggnadsnämndens tillämpning av PBL samt tillhörande föreskrifter och vid behov ge byggnadsnämnden råd och stöd.

18 §
  Länsstyrelsen ska
   1. följa upp byggnadsnämndens tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och vid behov ge byggnadsnämnden råd och stöd, och
   2. på Boverkets begäran lämna
      a) uppgifter om byggnadsnämndens tillämpning av plan- och bygglagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, och
      b) sådana redovisningar av detaljplaner och områdesbestämmelser samt av planeringsunderlag för regionplaner, översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser som behövs för att Boverket ska få kännedom om aktuella utvecklingstendenser inom verkets ansvarsområde.

Länsstyrelsen ska på Boverkets begäran lämna uppgifter om byggnadsnämndens tillämpning av PBL och dess föreskrifter. Länsstyrelsen ska även ställa samman sådana uppgifter om detaljplaner som Boverket behöver för att få kännedom om aktuella utvecklingstendenser. Det kan till exempel vara statistik över kommunernas planläggning.

18 §
  Länsstyrelsen ska
   1. följa upp byggnadsnämndens tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och vid behov ge byggnadsnämnden råd och stöd, och
   2. på Boverkets begäran lämna
      a) uppgifter om byggnadsnämndens tillämpning av plan- och bygglagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, och
      b) sådana redovisningar av detaljplaner och områdesbestämmelser samt av planeringsunderlag för regionplaner, översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser som behövs för att Boverket ska få kännedom om aktuella utvecklingstendenser inom verkets ansvarsområde.

Planföreläggande

Undantagsvis kan regeringen förelägga en kommun att inom viss tid anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Om kommunen inte följer ett sådant planföreläggande, får regeringen besluta att länsstyrelsen på kommunens bekostnad ska ta fram det förslag och i övrigt göra det arbete som behövs för att detaljplanen ska kunna antas, ändras eller upphävas. I sådant fall är det regeringen som antar, ändrar eller upphäver detaljplanen.

15 §
  Regeringen får förelägga en kommun att inom en viss tid anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser (planföreläggande), om det behövs för att tillgodose ett intresse som avses i 10 § andra stycket 1 eller 2.

16 §
  Om kommunen inte följer ett planföreläggande, får regeringen
   1. besluta att länsstyrelsen på kommunens bekostnad ska ta fram det förslag och i övrigt göra det arbete som enligt 5 kap. behövs för att detaljplanen eller områdesbestämmelserna ska kunna antas, ändras eller upphävas, och
   2. anta, ändra eller upphäva detaljplanen eller områdesbestämmelserna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen