Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kartlägg risker i tillsynsprocessen

Granskad:

Att kartlägga risker innebär att identifiera tänkbara riskkällor, riskobjekt och riskområden inom det aktuella planområdet och att kartlägga var de finns. Vid planering av ett tillsynsärende kan det handla om att identifiera vilka anläggningar som kan ge upphov till risker eller som kan behöva viss skötsel och underhåll för att säkerställa funktionaliteten.

Riskfrågor som kan vara aktuella

Om tillsynen är föranledd av en anmälan kan det också handla om att gå igenom det material som finns om åtgärden för att förbereda tillsynen i de fall det är relevant. Det kan vara detaljplan, beslut om lov, start- och slutbesked eller kontrollplan.

Riskkartläggning kan du läsa mer om under Strategi för riskhantering inför planläggning eller beredning av beslut enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Riskkartläggning

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har en exempelsamlingen om tillsyn som kan vara till stöd vid kartläggning av risker i samband med tillsyn.

Tillsyn (på SKR:s webbplats)

Underlag till kartläggning av risker

Underlag till riskkartläggning kan vara handlingar kopplade till detaljplan och eller lovärende i den utsträckning som denna dokumentation finns för det som tillsynen ska omfatta.

Även länsstyrelsens tillsynsvägledning enligt plan- och byggförordning (2011:338), PBF, kan vara bra underlag.

16 §
  Både Boverket och länsstyrelsen ska ha en plan för sin tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period av tre år och vid behov revideras.

Underlag från verksamhetsutövare

Bra underlag till riskkartläggning vid tillsyn finns hos verksamhetsutövare och länsstyrelse. Ofta har verksamhetsutövaren själv och miljönämnden eller länsstyrelsen som tillsynsmyndigheter bättre förutsättningar än byggnadsnämnden att känna till detaljerna kring de risker som verksamheten kan medföra.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen