Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Användning av vattenområde

Granskad:

Vattenområde används vid planläggning av områden som ska vara öppet vatten eller där karaktären av öppet vatten ska finnas kvar. För vattenområden i detaljplan ska användningen alltid anges.

Vattenområde

Vattenområde ska bara användas för att planlägga öppet vatten och vatten med mindre anläggningar där karaktären av öppet vatten avses bibehållas. Det kan handla om friluftsbad, småbåtshamn eller anläggningar för vattenförsörjning. Syftet med bestämmelserna är att avgränsa vattenområden från andra områden för att visa vilket vatten som ska hållas öppet eller för att trygga vattnets användbarhet för verksamheter som är placerade i vatten och där karaktären av öppet vatten ska behållas. Regleringen är alltså i stort sett begränsad till att hålla vattenområden fritt från störande ingrepp. Användningen av ett vattenområde ska alltid anges i en detaljplan.

5 §
  I en detaljplan ska kommunen
   1. bestämma och ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden,
   2. bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för, och
   3. bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden.

Vattenområde

2 §    Vattenområde ska endast tillämpas för öppet vatten och vatten med mindre anläggningar där karaktären av öppet vatten avses bibehållas.

Tabell 6.1 Vattenområde

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 6.2 Precisering av bestämmelsen vattenområde

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

I sjätte kapitlet i Boverkets föreskrifter om detaljplan anges den användningsbestämmelse som får användas för vattenområde i detaljplan samt vad som ingår i denna. Beskrivningen är bindande och ska användas vid tolkning av bestämmelsen. Ett vattenområde i detaljplan är avsedd endast för den användning som bestämmelsen anger.

Vattenområde

2 §    Vattenområde ska endast tillämpas för öppet vatten och vatten med mindre anläggningar där karaktären av öppet vatten avses bibehållas.

Tabell 6.1 Vattenområde

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 6.2 Precisering av bestämmelsen vattenområde

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Precisering

Om ett vattenområde inom detaljplan ska vara öppet och tillgängligt för sjötrafik, bad, fiske med mera enligt de regler som gäller på platsen så räcker det att reglera det som Vattenområde. Om det behövs kan användningsbestämmelser för vattenområde dock preciseras. Plan- och bygglagen, PBL, ger möjlighet att reglera byggande i vatten. Inom ett vattenområde handlar det om verksamheter som innebär att karaktären av öppet vatten finns kvar. Några verksamheter som kan vara möjliga eftersom de kräver vattenkontakt för sin funktion är till exempel idrotts- och friluftsanläggningar, energiproduktion, vattenverk, avloppsrecipient med mera. Alla permanenta anordningar under, i eller över vattnet måste preciseras i planen och förutsätter prövning enligt miljöbalkens regler för att genomföras. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 562 och 156–157)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

En precisering innebär att enbart det som anges i preciseringen är tillåtet. En preciserad användningsbestämmelse ger alltså mindre utrymme för tolkning än då användningen inte preciseras. En precisering innebär att detaljplanen blir mindre flexibel samtidigt som det blir tydligt vilket ändamål som avses med kvartersmarken. Flera olika preciseringar av vattenområde kan finnas inom samma detaljplan, till exempel Bryggor och Farled.

3 §    En precisering av en planbestämmelse innebär att endast det som anges i preciseringen är tillåtet.

I Boverkets föreskrifter om detaljplan räknas de preciseringar som får användas upp. Om ingen av de formulerade preciseringarna passar får kommunen formulera egna preciseringar genom Annan precisering. Eftersom egna preciseringar inte blir digitalt sökbara i samma utsträckning som övriga preciseringar får den endast användas när tillämpbar formulering saknas.

1 §    Endast den användning som är reglerad i 2 § får användas vid reglering med användningsbestämmelser på vattenområde i detaljplan.

Formuleringar av bestämmelser, formuleringar av preciseringar och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabellerna nedan. Annan precisering får endast användas när tillämpbar formulering saknas. Hakparentesen [Annan precisering] ska då ersättas med en egen formulering av preciseringen.

Lagstöd

Varje planbestämmelse som används ska ha stöd i fjärde kapitlet PBL. Lagstödet för att ange användning av vattenområde är 4 kap 5. § p. 3 PBL.

5 §
  I en detaljplan ska kommunen
   1. bestämma och ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden,
   2. bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för, och
   3. bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden.

Kvartersmark eller allmän plats på vatten

Verksamheter och användningar som placeras på, i eller över vatten men där karaktären av öppet vatten inte ska finnas kvar ska inte planläggas som vattenområde utan istället som kvartersmark eller allmän plats. Ett exempel kan vara en byggnad för museum som byggs ut över vatten, vilket då planläggs som kvartersmark med användningen Museum. Motsvarande gäller för bostäder som planläggs på vatten som regleras som kvartersmark med användningen Bostäder.

Om vatten planläggs som kvartersmark eller allmän plats betyder det att planen tillåter utfyllnad, dock krävs även prövning enligt miljöbalkens regler. Om utfyllnad inte ska vara tillåten krävs det att användningen preciseras till en användning som innebär att utfyllnad inte blir möjlig. Till exempel kan Centrum preciseras till Flytande restaurang.

Småbåtshamn inom hamn eller vattenområde

En småbåtshamn kan ingå i både Vattenområde och inom Hamn på kvartersmark. Syftet och storleken med småbåtshamnen är avgörande för vilket som används. Mindre hamnar där karaktären av öppet vatten finns kvar kan rymmas inom vattenområde preciserat till Småbåtshamn. Större anläggningar och anläggningar där syftet är att allmänheten kan stängas ute bör istället reglas som kvartersmark, Småbåtshamn.

Användning på is

Det är inte möjligt att göra regleringar som bara gäller under en viss årstid. Vissa användningar av vattenområden gäller däremot hela året men är endast aktuella på is. Det kan exempelvis handla om landningsbana för flygplan, vinterväg, testbanor, skoterled, hästsportbana.

Markåtkomst, ersättning, iordningställande

För vattenområden finns inte några regler om markåtkomst och ersättning liknande de som gäller för allmän plats och kvartersmark. Det finns därmed inte heller några regler i PBL om skyldighet för kommunen att iordningställa anläggningar inom ett vattenområde eller att lösa in området.

Formuleringar och bestämmelsekoder

I Boverkets föreskrifter om detaljplan finns tabeller till varje användningsbestämmelse som anger hur bestämmelserna ska formuleras samt vilka bestämmelsekoder som gäller för dessa. Tabellerna innehåller en grundformulering för bestämmelsen och hur den får preciseras. Inga andra formuleringar eller bestämmelsekoder får användas.

1 §    Endast den användning som är reglerad i 2 § får användas vid reglering med användningsbestämmelser på vattenområde i detaljplan.

Formuleringar av bestämmelser, formuleringar av preciseringar och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabellerna nedan. Annan precisering får endast användas när tillämpbar formulering saknas. Hakparentesen [Annan precisering] ska då ersättas med en egen formulering av preciseringen.

Exempel på tabell med användningsbestämmelse för vattenområde

Formulering av bestämmelse Bestämmelsekod
Vattenområde DP_VO_W2

Exempel på tabell med  precisering av användningsbestämmelse för vattenområde

Formulering av precisering Bestämmelsekod
Hamn DP_VO_W2_Hamn
Småbåtshamn DP_VO_W2_Smabatshamn
Bryggor DP_VO_W2_Bryggor
Förtöjningsplats DP_VO_W2_Fortojning
Farled DP_VO_W2_Farled
Testbana DP_VO_W2_Testbana
Skoterled DP_VO_W2_Skoter
Landningsbana DP_VO_W2_Landning
Väg på is DP_VO_W2_VagPaIs
[Annan precisering] DP_VO_W2_Annan

Redovisning av användningsbestämmelser enligt det allmänna rådet

Det finns inga bindande regler för hur en detaljplans reglering ska redovisas på en plankarta. Det är därför möjligt att med den digitala teknikens hjälp ta fram nya sätt att redovisa planbestämmelser. Tydlighetskravet i PBL är i sig teknikneutralt och kan uppfyllas på flera olika sätt.

32 §
  En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen.

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335) .

Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan anger ett sätt som detaljplanen kan redovisas för att tillgodose kravet på tydlighet i PBL och föreskriftens regler. Det allmänna rådet bygger på tidigare praxis för redovisning av reglering i detaljplan.

Enligt det allmänna rådet kan användning av vattenområde på plankartan betecknas med versalt W och ges vid färgläggning av detaljplanen blå färg. En precisering redovisas genom att beteckningen indexeras med en nedsänkt siffra till exempel W1 – Farled.

6.2 Vattenområde Allmänt råd Användningen vattenområde kan på plankartan betecknas W och kan vid färgläggning ges blå färg.
2.3 Indexering av beteckningar Allmänt råd Vid precisering av planbestämmelser eller vid olika formuleringar av planbestämmelser med samma beteckning kan detta redovisas genom att beteckningen indexeras med en nedsänkt siffra.

Användningsbestämmelser och beteckningar för vattenområde kan redovisas i en lista med planbestämmelser under rubriken Användning av vattenområde. 

2.1 Redovisning av planbestämmelser m.m. Allmänt råd Detaljplanens bestämmelseformuleringar och beteckningar kan redovisas i en lista med planbestämmelser. Listan med planbestämmelser kan redovisas med följande rubriker: 
  • 1.  Gränslinjer. 
  • 2.  Användning av allmän plats. 
  • 3.  Användning av kvartersmark. 
  • 4.  Användning av vattenområde. 
  • 5.  Egenskapsbestämmelser för allmän plats. 
  • 6.  Egenskapsbestämmelser för kvartersmark.
  • 7.  Egenskapsbestämmelser för vattenområde.
  • 8.  Genomförandetid.
Var en planbestämmelse gäller kan på plankartan redovisas med beteckningar och olika typer av gränslinjer. Om en planbestämmelse gäller all kvartersmark, all allmän plats eller allt vattenområde behövs ingen beteckning på plankartan.
Var finns den tidigare vägledningen om planbestämmelser?

Den vägledning som funnits på PBL kunskapsbanken till det nu upphävda allmänna rådet om planbestämmelser blev i och med att föreskrifterna och det nya allmänna rådet trädde i kraft 1 oktober 2020 inaktuell. Den tidigare vägledningen finns sammanställd i en PDF som kan användas för planer som görs eller ska göras enligt den vägledningen.

Äldre regler om planering

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen