Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att reglera med planbestämmelser

Granskad:

Med planbestämmelser i en detaljplan reglerar kommunen rättigheterna att använda mark och vatten inom ett specifikt område.

I plan- och bygglagen, PBL, och i Boverkets föreskrifter om detaljplan regleras både vilka planbestämmelser en detaljplan måste innehålla och vilka den får innehålla. En detaljplan får inte vara mer detaljerad än vad som krävs för att uppnå detaljplanens syfte. Alla planbestämmelser måste ha stöd i PBL och följa föreskriften.

32 §
  En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen.

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335) .

Planbestämmelser ska vara tydligt formulerade så att det klart framgår vad som regleras genom bestämmelsen. Planbestämmelser kan uttryckas på olika sätt, till exempel som krav, förbud, begränsningar, villkor med mera. I föreskriften anges hur en del bestämmelser ska formuleras och i Planbestämmelsekatalogen finns fler exempel på hur planbestämmelser kan formuleras.

Planbestämmelsekatalogen

Bestämmelserna i en detaljplan tillämpas vid exempelvis ändrad markanvändning och ny tillståndsgivning, som till exempel vid bygglovsprövning. När detaljplanen upprättas är det viktigt att det är tydligt vilken verkan en planbestämmelse kommer att få.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen