Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vägledning om riskhantering i planläggning och byggande

Granskad:

Detta är en vägledning om hur kommuner och regioner kan arbeta med riskhantering. Vägledning syftar till att stötta dig som arbetar med riskhantering i samband med att du ska ta fram en plan eller fatta ett beslut enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den handlar om varför och hur regionen eller kommunen kan arbeta med riskhantering och på så sätt bidra till ett samhälle som blir alltmer robust och som kan upprätthålla grundläggande funktioner trots störningar. Vägledningen ska inspirera, ge kunskap och goda argument för att du ska kunna arbeta strategiskt med riskhantering i din region eller kommun.

Förebygg, förhindra och minimera skadlig påverkan

Planläggning och prövning av lov enligt PBL är i hög grad avsedda att förebygga, förhindra och minimera skadlig påverkan på såväl människor som miljö och egendom. Du som arbetar med planläggning eller ska fatta beslut enligt PBL behöver därför avgöra vilka risknivåer som samhället kan eller inte kan hantera beroende på risken i sig, dess konsekvenser, ändamål och riskmiljön i stort. Denna vägledning handlar om varför det är viktigt för regioner eller kommuner att arbeta med riskhantering och hur det kan gå till.

I vägledningen föreslår Boverket att regioner och kommuner tar fram en strategi för riskhantering inför planläggning eller beredning av beslut enligt PBL. En sådan strategi ger ett generellt stöd för arbetet med riskhantering i samband med att ni ska ta fram en plan eller bereda beslut enligt PBL.

Vägledningen beskriver hur regioner och kommuner kan arbeta med att ta fram en strategi för riskhantering. Dessutom innehåller vägledningen en beskrivning i tolv steg över processen för riskhantering vid planläggning eller beredning beslut enligt PBL.

När ni på regionen ska ta fram en regionplan, eller ni på kommunen ska ta fram en översiktsplan, detaljplan eller områdesbestämmelser, eller hantera ett lov- eller tillsynsärende, är det dags att gå in i processen för riskhantering. När det sker använder ni de delar i strategin som är relevanta för den plan ni ska ta fram eller det beslut enligt PBL som ska fattas.

Vägledningar för hantering av specifika risker

Metodiken i denna vägledning är generell och ni som ska ta fram en plan eller bereda ett beslut enligt PBL kan utgå från den oavsett vilken eller vilka risker ni står inför. Boverket har dock tagit fram vägledning för planläggning för eller i närheten av Sevesoverksamhet. I Sevesovägledningen beskriver vi hur ni kan hantera risker kopplade till Sevesoverksamhet i framför allt planläggning men även i beredning av vissa beslut enligt PBL.

Vägledning om Sevesoverksamhet i riskhantering

Riskhantering under byggprocessen kan du läsa mer om på sidan Riskbedömning i vägledningen Förebygg fel, brister och skador. Där finns också information om riskbedömning i praktiken och riskbedömning i kontrollplan.

Riskbedömning i byggprocessen

Information om hur du gör en riskbedömning när du upprättar en kontrollplan enligt plan- och bygglagen kan du läsa om på sidan Riskbedömning.

Riskbedömning

Om riskhantering och PBL

Ett förstoringsglas på en trave papper

Under Om riskhantering och PBL hittar du information om varför det är viktigt att arbeta med riskhantering, de allmänna intressena hälsa, säkerhet och risk för olyckor i lagstiftningen, riskhantering från regionplan till tillsyn, riskfrågor i strategisk miljöbedömning samt roller och ansvar kopplade till riskhantering.

Strategi för riskhantering

Checklista

Under Strategi för riskhantering inför planläggning eller beredning av beslut enligt PBL kan du läsa mer om vad en strategi kan innehålla och hur du tar fram den.

Process för riskhantering

En pil som formar en cirkel med punkter för att symbolisera en process

Under Process för riskhantering vid planläggning eller beredning av beslut enligt PBL kan du läsa mer om riskhantering när regionen ska ta fram en regionplan eller kommunen ska ta fram en översiktsplan, detaljplan eller områdesbestämmelser eller bereda beslut enligt PBL.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen