Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att sälja byggprodukter

Granskad:

Den som säljer byggprodukter i Sverige ska se till att de åtföljs av viss dokumentation. Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller har en europeisk teknisk bedömning (ETA) ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas. Samma regler gäller även i övriga länder i EU/EES, Schweiz och Turkiet.

Krav i lagstiftning för att få sälja byggprodukter

Den som säljer byggprodukter i Sverige, och därmed på den inre marknaden, måste försäkra sig om att produkterna uppfyller samtliga krav i såväl europeiska som nationella rättsakter. 

20 §
  Bestämmelser om villkor för att släppa ut och tillhandahålla byggprodukter på marknaden finns i
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG, och
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG.

En byggprodukt som inte omfattas av förordning (EU) nr
305/2011 eller förordning (EU) 2016/424 får säljas här i landet för avsedd användning endast om den är lämplig enligt
19 §. Lag (2018:59) .

Byggprodukters dokumentation

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller har en europeisk teknisk bedömning (ETA) ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas. De ska även ha annan relevant dokumentation, exempelvis bruksanvisningar och säkerhetsinformation . All dokumentation ska vara på svenska. En samlad beskrivning av kemikalieinformation finns på Trafikverkets webbplats, se länk i "relaterad information"

Aktörers ansvar

Byggproduktförordningen ställer krav på de aktörer som tillhandahåller byggprodukter på marknaden. Byggproduktförordningen identifierar tre typer av aktörer, tillverkare, import eller distributör. Det finns ingen roll som leverantör, återförsäljare eller grossist - dessa typer är distributörer enligt byggproduktförordningen.

Boverket har tagit fram en guide där du kan identifiera om du i förordningens mening är tillverkare, distributör eller importör av en byggprodukt. Mer information finns under rubrikerna för respektive aktör i menyn.

  1. Jag tillverkar byggprodukter och säljer i mitt namn eller varumärke. Jag är tillverkare.
   Mer information om tillverkarens ansvar finns under "tillverkare".
  2. Jag tillverkar byggprodukter åt någon annan, så kallad "legotillverkning". Du är underleverantör till den som är tillverkare.
   Mer information om tillverkarens ansvar finns under "tillverkare".
  1. Jag säljer byggprodukter vidare i mitt namn eller varumärke. Jag är tillverkare.
   Mer information om tillverkarens ansvar hittar du under "tillverkare". 
  2. Jag ändrar byggprodukter så överensstämmelsen med prestandadeklarationen påverkas. Jag är tillverkare.
   Mer information om tillverkarens ansvar hittar du under "tillverkare".
  3. Jag säljer byggprodukter under tillverkarens namn eller varumärke. Jag är distributör.
   Mer information om distributörens ansvar hittar du under "distributör".
  1. Jag säljer byggprodukter vidare i mitt namn eller varumärke. Jag är tillverkare.
   Mer information om tillverkarens ansvar hittar du under "tillverkare".
  2. Jag ändrar byggprodukter så överensstämmelsen med prestandadeklarationen påverkas. Jag är tillverkare.
   Mer information om tillverkarens ansvar hittar du under "tillverkare".
  3. Jag säljer byggprodukter under tillverkarens namn eller varumärke. Jag är importör. Mer information om importörens ansvar hittar du under "importör".

CE-märkning av byggprodukter

Den europeiska byggproduktförordningen anger de krav som ska vara uppfyllda för att få CE-märka och sälja en byggprodukt. Reglerna gäller i hela EU/EES samt Schweiz och Turkiet, vilket innebär att en CE-märkt byggprodukt får säljas i alla länder på den inre marknaden.

CE-märkningen innebär att byggproduktens egenskaper bedömts i enlighet med en harmoniserad standard eller en ETA, och att tillverkaren tar ansvar för att dess prestanda stämmer överens med vad som anges i prestandadeklarationen. 

CE-märkning av en byggprodukt är därmed ett intygande att vi kan lita på uppgifterna som redovisats, men utgör inte ett godkännande eller bevis på att en viss byggprodukt är lämplig att använda i ett visst sammanhang. Det är alltid byggherrens ansvar att välja byggprodukter med lämplig prestanda för det byggnadsverk de ska ingå i. 

Obligatorisk CE-märkning

CE-märkning är obligatoriskt för en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard. Standarden anger gemensamma metoder för att bedöma och redovisa den harmoniserade byggproduktens väsentliga egenskaper. Harmoniserade byggprodukter måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas. 

Det är tillverkarens ansvar att avgöra om produkten omfattas av en harmoniserad standard. Tillverkaren ska upprätta relevant produktdokumentation, så som underliggande teknisk dokumentation, prestandadeklaration, CE-märkning samt eventuella bruksanvisningar och säkerhetsinformation. En distributör som säljer produkterna vidare ska se till att dokumentationen följer med produkten i nästa steg.

Frivillig CE-märkning

Det är endast för byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard som prestandadeklaration och CE-märkning är obligatorisk. Andra byggprodukter går att CE-märka på frivillig väg. Tillverkaren kan då vända sig till ett tekniskt bedömningsorgan för att begära en europeisk teknisk bedömning, ETA. För den produkt som har en ETA utfärdad gäller kraven om CE-märkning, precis som för de som omfattas av en harmoniserad standard. För mer information om hur detta går till, se under "tillverkare" i särskild rubrik i menyn.

Byggprodukters lämplighet för användning

Byggherren har ansvar för att välja lämpliga byggprodukter. En byggprodukt är lämplig om den har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska ingå i uppfyller gällande krav när byggnadsverket är korrekt projekterat och uppfört. För att avgöra lämpligheten ska byggherren använda informationen i prestandadeklaration och CE-märkning när det gäller harmoniserade byggprodukter. För produkter som inte omfattas av en harmoniserad standard får varken prestandadeklaration eller CE-märkning förekomma. Tillverkaren kan istället redovisa prestandan i valfritt format.

19 §
  En byggprodukt får ingå i ett byggnadsverk endast om den är lämplig för den avsedda användningen.

En byggprodukt ska anses lämplig om den
   1. har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska ingå i kan uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § första stycket 1-6, 8 och 9 när byggnadsverket är projekterat och uppfört på rätt sätt, eller
   2. uppfyller kraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 §. Lag (2013:306) .

För byggprodukter som varken är harmoniserade eller har en ETA finns det tre valfria sätt för tillverkaren att bedöma och beskriva produkternas prestanda. Bland länkarna i vänsterspalten finns information om olika sätt att bedöma byggprodukters egenskaper.

1:4 Byggprodukter med bedömda egenskaper

Med byggprodukter med bedömda egenskaper avses i denna författning byggprodukter som är

 • a)  CE-märkta,
 • b)  typgodkända och/eller tillverkningskontrollerade enligt bestämmelserna i 8 kap. 22–23 §§ PBL,
 • c)  har certifierats av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten i fråga enligt förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/931, eller
 • d)  har tillverkats i en fabrik vars tillverkning och produktionskontroll och utfallet därav för byggprodukten fortlöpande övervakas, bedöms och godkänns av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten ifråga enligt förordning (EG) nr 765/2008.

För att byggprodukten ska anses ha bedömda egenskaper ska verifieringen vid tillämpning av alternativ c) och d) ovan ha en sådan omfattning och kvalitet att det säkerställs att uppgivna material- och produktegenskaper stämmer med de faktiska. Verifieringen ska motsvara minst vad som är beslutat för CE-märkning av liknande produkter. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Byggprodukter vars egenskaper bedömts enligt alternativen a), c) eller d) innebär inte att produkten motsvarar svenska krav på byggnader i denna författning. Sådan bedömning innebär att byggherren ska ha tilltro till den deklaration av produktens egenskaper som medföljer. Med ledning av produktdeklarationen kan byggherren avgöra om byggprodukten är lämplig för aktuell användning. För byggprodukter med bedömda egenskaper behöver byggherren inte göra någon egen provning av dessa egenskaper. (BFS 2013:14).

Där denna författning hänvisar till allmänna råd eller handböcker i vilka begreppet typgodkända eller tillverkningskontrollerade material och produkter används ska detta ersättas med begreppet byggprodukter med bedömda egenskaper enligt detta avsnitt. (BFS 2013:14).

1 EGT L 218, 13.8.2008, s. 30, Celex 2008R0765.

Den som säljer icke-harmoniserade byggprodukter i Sverige ska kunna visa att de är lämpliga att användas här i landet. Skyldigheten att kunna visa att produkten är lämplig för avsedd användning kan aktualiseras i en tillsynssituation. Det är därför lämpligt att byggprodukter som säljs i Sverige åtföljs av någon form av dokumentation.

5 §
  Har upphävts genom förordning (2021:691).

5 a §
  I fråga om byggprodukter som inte omfattas av förordning (EU) nr 305/2011 eller förordning (EU) nr 2016/424 ansvarar Boverket för tillsynen över att bestämmelserna om krav på byggprodukters lämplighet i 8 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900) och i föreskrifter meddelade i anslutning till lagen följs. Förordning (2018:103).

5 b § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska fullgöra de uppgifter i fråga om övervakning och utvärdering av tekniska bedömningsorgan som anges i artikel 29.3 i förordning (EU) nr 305/2011.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska, efter att ha hört Boverket, omedelbart göra en anmälan till regeringen om styrelsen finner att ett tekniskt bedömningsorgan inte längre uppfyller de krav som anges i tabell 2 i bilaga IV till förordning (EU) nr 305/2011.
Förordning (2013:308).

Principen om ömsesidigt erkännande gäller för byggprodukter, vilket innebär att en produkt som lagligen saluförs i ett land anslutet till den inre marknaden även får säljas i Sverige. Oavsett produkten ursprung gäller dock kravet på lämplighet för användning och installation. För mer information om principen om ömsesidigt erkännande, se särskild rubrik i menyn.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen