På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att sälja byggprodukter

Granskad: 

Den som säljer byggprodukter i Sverige ska se till att produkterna åtföljs av all nödvändig dokumentation. Vissa byggprodukter omfattas av kravet på prestandadeklaration och CE-märkning, andra gör inte det. Byggprodukter som inte omfattas av kravet på prestandadeklaration och CE-märkning får bedömas och beskrivas på annat sätt.

Det är tillverkarens ansvar att avgöra vilka krav produkterna omfattas av och att upprätta relevant produktdokumentation. Den som säljer produkterna vidare ansvarar för att skicka med dokumentationen.

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller har en europeisk teknisk bedömning ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas. Sådana byggprodukter kallas harmoniserade eftersom det finns harmoniserade metoder för att bedöma och redovisa deras väsentliga egenskaper.

För vissa byggprodukter finns det i dagsläget inga harmoniserade metoder för att bedöma och beskriva prestanda. Det innebär att kraven på provning och redovisning kan skilja sig mellan olika länder.

I Sverige finns det inga krav på obligatoriskt typgodkännande, provning eller redovisning av egenskaper för att få sälja byggprodukter.

Principen om ömsesidigt erkännande gäller. Principen innebär att produkter som lagligen säljs i andra länder anslutna till den inre marknaden får säljas även i Sverige.

1:42 Ömsesidigt erkännande

Såsom bedömning i enlighet med alternativ c) eller d) i avsnitt 1:4 godtas även en bedömning utfärdad av ett annat organ inom Europeiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet om organet på annat sätt än genom ackreditering för uppgiften enligt förordning (EG) nr 765/2008, erbjuder motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig kompetens samt garantier om oberoende. (BFS 2014:3).

Oavsett produkternas ursprung och dokumentation gäller kravet på lämplighet för användning. Det är byggherrens ansvar att använda lämpliga produkter.

20 §
  Bestämmelser om villkor för att släppa ut och tillhandahålla byggprodukter på marknaden finns i
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG, och
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG.

En byggprodukt som inte omfattas av förordning (EU) nr
305/2011 eller förordning (EU) 2016/424 får säljas här i landet för avsedd användning endast om den är lämplig enligt
19 §. Lag (2018:59) .

En byggprodukt är lämplig om den har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska ingå i kan uppfylla gällande krav, när byggnadsverket är korrekt projekterat och uppfört.

19 §
  En byggprodukt får ingå i ett byggnadsverk endast om den är lämplig för den avsedda användningen.

En byggprodukt ska anses lämplig om den
   1. har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska ingå i kan uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § första stycket 1-6, 8 och 9 när byggnadsverket är projekterat och uppfört på rätt sätt, eller
   2. uppfyller kraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 §. Lag (2013:306) .

När det finns en prestandadeklaration och CE-märkning är det där som användaren kan hitta information om byggproduktens egenskaper och med ledning av den informationen avgöra produktens lämplighet för användning. Prestandadeklaration och CE-märkning är det enda sätt som får användas för att redovisa en produkts egenskaper när en byggprodukt omfattas av en harmoniserad standard eller en europeisk teknisk bedömning som utfärdats för den.

1:41 Samexistensperiod

Harmoniserade standarder och deras samexistensperioder offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Fram till samexistensperiodens slut gäller även andra bedömningar än enligt alternativ a) i avsnitt 1:4. Därefter gäller enbart bedömning enligt alternativ a) i avsnitt 1:4 liksom i de fall det har utfärdats en ETA2 för byggprodukten. (BFS 2016:6).

2 För uppgifter om gällande ETA, se EOTA:s webbsida http://www.eota.be om Valid ETAs.

För byggprodukter som inte är harmoniserade är det inte fullt så enkelt. Då finns det inte ett obligatoriskt utan tre valfria sätt för tillverkaren att bedöma och beskriva produkternas prestanda.
Bland länkarna i vänsterspalten finns information om olika sätt att bedöma byggprodukters egenskaper.

1:4 Byggprodukter med bedömda egenskaper

Med byggprodukter med bedömda egenskaper avses i denna författning byggprodukter som är

  • a)  CE-märkta,
  • b)  typgodkända och/eller tillverkningskontrollerade enligt bestämmelserna i 8 kap. 22–23 §§ PBL,
  • c)  har certifierats av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten i fråga enligt förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/931, eller
  • d)  har tillverkats i en fabrik vars tillverkning och produktionskontroll och utfallet därav för byggprodukten fortlöpande övervakas, bedöms och godkänns av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten ifråga enligt förordning (EG) nr 765/2008.

För att byggprodukten ska anses ha bedömda egenskaper ska verifieringen vid tillämpning av alternativ c) och d) ovan ha en sådan omfattning och kvalitet att det säkerställs att uppgivna material- och produktegenskaper stämmer med de faktiska. Verifieringen ska motsvara minst vad som är beslutat för CE-märkning av liknande produkter. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Byggprodukter vars egenskaper bedömts enligt alternativen a), c) eller d) innebär inte att produkten motsvarar svenska krav på byggnader i denna författning. Sådan bedömning innebär att byggherren ska ha tilltro till den deklaration av produktens egenskaper som medföljer. Med ledning av produktdeklarationen kan byggherren avgöra om byggprodukten är lämplig för aktuell användning. För byggprodukter med bedömda egenskaper behöver byggherren inte göra någon egen provning av dessa egenskaper. (BFS 2013:14).

Där denna författning hänvisar till allmänna råd eller handböcker i vilka begreppet typgodkända eller tillverkningskontrollerade material och produkter används ska detta ersättas med begreppet byggprodukter med bedömda egenskaper enligt detta avsnitt. (BFS 2013:14).

1 EGT L 218, 13.8.2008, s. 30, Celex 2008R0765.

Den som säljer icke-harmoniserade byggprodukter i Sverige ska kunna visa att de är lämpliga att användas här i landet. Skyldigheten att kunna visa att produkten är lämplig för avsedd användning kan aktualiseras i en tillsynssituation. Det är därför lämpligt att byggprodukter som säljs i Sverige åtföljs av någon form av dokumentation.

5 §
  Boverket får, med stöd av det marknadskontrollansvar som följer av 3 §, förstöra eller på annat sätt göra produkter obrukbara enligt artikel 29.4 i förordning (EG) nr 765/2008.

5a §
  I fråga om byggprodukter som inte omfattas av förordning (EU) nr 305/2011 eller förordning (EU) nr 2016/424 ansvarar Boverket för tillsynen över att bestämmelserna om krav på byggprodukters lämplighet i 8 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900) och i föreskrifter meddelade i anslutning till lagen följs. Förordning (2018:103).

5 b § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska fullgöra de uppgifter i fråga om övervakning och utvärdering av tekniska bedömningsorgan som anges i artikel 29.3 i förordning (EU) nr 305/2011.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska, efter att ha hört Boverket, omedelbart göra en anmälan till regeringen om styrelsen finner att ett tekniskt bedömningsorgan inte längre uppfyller de krav som anges i tabell 2 i bilaga IV till förordning (EU) nr 305/2011.
Förordning (2013:308).

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen