Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av reglerna om krav på tomter m.m.

Granskad:

Boverket arbetar med en översyn av reglerna om tomter. Regler om dessa finns för nuvarande i utspridda i avsnitt 3,5 och 8 i Boverkets byggregler (BBR). Arbetet är ett delprojekt i Möjligheternas byggregler, som ska överföra gällande byggregler till en ny förenklad modell. Ny författning planeras träda i kraft sommaren 2024. Dagens regler kommer därefter fortsatt kunna användas som alternativ under en övergångstid av ett år, det vill säga till sommaren 2025.

Om delprojektet

Reglerna om tomter finns för tillfället i avsnitt 3,5 och 8 i Boverkets byggregler, BBR. Reglerna syftar till att obebyggda tomter som ska bebyggas ska ordnas på ett visst sätt utifrån vissa förutsättningar som finns uppräknande i 8 kap. 9 § plan- och bygglagen, PBL. Kravet handlar bland annat om att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, risken för olycksfall ska begränsas och att det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon med mera.

Förslag till nya författningarna utarbetas enligt en ny regelmodell med ett antal nya principer som beskrivs i Boverkets rapport 2020:31 – Möjligheternas byggregler, Ny modell för Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

Vad händer i delprojektet?

Översynen av reglerna om tomter påbörjades under 2022 och ett förslag till föreskrifter skickades på remiss under våren 2023. Tiden för att svara på remissen gick ut under augusti 2023.

Författningen, som kommer att utgöra en del av Boverkets föreskrifter om byggande, beräknas träda i kraft 1 juli 2024. Arbetet med att gå genom remissvaren pågår för fullt och ska vara klart innan årsskiftet 2023/2024. Författningen ska därefter skickas till EU för notifiering dvs EU-anmälan. Parallellt med remissvarshanteringen pågår arbete med att ta fram vägledning som kommer att publiceras på Boverkets hemsida när reglerna trätt i kraft.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen