Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Läsanvisning

Granskad:

Denna vägledning består av två delar som på olika sätt stödjer arbetet med grönplanering. Den första delen består av den webbaserade vägledning på Boverkets PBL Kunskapsbanken du nu har framför dig. Den handlar om grönplaneringens syfte och sammanhang. Den andra delen är en fördjupad vägledning om hur kommunen kan ta fram en grönplan och är publicerad som en publikation på Naturvårdsverkets webbplats.

Vägledningen har två delar en från Boverket och en från Naturvårdsverket.
Vägledningen Grönplanera består av två delar. Den ena delen handlar övergripande om grönplanering. Den finns på Boverkets webbplats på PBL Kunskapsbanken. Den andra delen finns på Naturvårdsverkets webbplats och är en fördjupad vägledning om att ta fram en grönplan. Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverket

Grönplanera! En vägledning om kommunal grönplanering

I denna del av vägledningen finns argument och mer fördjupade resonemang kring grönplaneringen och dess sammanhang. Den är uppdelad i följande avsnitt:

Därför behövs grönplanering

Schematisk bild som visar tre färgade bollar som överlappar varandra; Hälsa & välbefinnande, Klimatanpassning & naturbaserade lösningar samt Biologisk mångfald & resiliens.

Här finns generella och kortare beskrivningar av grönstrukturens ekosystemtjänster, värden och nyttor för att främja människors hälsa och välbefinnande, klimatanpassning och biologisk mångfald.

Lagstiftningen

Ordmoln som visar olika ämnen i lagstiftningen gällande grönplanering.

I detta avsnitt lyfter vi hur grönplaneringen och grönplanen kan bidra till att tillgodose krav och ta hänsyn till intressen i framför allt PBL, miljöbalken och kulturmiljölagen. Här tas också upp andra lagstiftningar där grönplanen kan vara relevant.

Nationella mål

Symboler för miljömålen.

Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och grönstruktur lyfts fram i flera av våra nationella målsättningar såsom miljökvalitetsmålen, folkhälsomålet, friluftslivspolitiken, kulturmiljömålen och målet för gestaltad livsmiljö.

Internationella överenskommelser, mål och strategier

De 17 globala målen med målen och ikoner.

Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och grönstruktur har starkt stöd i flera av de globala målen i Agenda 2030, EU:s strategi för biologisk mångfald och internationella överenskommelser.

Att arbeta med grönplanering

Schematisk bild som visar processen för grönplanering.

I detta avsnitt beskriver vi grönplanens roll och status, hur kommunen kan ta fram en grönplan, vilka utmaningar som kan finnas i grönplaneringen, hur kommunen kan arbeta med dialog och delaktighet samt med riktlinjer i grönplaneringen.

Grönplanera! En vägledning om att fram en grönplan

Denna del av vägledningen är en fördjupning under avsnittet Att arbeta med grönplanering. Den vänder sig till dig som ska arbeta med att ta fram en grönplan. Här presenteras ett förslag till både vad en grönplan kan behöva innehålla och ett förslag till arbetsgång med konkreta moment, arbetssätt och ställningstaganden kopplande till framtagandet av handlingen.

Denna fördjupning finns på Naturvårdsverkets webbplats och du hittar länken till den under Relaterad information.

De fem stegen i att ta fram en grönplan.
I rapporten Att ta fram en grönplan ges ett förslag till en arbetsgång med fem moment. Illustration: Naturvårdsverket

Vägledningens avsändare

Vägledningen har tagits fram av Boverket och Naturvårdsverket gemensamt och är resultatet av en samverkansåtgärd inom Rådet för hållbara städer. För att få ett brett perspektiv på grönplaneringen har arbetet skett i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Vinnova, Sveriges Kommuner och Regioner, Länsstyrelsen, Tankesmedjan Movium vid SLU och Kristianstad kommun.

Inom ramen för arbetet med vägledningen har arbetsgruppen haft stort stöd av en referensgrupp bestående av ett tjugotal representanter från kommuner och regioner från olika delar av Sverige. Kommunerna har varit Göteborg,
Helsingborg, Jönköping, Lerum, Luleå, Nacka, Sundbyberg, Sundsvall, Södertälje, Ronneby, Lidköping, Kristianstad, Umeå, Upplands Väsby, Vaggeryd, Örebro och Östersund. I referensgruppen har även Region Skåne och Länsstyrelsen i Västerbotten ingått. Dialog med och inspel från referensgruppen har varit ovärderlig i arbetet med vägledningen.

Under arbetet har dialog också skett med företrädare för olika markägarorganisationer.

Ett viktigt underlag i arbetet har varit den handledning för grönplanering som Kristianstad kommun och Tankesmedjan Movium tog fram år 2020 inom ramen för Interreg-projektet Urban Links to Landscape.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen