På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krav på tomter

Begreppet tomt är definierat i plan- och bygglagen. En tomt som ska bebyggas måste uppfylla vissa krav när den bebyggs. Tomten ska anordnas så att bland annat risken för olycksfall begränsas och att betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer. Tomtkraven ska prövas i bygglovet.

Tomt

Tomt är ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål.

Krav på obebyggda tomter som ska bebyggas

Kraven på tomter tar sin utgångspunkt i en obebyggd tomt som ska bebyggas. För en sådan tomt finns ett flertal krav som ska uppfyllas i samband med att den bebyggs. Tomten ska ordnas så att

 • den blir lämplig med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen,
 • naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
 • betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
 • det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon,
 • det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon,
 • personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och
 • risken för olycksfall begränsas.

Dessutom finns krav på friyta för lek och utevistelse på tomten eller i närheten. Detta gäller om det som ska byggas är bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet.

Med bebygga menas att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk. Med byggnadsverk menas byggnad eller annan anläggning.

Här kan du läsa mer om byggnadsverk

Bestämmelserna anger hur tomter ska anordnas för att de ska fungera på ett lämpligt sätt med hänsyn till

 • de ändamål för vilka de är avsedda
 • förutsättningarna på platsen
 • omgivningens krav

(jfr prop- 1985/86:1 s 517)

Kraven på tomter är inte preciserade i plan- och byggförordningen. Men i Boverkets byggregler, BBR finns det preciserade regler om

 • framkomlighet för utryckningsfordon,
 • tillgänglighet och användbarhet på tomter, och
 • skydd mot olyckor på tomter.

Hänsyn till stads- eller landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen

Tomten ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.

Naturförutsättningar tas till vara

Tomten ska ordnas så att naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara.

Kravet innebär bland annat att tomtens förutsättningar i fråga om topografi, växtlighet och markbeskaffenhet samt sol-, temperatur- och vindförhållanden ska beaktas (jfr prop. 1985/86:1 sid. 517).

Anordnande av tomten med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen och tillvaratagande av naturförutsättningar kan ha betydelse för ekosystemtjänster.

Här kan du läsa mer om ekosystemtjänster

Betydande olägenheter inte uppkommer

Tomten ska ordnas så att betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer.

Bedömning av betydande olägenheter för omgivningen måste göras med utskiljning, med hänsyn bland annat till de förhållanden som råder på platsen. Att tomten ska anordnas så att betydande olägenheter för trafiken inte uppkommer innebär bland annat att planteringar inte får anordnas så att de skymmer sikten för trafiken (jfr prop. 1985/86:1 sid. 517-518).

Lämpligt belägen utgång från tomt och framkomlighet för utryckningsfordon

Tomten ska ordnas så att det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser krav på framkomlighet för utryckningsfordon. Kravet kan ha prövats vid upprättande av detaljplanen i vilken till exempel in- och utfart reglerats till specifik plats eller att särskilda ytor för rundkörning och räddningstjänstens framkomlighet bestämts.

I avsnitt 5:7 i Boverkets byggregler, BBR finns regler med preciserade krav på framkomlighet för utryckningsfordon.

Här kan du läsa mer om framkomlighet för utryckningsfordon

Lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon

På tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning ska det finnas lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon.

Med lämpligt utrymme avses att utrymmet ska vara lämpligt beläget och tillräckligt stort (jfr prop. 1985/86:1 sid. 518).

Kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

Tomten ska anordnas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten. Detta gäller under förutsättning att det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt.

I avsnitt 3:12 i Boverkets byggregler, BBR finns regler med mer preciserade krav på tillgänglighet och användbarhet på tomter.

Här kan du läsa mer om krav på tillgänglighet och användbarhet på tomter

Risken för olycksfall ska begränsas

Tomten ska anordnas så att risken för olycksfall begränsas.

I avsnitt 8:9 i Boverkets byggregler, BBR finns regler med preciserade krav på skydd mot olyckor på tomter.

Här kan du läsa mer om krav på skydd mot olyckor

Krav på friyta

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet ska det finnas friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det vid en sådan situation finns svårigheter att uppfylla både kraven på parkering och på friyta som är lämplig för lek och utevistelse ska det senare lämnas företräde. Kraven på parkering och friyta ska lösas på eller i närheten av tomten.

Boverket har gett ut allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet.

Här kan du läsa mer om kravet på friyta för lek och utevistelse för förskolor och skolor

Krav på redan bebyggda tomter

Även på redan bebyggda tomter ställs det krav på lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning och friyta för lek och utevistelse. Men kraven ställs endast i skälig utsträckning. Detta gäller även om inte någon lov- eller anmälanpliktig åtgärd är tänkt att genomföras.

Regeln innebär att byggnadsnämnden genom ett åtgärdsföreläggande kan besluta om att det på en redan bebyggd tomt ska anordnas lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning och friyta för lek och utevistelse.

Om det på en bebyggd tomt vidtas sådana ändringar av en byggnad som kräver lov eller åtgärder som kräver anmälan ska tomtkraven tillämpas i den utsträckning som är skälig med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper.

Vid anmälanpliktiga åtgärder ska tomtkraven behandlas av byggnadsnämnden i samband med tekniskt samråd och startbesked. Exempel på anmälanpliktig åtgärd är att uppföra ett komplementbostadshus.

Prövning av tomtkrav i bygglov

Om bygglov krävs ska kraven på tomter prövas i bygglovet.

Är tomten obebyggd behöver ansökan om bygglov innehålla information om hur tomten ska ordnas i samband med bebyggandet för att byggnadsnämnden ska kunna göra en bedömning om tomtkraven uppfylls.

På bebyggda tomter vid bygglovspliktig ändring av byggnad ska tomtkraven tillämpas i skälig utsträckning med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper. Det innebär att tomtkraven ska tillämpas vid till exempel tillbyggnad av en byggnad med hänsyn till kostnaderna för tillbyggnaden och tomtens förutsättning till att uppfylla kraven. Tomtkrav ska tillämpas eftersom tillbyggnad är en form av ändring av byggnad. Däremot kan tomtkrav inte ställas på en bebyggd tomt där det ska uppföras en ny fristående byggnad, till exempel ett lovpliktigt fristående garage till ett enbostadshus. Det beror på att det då inte handlar om ändring av en byggnad.

Prövning av tomtkrav i marklov

Vid ansökan om marklov inom detaljplanerat område ska åtgärden prövas mot tomtkraven, förutsatt att åtgärden ska företas inom en tomt.

Vid ansökan om marklov utanför detaljplanerat område ska tomtkraven prövas i de delar som kommunen inte redan prövat i områdesbestämmelser.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej