Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Metoder för ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv

Granskad:
Illustration: Boverket/Infab

Det finns olika metoder för att ta fram underlag inför trygghetsskapande och brottsförebyggande fysiska insatser. För att veta vilka metoder som är relevanta är det viktigt inleda arbetet med en problem- och platsanalys. I denna utreds vilka brott som åtgärderna ska förebygga och vilka faktorer som kan främja trygghet på platsen. Utöver detta är samverkan och samarbete mellan olika aktörer viktigt för att uppnå ett mer effektivt och långsiktigt arbete.

I Boverkets definition är trygghet ”den känsla som utlöses när individen tolkar en fysisk miljös utformning och användning genom att sinnesintryck kombineras med egna erfarenheter såväl som med andra individers eller mediers beskrivningar av risken för att utsättas för brott eller hotfulla situationer”.  Definitionen fångar både den fysiska miljön som möjliggörare att bidra till ökad trygghet och de grundläggande psykologiska mekanismer som styr stressfaktorerna.

Samverkan och samarbete mellan olika aktörer är viktiga för att uppnå ett mer effektivt och långsiktigt trygghetsarbete, för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning, för perspektivförskjutningar, men också för att skapa samsyn. Det finns idag en rad etablerade samverkansmodeller. Dessa kan vara förvaltningsöverskridande, eller samarbeten mellan privata och offentliga aktörer.

Brist på kunskap, tid och riktade budgetar gör att brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder riskerar att bli punktinsatser utan helhetssyn och långsiktighet. För mer hållbara resultat behöver det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i den fysiska miljön vara ständigt pågående. De fysiska åtgärderna behöver också kombineras med sociala insatser för att uppnå önskad effekt.

Ett första steg inför att genomföra brottsförebyggande och/eller trygghetsskapande åtgärder är att göra en problem- och platsanalys. För att förstå hur de som bor och/eller verkar i området upplever tryggheten och vilka brott som förekommer där, kan enkäter, intervjuer, dialoger och workshops användas. Resultaten ger viktig information till arbetet med  exempelvis översiktsplaner och detaljplaner. Den lokala polisen kan ge värdefullt underlag med statistik över anmälda brott och var i området dessa sker. Efter att analysen är genomförd är nästa steg att hitta rätt metoder att använda i planeringen och därefter också de tekniska lösningar som bör väljas.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen