Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Detaljplanering

Granskad:

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Kommunen tar fram detaljplanen

I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som tolkar de detaljplaner som finns.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Detaljplanen behövs vid större förändringar

Ibland krävs det att kommunen gör en detaljplan innan byggnadsnämnden kan ge bygglov. Det sker när någon vill göra större förändringar i bebyggelsen och när någon vill använda mark- och vattenområden.

Detaljplanen visar allmänna platser, kvartersmark och vattenområden

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas inom ett visst område.

I detaljplanen ska det gå att se vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Allmänna platser är oftast gator, torg och parker. Detaljplanen reglerar hur de allmänna platserna ska användas och utformas. Kvartersmark är mark som kan användas för exempelvis bostäder, affärer, industrier och kontor. Inom kvartersmark kan planen till exempel reglera hur stora eller höga husen får vara, hur långt det får vara mellan hus och tomtgräns och om någon har rätt att dra fram ledningar över någon annans mark.

Detaljplanen gäller tills vidare

Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

En detaljplan börjar gälla när kommunens antagandebeslut har vunnit laga kraft, alltså när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat kommunens beslut att anta planen. Då har du en garanterad rätt att bygga enligt planen under planens genomförandetid. Genomförandetiden är på minst 5 och högst 15 år. Planen fortsätter att gälla efter att genomförandetiden har gått ut, men då kan den ersättas, ändras eller upphävas. Du hittar detaljplanens genomförandetid på plankartan.

Vem gör vad?

Kommunen

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som tolkar de detaljplaner man själv beslutat om. Därför ska du kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta något om ett planärende eller om en gällande detaljplan.

Du som är markägare

Du som är markägare och vill att kommunen upprättar en detaljplan kan ansöka om planbesked hos kommunen.

Information om hur du ansöker finns hos din kommun.

Du som är berörd av en detaljplan

Du som är berörd av ett detaljplaneförslag har möjlighet att påverka planens innehåll. Det finns två tillfällen under detaljplaneprocessen där du kan framföra dina åsikter: samrådet och granskningen.

Om du framfört synpunkter och anser att du inte fått synpunkterna tillgodosedda kan du överklaga detaljplanen efter att kommunen antagit planen. Skicka din överklagan till din kommun, så vidarebefordrar de den till den som ska pröva överklagan.

Guide till detaljplan

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens ansvar under detaljplaneprocessen är att bevaka människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd och frågor som rör flera kommuner i länet. Länsstyrelsen kan därför överpröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.

Boverket

Boverket arbetar i huvudsak med metodutveckling, att ta fram allmänna råd och vägledning. Boverket kan enbart ge allmän information om detaljplanering. Det är enbart när regeringen eller domstolar begär in yttranden från Boverket, som verket kan uttala sig om enskilda ärenden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen