Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bodens arbete med planeringsstrategi

Granskad:

I Boden är kommunen positiv till att planeringsstrategin anger det fortsatta arbetet med översiktsplaneringen. Planeringsstrategin har tagits fram i en bred tvärsektoriell grupp inom kommunen.  Strategin ger tjänstepersonerna ett tydligt mandat med vilka frågor kommunen ska jobba vidare med i översiktsplaneringen och samtidigt en helhetssyn och förankring tillsammans med de andra förvaltningarna.

Stora omställningar innebär nya planeringsförutsättningar

Boden står just nu inför en stor samhällsomställning med nya stora företagsetableringar där H2 Green Steel är en generator. I det sammanhanget är det viktigt att få fokus på vilka nya planeringsförutsättningar som gäller och vilka planeringsunderlag som behöver uppdateras. Dokumenten har gjorts vid olika tidpunkter och det är bra att få en övergripande bedömning och kunna koordinera fortsatt arbete.

Bild på Emma Lundqvist på Bodens kommun
Emma Lundqvist, samhällsstrateg Bodens kommun. Foto: Mats Engfors/Fotographic

"Det händer mycket i kommunen", säger Emma Lundqvist. "Vi ser en stor fördel i att ha gått igenom tillsammans med alla förvaltningar vad dom nya förutsättningarna innebär."   

Brett förvaltningsövergripande samarbete

Arbetet med planeringsstrategin har genomförts med en operativ grupp om fyra personer på enheten för fysisk planering. Kommunen har också en intern referensgrupp för strategiskt planeringsarbete som består av cirka 15 experter. Eftersom översiktsplanering är politiskt prioriterat i kommunen finns både den operativa gruppen och referensgruppen sedan tidigare. Det kontinuerliga arbetet gör att andra förvaltningar är vana vid arbete med översiktsplanering och känner sig delaktiga.

”Vi har arbetat liknande tidigare, men har inte haft det framåtsyftande arbetssättet. Nu har vi mandat att genomföra det som står i planeringsstrategin eftersom det finns en samsyn både politiskt och förvaltningsövergripande. Det ger en annan framfart i utvecklingsarbetet”, säger Emma Lundqvist.

Hur har Boden involverat politiken?

Den operativa gruppen har haft dialog och stämt av med kommunledningen kontinuerligt under arbetet med planeringsstrategin. Det har skett vid deras ordinarie möten om planering som sker en gång per månad. Tjänstepersonerna har tagit fram förslag som politikerna fått ta ställning till.

Arbetets omfattning

”Processen för arbetet med planeringsstrategin tog cirka fem till sex månader från att arbetet började till strategin var beslutad, men då är det mycket ledtid eftersom många ska läsa och lämna synpunkter. Det är svårt att avgöra den effektiva arbetstid som processen tog eftersom den redan ingick i kommunens ordinarie översiktsplanearbete", säger Emma Lundqvist.

Planeringsstrategins olika delar

Bodens planeringsstrategi är ett dokument som består av fyra delar. De tre inledande delarna är underlag till den fjärde delen som är en sammanfattande bedömning.

De olika inledande delarna består av:

 • Del 1. Genomgång av aktualiteten
  Referensgruppen granskade dokumenten som ingick i översiktsplanepaketet: kommunomfattande ÖP, tematiska tillägg, tillhörande program/strategier och geografiska fördjupningar.
 • Del 2. Uppföljning användbarhet och tillämpning
  Användningen av dokumenten följdes upp genom en enkät till referensgruppen för att få en uppfattning om i vilken utsträckning dokumenten används och ger vägledning.
 • Del 3. Uppföljning inriktning och utveckling
  För att utvärdera om förvaltningarna arbetar utifrån de riktlinjer och rekommendationer som finns i dokumenten insamlades statistik och det gjordes värderingar av genomfört arbete.
 • Del 4. Sammanfattande bedömning
  I denna del finns en sammanfattande bedömning för respektive avsnitt av översiktsplanen som redovisas i tabellform. Här presenteras redovisningen av inriktningen på det följande översiktsplanearbetet.

”Det är svårt att göra planeringsstrategin mer komprimerad. Vi tycker att det är en fördel att ha med underlaget med de tre inledande delarna för att förstå sammanhanget. Det är möjligt att göra en populärversion av del fyra om det finns behov av det”, säger Emma Lundqvist.

Under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information" kan du ta del av Bodens kommuns planeringsstrategi.

Länsstyrelsens underlag

”Länsstyrelsens underlag höll en lagom nivå med relevant information och gav bra vägledning, särskilt när det gäller omvärldsbevakningen. Det var även lättanvänt med länkar till de olika planeringsunderlagen. Vi har fortsatt dialogen med länsstyrelsen med de frågor som vi behöver ha ytterligare diskussion kring”, säger Emma Lundqvist.

Under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information" kan du ta del av underlaget från länsstyrelsen i Norrbotten.

Erfarenheter

När Boden ska ta fram den ordinarie planeringsstrategin, vill de fortsätta att arbeta enligt samma process. Kommunen är nöjda med det förvaltningsövergripande arbetet och de kontinuerliga avstämningarna med politiken. Boden tänker jobba vidare med de tre inledande delarna eftersom kommunen ser att det finns ett behov av dessa för att förstå planeringsstrategin.

Nästa planeringstrategi vill Boden introducera i verksamhetsplaneringen så att den blir en del av kommunens styrsystem. Detta ökar förutsättningar för att åtgärder blir genomförda och att de följs upp i årsbokslutet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen