Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lov & anmälningsplikt

Granskad:

Vissa åtgärder kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan. Lov- och anmälningsplikten beror på vad det är för åtgärd som ska göras, hur stor den är och på vilken plats åtgärden ska göras.

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier

  • åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov,
  • åtgärder som kräver anmälan och
  • åtgärder som varken kräver lov eller anmälan.

Bygglov för byggnader

Det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa ändringar av byggnaders yttre utseende. Bygglov krävs också om en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål. Om det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri krävs det också bygglov. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten.

Bygglov för byggnader

Bygglov för anläggningar

Bygglov krävs för vissa andra anläggningar än byggnader exempelvis fritidsanläggningar, upplag, cisterner, parkeringsplatser, murar och plank.

Bygglov för anläggningar

Bygglov för skyltar

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Utanför område med detaljplan krävs det inte bygglov för att sätta upp en skylt.

Bygglov för skyltar

Bygglov för ljusanordningar

I ett område med detaljplan krävs det i vissa fall bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning. Utanför detaljplanelagt område kan bygglov krävas om kommunen har utökat bygglovsplikten i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Bygglov för ljusanordningar

Tidsbegränsat bygglov

Byggnadsnämnden får besluta om tidsbegränsat bygglov för åtgärder som är avsedda att pågå under en begränsad tid.

Tidsbegränsat bygglov

Bygglov för ändamål av säsongskaraktär

En åtgärd som är av säsongskaraktär och som upprepas varje säsong under flera år i följd kan få ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär.

Bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus är vissa åtgärder som normalt kräver bygglov  bygglovsbefriade. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan i stället för bygglov.

Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

Rivningslov

För att riva byggnader eller delar av byggnader kan det krävas rivningslov. Istället för rivningslov krävs det ibland en anmälan till byggnadsnämnden. För vissa byggnader krävs varken rivningslov eller anmälan.

Rivningslov

Marklov

Schaktningar eller fyllningar kan kräva marklov. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering. Det kan även krävas marklov för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

Marklov

Anmälan

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation av eller ändring av tekniska installationer i byggnader.

Anmälan

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked kan sökas för att få besked om en åtgärd kan tillåtas på en viss plats.

Förhandsbesked

Villkorsbesked

Den som ska utföra en bygglovspliktig åtgärd kan begära ett villkorsbesked. I ett sådant besked framgår byggnadsnämndens bedömning av vilka villkor som åtgärden kommer att omfattas av för att uppfylla utformningskraven i plan- och bygglagstiftningen.

Villkorsbesked

Åtgärder får inte strida mot lov, detaljplan eller områdesbestämmelser

Åtgärder som avser byggnadsverk, tomter eller allmänna platser ska genomföras så att de inte strider mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller eller mot det lov som har getts för åtgärden. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna får dock utföras i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

Åtgärder får inte strida mot lov, detaljplan eller områdesbestämmelser

Flyttning av byggnad

Att flytta en tidigare uppförd byggnad till en ny plats räknas som nybyggnad. Det innebär att det i de flesta fall krävs bygglov för att flytta en byggnad.

Flyttning av byggnad

Undantag i PBL för vissa tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder

Med anledning av Covid-19 finns det tidsbegränsade undantag från vissa bestämmelser i PBL för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder.

Undantag i PBL för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder

Undantag i PBL för enkla förläggningar för vissa utlänningar och tillhörande åtgärder

Med anledning av flyktingsituationen finns det vissa undantag från plan- och bygglagstiftningen för enkla förläggningar för vissa utlänningar och tillhörande åtgärder.

Undantag i PBL för enkla förläggningar för vissa utlänningar och tillhörande åtgärder

Undantag i PBL för kommunala ankomstboenden för vissa utlänningar

Med anledning av flyktingsituationen finns det vissa undantag från plan- och bygglagstiftningen för kommunala ankomstboenden för vissa utlänningar.

Undantag i PBL för kommunala ankomstboenden för vissa utlänningar

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen