På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljöbalken fokuserar på hälsorisker

Miljöbalken tar sikte på hälsorisker i skolverksamheten. Lagen ställer krav på att skolverksamheten ska bedriva egenkontroll. Detta innebär bland annat att skolan och förskolan ska ha ett system för att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda brister i sin verksamhet.

Skolor, förskolor och fritidshem omfattas av bestämmelserna i miljöbalken och tillhörande förordningar. Miljöbalken riktar sig till den som bedriver verksamhet, verksamhetsutövaren, och har fokus på de miljö- och hälsomässiga effekterna av verksamheten. Verksamhetsutövaren är ansvarig för att verksamheten och inomhusmiljön i lokalerna där verksamheten bedrivs, är så bra att barnens och elevernas hälsa inte påverkas negativt.

Miljöbalken vilar på ett antal allmänna hänsynsregler i författningens andra kapitel. Verksamhetsutövaren ska bland annat ha tillräcklig kunskap om hur människors hälsa och miljön påverkas och kan skyddas, det så kallade kunskapskravet. Verksamhetsutövaren ska också välja en sådan plats för verksamheten att den kan bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och för miljön, lokaliseringsprincipen. Det finns rättsfall som fastslagit att förskolor ska lokaliseras till en plats där barnen kan vara ute varje dag utan risk för hälsan. (Mark- och miljööverdomstolens dom 2011-04-19 i mål nr M4256-10 Olägenheter i form av buller och luftföroreningar och Mark och miljödomstolens i Nacka dom 2011-04-29 i mål nr 2010-M 4740 Avsaknad av egen utomhusgård).

Foto på ungdomar som spelar basket och fotboll på en skolgård.
Det är viktigt att skolans och förskolans utomhusmiljöer har en bra ljudmiljö och luftkvalitet. Kommunens miljönämnd utövar tillsyn enligt miljöbalken och kontrollerar att bestämmelserna följs. Foto: Scandinav

Anmälningsplikt för skola och förskola

Den som avser att bedriva en skola, förskola eller fritidshem ska anmäla det till kommunens miljönämnd eller motsvarande enligt förordningen (1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ett viktigt underlag till en anmälan är information om buller både inom- och utomhus samt luftkvalitet.

Miljöbalken ställer krav på att skolverksamheten ska bedriva egenkontroll. Detta innebär bland annat att skolan och förskolan ska ha ett system för att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda brister i sin verksamhet och att detta ska dokumenteras. Preciserade regler om kontrollen finns i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Kommunen har tillsynsansvar

Kommunens miljönämnd utövar tillsyn enligt miljöbalken och kontrollerar att bestämmelserna följs. Om det finns brister i skolverksamheten kan nämnden ställa krav på att bristerna åtgärdas. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska miljönämnden ägna särskild uppmärksamhet åt byggnader med undervisningslokaler.

Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket ger tillsynsvägledning
Olägenhet för människors hälsa är ett centralt begrepp i miljöbalken. Med olägenhet avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk mening.

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning för inomhusmiljö och har gett ut allmänna råd med riktvärden för exempelvis buller, temperatur och ventilation för bedömning av om olägenhet för människors hälsa föreligger. Det finns också allmänna råd om städning i skolor, förskolor och fritidshem som innehåller rekommendationer om städningens omfattning och verksamhetens egenkontroll. Viktiga aspekter gällande skolors och förskolors utemiljö kan vara till exempel buller från trafik, föroreningar och partiklar i luften och skydd mot UV-strålning, möjlighet till skugga. Naturvårdsverket har gett ut tillsynsvägledning för utomhusmiljön.

Under rubriken "Relaterad information" hittar du länkar till några allmänna råd och vägledningar som gäller för skolors och förskolors inom- och utomhusmiljöer.

I menyn, kan du läsa om regler för livsmedelslokaler i skola och förskola. Läs mer på sidan ”Andra lagar”, som du hittar i menyn.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej