Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljöer med känsla av sammanhang och identitet

Granskad:
Symboler för globala målen: 11, 4, 12 och 16.
Illustration: Trollbäck och The New Division

Stadsdelar, kvarter, byggnader och platser kan inte formas omsorgsfullt utan att ses i sitt sammanhang. Allt i den byggda miljön hänger samman och påverkar vartannat. En omsorgsfullt gestaltad miljö ger oss känsla av identitet, stolthet och samhörighet.

Propositionen för gestaltad livsmiljö

Propositionen för Gestaltad livsmiljö lyfter fram vikten av att de byggnader och platser som uppförs i dag ger upphov till stolthet, nu och i framtiden. Dels hos dem som planerar, bygger och förvaltar, dels hos dem som ska bo, verka och leva där. Arkitektur, form och design är viktiga kulturyttringar och konstformer. Den ständigt pågående interaktionen mellan människa och den omgivande miljön är en viktig, men ofta inte tillräckligt uppmärksammad, dimension av vardagen. Den estetiska bearbetningen gör skillnad – är den gjord med noggrannhet och med omsorg skapar den positiva värden för människor och samhälle, som exempelvis känsla av tillhörighet och stolthet.

Strategin för levande städer lyfter att gestaltningen av offentliga rum, byggnader och platser i staden, liksom medvetenhet om dess kulturmiljövärden, inverkar stort på människors livskvalitet och känsla av delaktighet och omsorg. Dessutom påverkas staden och dess utveckling som helhet genom hur den gestaltas. Stadens utformning ska möjliggöra möten mellan människor och öka samhällsgemenskapen.  Konst och kultur liksom arkitektur och design inverkar starkt på samhället bland annat genom utformningen av gemensamma livsmiljöer. Det är av största vikt att ett helhetsperspektiv anammas vid planering, byggande och förvaltning av alla miljöer där människor vistas.

En stadsdel, ett kvarter, en byggnad eller en plats kan inte formas omsorgsfullt utan att ses i sitt sammanhang. Allt i den byggda miljön hänger samman och påverkar vartannat. När samhället utvecklas är det viktigt att skapa goda förutsättningar både för bevarande, utveckling och nyskapande.

Den äldre bebyggelsen står för stabilitet och varaktighet och kan ge känsla av identitet, stolthet och samhörighet. Ny arkitektur kan bidra till att tillföra kvaliteter och värden att vara stolt över och tillföra något som en plats tidigare saknat. Olika arkitektoniska uttryck präglar vårt samhälle och ger samtidens varierande syn på frågor som exempelvis bostäder, utbildning, sjukvård, teknik, trafik och sociala frågor. Platsens form och struktur, topografi och naturförhållanden, relation till sin omgivning, historiska märkesbyggnader, parker och olika byggnadsuttryck speglar dess historia, särdrag och identitet.

Byggstenar som ger sammanhang

Hur arkitekturens byggstenar – exempelvis gator, offentliga rum och byggnader – är sammanfogade och hur de förvaltas och utvecklas påverkar människors uppfattning av hur en plats, en stad eller ett samhälle fungerar och upplevs. En plats kan exempelvis både upplevas som hotfull och avvisande som inbjudande och välkomnande. Hänger nätet av gator, stråk och platser samman och kopplar ihop stadsdelar, kvarter, parker och naturområden till bra helhetsmiljöer ger det oss människor en känsla av sammanhang, trygghet och förståelse. Så även om vi har möjlighet att påverka utformningen av staden eller platsen. 

Konst skapar nya sammanhang

Bland annat konst och ljussättning medverkar till att förstärka befintliga och bidra till nya estetiska och sociala värden. Konsten kan skapa helt nya sammanhang och förändra upplevelsen av en plats i grunden. Genom konst och konstnärliga processer, och även eget skapande, kan även invånarnas perspektiv och unika kunskap om platsen tas tillvara. Det kan i förlängningen skapa stolthet och känsla av gemensamt ansvar och ägandeskap. Genom konst skapas ytor för reflektion och dialog.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen