Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Erosion

Granskad:

Karteringar av geologiska förutsättningar för erosion finns tillgängligt med varierande noggrannhet utmed landets havskust samt större sjöar och vattendrag. Framtida erosion kan påverka områden långt innanför den nuvarande strandlinjen. Fackkompetens kan behövas för riskanalys i anslutning till befintlig och planerad bebyggelse.

Samlad vägledning och kartunderlag från nationella myndigheter

Flera myndigheter producerar kartunderlag som beskriver förutsättningar för ras, skred och erosion. Några av dessa kartunderlag bygger delvis på samma information men de beskriver olika företeelser och kan ha olika geografisk täckningsgrad, olika skalor och olika grader av noggrannhet.

Myndigheterna har gemensamt tagit fram en kartvisningstjänst och vägledning till de olika kartunderlagen. Kartvisningstjänsten visar i vilka områden det finns förutsättningar för ras, skred eller erosion, enligt karteringar av nationella myndigheter. Kartvisningstjänsten ger också möjlighet att se om dessa områden sammanfaller med potentiella översvämningsområden, utifrån underlag från nationella myndigheter.

I vägledningen finns anvisningar för hantering av överlappande kartunderlag, samt råd kring användning och tolkning av underlagen. För varje kartunderlag finns ett produktblad som bland annat beskriver skala och noggrannhet, tidpunkt för framtagande, användningsområden och begränsningar. Både kartvisningstjänst och vägledning nås genom SGI:s webbplats.

Kartunderlag om ras, skred och erosion (på SGI:s webbplats)

Omfattande vägledning hos SGI

Hos SGI finns omfattande vägledning om hur kommunen kan arbeta med risker för erosion i översiktsplaneringen. 

Geoteknisk säkerhet i kommunal planering (på SGI:s webbplats)

Trappa som leder ner till ett strandparti, där tappfoten hänger i luften och saknar stöd av underlget.
Erosionspåverkan vid foten av en strandtrappa. Foto: Cecilia Näslund/Boverket

Bra att veta inför riskanalys – erosion

Följande information är bra att känna till om nationella underlag och hur de kan användas vid analys av risker till följd av erosion.

Detaljerade karteringar vid statlig infrastruktur

I anslutning till statlig infrastruktur kan Trafikverket ha utfört detaljerade karteringar som kan bidra med användbar information. Kommunen kan vända sig till länsstyrelsen för information om sådana underlag. 

Karteringar utmed havskust, större sjöar och vattendrag

Karteringar av stränders eroderbarhet utifrån geologiska förutsättningar finns tillgängliga utmed hela Sveriges havskust, de sex största sjöarna och cirka 100 större vattendrag. Noggrannheten varierar mellan olika områden.

Ytterligare underlag för sydligaste Sverige

För kusten utmed Skåne och Halland finns ytterligare underlag tillgängliga, bland annat kartering av historiska strandlinjer sedan 1940-talet, samt av faktisk stranderosion. Vad gäller klimatpåverkan redovisas erosionsförhållanden vid en situation med havsnivåhöjning på 1 meter.

Kustdataportalen 

SGI har utvecklat Kustdataportalen, en kartvisningstjänst till stöd för arbete med kustplanering och klimatanpassning vid kusten. På Kustdataportalen finns en mängd data samlad från både myndigheter och universitet.  Informationen presenteras så att användare lättare ska få en överblick över vad den betyder och vilka trender som finns. Det finns också möjlighet att ladda ner data för att göra egna analyser.

Kustdataportalen ska ge en bättre bild av erosionen (på SGI:s webbplats)

Stranderosion kan ge markförlust långt innanför dagens strandlinje

Stranderosion vid kuster och meandrande vattendrag kan leda till markförlust som sträcker sig långt innanför en erosionskänslig strandlinje. Karteringar av historiska strandlinjer visar att erosionsförhållanden kan variera kraftigt över tid. I extrema fall har strandlinjen förflyttats omkring 200 meter under en period av 50 år, efter flera decennier av stabila förhållanden. Risken att framtida erosion kan påverka områden långt innanför den strandlinje som redovisas i kartunderlaget behöver beaktas vid riskanalys.

Användarstöd vid bedömning av kust- och erosionsförhållanden (på SGU:s webbplats)

Karta över strandlinjens förändring mellan 1940-2010, baserat på flygbilder. Underlagskartan representerar år 2010. Efter flera decennier av stabila förhållanden fram till 1970-talet har stranden eroderats kraftigt. Strandlinjen har förskjutits omkring 200 m in mot land under en period av 50 år. Illustration från kartvisningstjänsten Ras, skred, erosion, se Relaterad information. Källa: Geodatasamverkan

Fackkompetens kan behövas för riskanalys i anslutning till bebyggelse

När det finns kartunderlag som indikerar förutsättningar för erosion intill ett område med befintlig eller planerad bebyggelse behövs geologisk eller geoteknisk kompetens för riskanalys. För att kunna avgöra om det finns förutsättningar för erosion och efterföljande ras och skred behöver den geotekniska undersökningen omfatta tillräckligt stor yta i anslutning till området. Storleken på ytan som behöver undersökas varierar med lokala geotekniska förhållanden.

Myndighetsstöd vid planärenden

Statens geotekniska institut, SGI, ger myndighetsstöd till landets alla kommuner och länsstyrelser när det gäller geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen, däribland risker för erosion. Det är viktigt att SGI kopplas in i ett tidigt skede i detaljplaneprocessen för att geotekniska säkerhetsfrågor ska kunna omhändertas på ett så effektivt sätt som möjligt i planeringen. Den geotekniska granskningen utförs med direkt koppling till aktuellt planförslag.

Myndighetsstöd vid planärenden (på SGI:s webbplats)

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen