Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

OPENART i Örebro visar värdet av det tillfälliga

Granskad:

Genom att tillfälligt tillföra en plats ett konstverk eller arkitektonisk installation kan man väcka uppmärksamhet och starta ett samtal om stadens miljöer. Det tillfälliga kan skava lite och ändra invanda mönster, men också omvandla en ogästvänlig miljö till en njutbar plats. Här kan du läsa mer om hur Örebro genom konstbiennalen OPENART tillgängliggör konsten i det publika rummet och skapar engagemang i staden. 

Tillgängliggöra konst för flera

Fakta om Örebro konstbiennal

Antal kommuninvånare: 155 696 (2019).

Varför intressant: Örebros konstbiennal är en intressant metod för att både tillgängliggöra konsten för fler och genom det tillfälliga skapa en acceptans för och förväntan inför en förändring. Genom exemplet vill Boverket visa på kraften i att arbeta med det tillfälliga, oavsett om det är ett enstaka projekt eller i form av ett återkommande event.

Skandinaviens största konstbiennal sker i stadsmiljön

Foto på en kvinna.
Elin Persson är enhetschef för OPENART på Örebro kommun. Foto: Magnus Westerborn

OPENART är Skandinaviens största biennal för samtidskonst. Den äger rum vartannat år under tolv sommarveckor i centrala Örebro. OPENART ifrågasätter det tillrättalagda stadsrummet och utmanar oss att uppleva staden ur helt nya perspektiv. De cirka hundra konstverken tar plats på stadens gator, torg, i parker, vid vattendrag, på kulturscener, i köpcenter, på fasader och i och intill Örebro slott. De olika konstverken ligger nära varandra, för att skapa pärlband där man skymtar flera verk på en gång. Därigenom ska känslan vara att man inte behöver ta sig så långt och tröskeln för att ta del av konsten ska vara låg. Tanken är att när konsten tillgängliggörs i de offentliga rummen främjas en dialog om konstens betydelse för samhället.

Det tillfälliga får oss att se

Kärnan i biennalen är tillfälliga installationer i staden. Med stor idérikedom, mod, många samarbeten och stor envishet har biennalen i Örebro fått till en tillfällig förändring av stadsrum genom att arbeta med tillfällig konst. Exempelvis kan kommunen låna in existerande verk för en tillfällig placering i ett stadsrum. Det tillfälliga har sin charm. Vi människor vänjer oss lätt vid det som finns runt omkring oss och ser inte längre konstverket, byggnaden eller detaljerna i miljön. Men när saker flyttas runt, läggs till eller tas bort förändras miljön, så att vi åter blir uppmärksamma på omgivningen. Förändringar kan stimulera, men också irritera och skava hos betraktaren.

OPENART är tillfälligt, det är styrkan. När konst eller arkitektur är statiskt i stadsrummet, blir det en vanesak och försvinner snabbt ur vårt synfält. Men om du låter platser förändras, flyttar runt, tillför, tar bort och överraskar, så behålls vårt intresse och närvaro. Då har du en levande miljö där du kommer se saker hela tiden.

Elin Persson, enhetschef OPENART.

Tillfällig omvandling av ett gaturum

Som en del av konstbiennalen stängs gaturum ner och omvandlas med tillfälliga installationer. Idén kom från början från kommunens stadsbyggnadskontor. De ville testa att förvandla en gata till en plats där besökaren kan stanna upp och vara, ett rum i staden som skiljer sig från annat. Valet föll på en central och ganska trafikerad vägsträcka, längs vilken många företag och verksamheter låg. Gatan ingick i kommunens asfalteringsprogram och skulle asfalteras om. En lokal färgfirma målade tillfälligt om gaturummet i en kraftig rosa färg och konst placerades på gatan.

Tillit och engagemang

Den tillfälliga installationen underlättades av att kommunen genom tidigare biennaler har upparbetat tillit och engagemang från stadens invånare. Det finns en förväntan på att bli utmanad genom förändringar och platsen blev omtyckt av många, trots att det förstås stör tillgängligheten i staden då en gata stängs av.

Konstverket Share Chair Arena av Tadashi Kawamata. Foto: Tadashi Kawamata. OPENART 2017, Örebro. Fotograf: Sofie Isaksson

Många bidrar till biennalen

OPENART bygger på ett brett samarbete, både internt på kommunen och med externa aktörer. För att få framgång i arbetet och göra biennalen till en gemensam sak är det viktigt att bjuda in många till samarbete och göra saker gemensamt. Till exempel samarbetar kommunen med Örebro konsthall. Konstnärer och konststudenter anlitas för att hjälpa till med själva arrangemanget. En annan viktig part i arbetet är City Örebro, en organisation för citysamverkan. Dessa involverades redan från starten 2007 då det fanns många kommersiella lokaler som stod tomma. Idén om tillfälliga konstinstallationer för att skapa liv och rörelse i tomma lokaler i köpcentren Med handelns redan existerande breda kundkrets och samtidigt tomma lokaler i köpcentren som kunde nyttjas, blev iden om tillfälliga konstinstallationer även gynnsam för den befintliga handeln och deras kunder.

Enklare beslut

En fördel med att arbeta med tillfällig konst och installationer är att det inte krävs lika mycket tillstånd eller beslut, jämfört med till exempel fast utsmyckning. Kommunen kan vara mer flexibel och det är enklare att arbeta med det tillfälliga. Samtidigt behöver man ha vetskap om andra verksamheter och evenemang som pågår i staden för att undvika oönskade kollisioner och konflikter.

En verksamhet som fungerar över tid

I dag utgörs huvuddelen av budgeten av kommunala medel, även om det även kommer in medel genom sponsring och olika bidrag. Det har varit viktigt att skapa en hållbar verksamhet som fungerar på sikt. Den kommunala ramen för planeringsåret ligger på ungefär fyra miljoner, och knappt det dubbla ett genomförandeår. Detta gäller dock för att genomföra en större konstbiennal, det går förstås att arbeta med enstaka tillfälliga installationer till en mycket lägre kostnad.

Vad har arbetet inneburit för Örebro

OPENART har genomförts sju gånger och Örebro kommun ser att biennalen haft effekter. Invånarna är stolta och engagerade i biennalen. Det finns en förväntan inför kommande biennal. Näringslivet stöttar arbetet och efterfrågar en större djärvhet. Staden har även en musikfestival, Live at heart, som kom samtidigt som OPENART. Medborgarna och besökare möter regelbundet konst och kultur och klimatet i staden har ändrats. Om man tidigare var rädd för förändringar i staden, finns nu en öppenhet och en attityd som andas ”Allt är möjligt”. OPENART har fungerat som en dörröppnare, där man börjar bli van vid att staden lever och förändras. Man kan även se att OPENART gynnar besöksnäringen och handeln i staden.

Örebro har ofta förknippats med en gnällig dialekt, som säger ’det går aldrig ...’. I dag säger man inte det längre. I dag ser man att ’allt är möjligt’. Det tror jag OPENART till stor del bidragit till. Tydligast märkbart genom de som flyttar från Örebro och kommer tillbaka, och som säger att det hänt något positivt med staden. I dag finns en stor öppenhet och en levande kulturscen.

Elin Persson, enhetschef OPENART.

Läs mer om OPENART, länk finns under ”Relaterad information”.

Att inspireras av och ta med sig:

  • Våga tänka nytt. Kanske kan en konstnär involveras i arbetet med att aktivera en plats och skapa engagemang hos medborgarna inför en planerad förändring av stadsmiljön.
  • Skapa engagemang. För att lyckas med arbetet med tillfällig konst och arkitektur i staden krävs engagemang från flera förvaltningar på kommunen och andra aktörer i staden. Nyckelpersonerna behöver finnas med i arbetet, för att underlätta för de beslut som behöver tas och för att kunna samordna med annat som händer i staden.
  • Tänk långsiktigt och våga återanvända. All konst som köps in behöver inte vara avsedd för en särskild plats, utan kan tillåtas flyttas runt. Till exempel köpte stadsbyggnadsförvaltningen i Örebro in konstverket Popcornen med avsikten att denna skulle flyttas runt i staden, gärna på platser där en förändring skulle ske.
  • Engagera allmänheten i arbetet. Det kan vara att låta dem bidra till den tillfälliga installationen, kanske genom idéer, byggande eller med material som konstnären sedan kan införliva i sitt verk. Detta gör att man som medborgare kan känna att man bidragit till konstverket eller installationen.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen