Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vägledning om barns och ungas utemiljö

Granskad:

Boverket tog 2015 tillsammans med SLU Tankesmedjan Movium fram en vägledning för planering, utformning och förvaltning av barns och ungas utemiljö med särskilt fokus på skolgårdar och förskolegårdar Gör plats för barn och unga! Boverket har också tagit fram allmänna råd. Sedan 2022 finns även en digital vägledning om skolors och förskolors fysiska miljöer både inomhus och utomhus.

Bakgrund

Barn och unga tar plats. De behöver utrymme att pröva sina kroppar, sitt mod och sociala förmågor. Barn och unga söker sig till utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar och kompiskontakter, som väcker deras engagemang och nyfikenhet. Den fysiska miljön är deras utvecklingsmiljö och platsen där förutsättningarna grundläggs för deras framtida hälsa, välbefinnande och engagemang för sin sociala och fysiska omvärld.

Varje dag går nästan två miljoner barn till skolan. Forskning visar att tillgång till ändamålsenliga förskole- och skolgårdar spelar en viktig roll för barns och ungas bildning och i deras sociala och fysiska utveckling. Trots den ökade kunskapen är det inte längre självklart för barn och unga att ha tillgång till en ändamålsenlig utemiljö. Ändrade regelverk och nya förutsättningar inom skolans värld samt ökad konkurrens om mark gör att alltfler barn saknar tillgång till en egen gård och istället hänvisas till närliggande parker och grönområden.

I plan- och bygglagen ställs krav på att det vid anordnande av tomter ska finnas tillgång till tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse vid bland annat skolor och förskolor. Lagstiftaren är här mycket tydlig med att friyta för barn ska prioriteras framför parkering. Men lagen definierar varken storlek eller lämplighet. Boverket har därför tagit fram allmänna råd till 8 kap. 9 § andra stycket och 10-11 §§ PBL med syfte att förtydliga regelverket. Detta allmänna råd lyfter fram vilka kvaliteter som ska känneteckna barns och ungas utemiljö vid skola, förskola och fritidshem samt var friytan ska vara placerad i relation till verksamheten, se BFS 2015:1 FRI 1.

Vad är allmänna råd

Boverket kan ta fram allmänna råd inom sitt verksamhetsområde. Råden är inte bindande för vare sig för myndigheter eller enskilda. I 1 § paragrafen i författningssamlingsförordningen (1976:725) definieras allmänna råd som "generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende". De allmänna råden ingår i Boverkets författningssamling, BFS.

Vägledning Gör plats för barn och unga!

Målet med vägledningen är att förtydliga friytans betydelse för barns och ungas lek, lärande och hälsa, men också att ge vägledning om hur goda utemiljöer vid skola och förskola kan åstadkommas och utvecklas genom fysisk planering, utformning och förvaltning. Syftet är att förbättra förutsättningarna för att alla barn och unga har tillgång till en god, välfungerande utemiljö och möjlighet att leka och utvecklas utomhus i hälsosamma och inspirerande sammanhang.

Vägledning riktar sig till dig som är beslutsfattare, beställare eller yrkesverksam med ansvar för planering, utformning, förvaltning eller skötsel av den fysiska utemiljön vid förskolor och grundskolor. Den kan också vara ett stöd för dig med ansvar för pedagogiskt eller socialt utvecklingsarbete för att höja måluppfyllelsen i skola och förskola.
Vägledningens fem kapitel omfattar:

  • "Friyta nödvändig för en god livsmiljö" beskriver varför arbete med barns och ungas utemiljö bör prioriteras och vad som kännetecknar en bra utemiljö för barn och unga.
  • "Regelverk och ansvar" beskriver regelverk och styrdokument och vem som har ansvar på nationell och på kommunal nivå.
  • "Planering och prövning enligt PBL" riktar sig till dig som arbetar med fysisk planering och bygglovsprövning och visar hur goda utemiljöer för barn kan hanteras i planerings- och bygglovsprocessen.
  • "Principer för utformning" riktar sig till dig som ska projektera, anlägga eller bygga om utemiljön vid en skola eller förskola. Här tar vi upp utformningsprinciper och hur man kan tänka för att skapa välfungerande miljöer.
  • "Förvaltning som utvecklar gårdens kvaliteter" riktar sig till dig som är fastighetsägare, förvaltare eller fastighetsskötare och visar hur friytor för barn och unga kan skötas och utvecklas.

Metoder, exempel och betydelsen av barns och ungas delaktighet och inflytande löper som en röd tråd genom hela vägledningen och återkommer i alla avsnitt.

Framsida till vägledningen Gör plats för barn och unga!

Vägledningen Gör plats för barn och unga!

Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet, FRI.

Ny vägledning om skolors och förskolors fysiska miljöer 2022

Inom ramen för arbetet med politik för gestaltad livsmiljö har Boverket tagit fram en ny vägledning för både inomhus- och utomhusmiljöer vid skolor och förskolor. Här finns goda exempel, vägledning om lärmiljöer utomhus och inomhus, skolans roll i samhällsbyggandet och strategiska vägval. Vägledningen är helt digital och publicerades i sin helhet 2022.

Läs vägledningen här Utveckla förskolors och skolors fysiska miljö för att lyfta hela samhället .

Illustrerat diagram över vilka kvaliteter som ryms skolgårdar av olika storlekar.
Illustrationen visar en schematisk bild över vilka kvaliteter och funktioner som ryms på en skolgård för elever åk F-6 beroende på storleken. Lena Jungmark/Boverket.

Vem gör vad?

Boverket

Vägleder och tar fram allmänna råd kopplade till plan- och bygglagen om barn och ungas utemiljö.

Movium

Har ett nationellt uppdrag att sprida kunskap om barns och ungas utemiljöer.

Skolverket

Bidrar med kunskaper och erfarenheter.

Folkhälsomyndigheten

Bidrar med kunskaper och erfarenheter.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen