På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Föreläggande om trafiksäkerhet

Om ett byggnadsverk skapar olägenheter för trafiksäkerheten får byggnadsnämnden förelägga ägaren att ta bort byggnadsverket eller vidta åtgärder för att avhjälpa eller minska olägenheten.

För att kunna utfärda ett föreläggande avseende ökad trafiksäkerhet krävs:

  • att byggnadsverket ligger inom ett område med detaljplan,
  • att olägenheterna är stora och
  • att förhållandena har ändrats.

Föreläggande för ökad trafiksäkerhet får bara användas mot byggnadsverk som ligger inom ett område med detaljplan. För byggnadsverk utanför detaljplanelagt område har länsstyrelsen möjlighet att meddela motsvarande föreläggande enligt Väglagen (SFS 1971:948).

För att föreläggandet ska kunna användas krävs också att olägenheterna är stora och att förhållandena har ändrats efter att byggnadsverket uppförts. Med att förhållandena har ändrats avses till exempel att ett visst byggnadsverks placering tidigare har ansetts uppfylla kravet på trafiksäkerhet men att omgivningen eller trafiken ändrats så mycket att byggnadsverket måste flyttas eller tas bort. Det saknar betydelse om byggnadsverket har uppförts med eller utan lov. Om det är fråga om en byggnad får ett föreläggande att ta bort eller flytta byggnaden dock bara meddelas om byggnaden kan flyttas utan svårighet eller har ett lågt värde.

Om det inom en fastighet finns skrymmande vegetation som medför betydande olägenheter för trafiken kan det strida mot kravet på underhåll av tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. Byggnadsnämnden kan då ingripa med åtgärdsföreläggande mot en sådan olägenhet. Läs mer om Åtgärdsföreläggande.

Stängsel eller ändring av utfart för ökad trafiksäkerhet

Byggnadsnämnden får också förelägga ägaren av en fastighet eller en byggnad inom detaljplanelagt område att anordna stängsel eller ändra utfart eller annan utgång mot gator eller vägar. Det förutsätter att åtgärden behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. För byggnadsverk utanför detaljplanelagt område har länsstyrelsen enligt väglagen möjlighet att meddela motsvarande föreläggande för utfarter.

Vem riktas föreläggande för ökad trafiksäkerhet mot?

Ett föreläggande för ökad trafiksäkerhet får riktas mot ägaren av ett byggnadsverk om föreläggandet avser att ta bort byggnadsverket eller att vidta någon annan åtgärd. Om föreläggandet avser uppförande av stängsel eller ändring av utfart får det antingen riktas mot fastighetens eller byggnadens ägare. Förelägganden mot juridiska personer ska riktas direkt mot den juridiska personen och inte mot dess ställföreträdare. (JO 1972 sid. 433)

Om byggnadsverket byter ägare kan byggnadsnämnden med stöd av en bestämmelse i lagen om viten förelägga den berörde ägaren att lämna nämnden uppgift om den nya ägarens eller innehavarens namn och adress. Även ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Tillfälle att yttra sig

Innan byggnadsnämnden meddelar ett föreläggande för ökad trafiksäkerhet ska nämnden ge den som föreläggandet är tänkt att riktas mot tillfälle att yttra sig.

Nämnden ska kommunicera material i ärendet med den som ska få tillfälle att yttra sig. Exempel på material är skrivelser med klagomål från anmälare, minnesanteckningar som gjorts efter muntliga klagomål, dokumenterade iakttagelser som gjorts vid besök på platsen, remissvar och andra skrivelser från personer som i ett tidigare skede av ärendets handläggning beretts tillfälle att yttra sig samt annat faktaunderlag som myndigheten på olika sätt erhållit. Kommunicering behöver inte göras om ärendet är så brådskande att avgörandet inte kan uppskjutas, till exempel med hänsyn till riskerna för människors hälsa och säkerhet. Kommunicering behöver heller inte göras i fråga om sådant som saknar betydelse för ärendets utgång.

Rätt till ersättning för skada

Om ägaren av ett byggnadsverk drabbas av skada på grund av ett föreläggande för ökad trafiksäkerhet har ägaren rätt till ersättning av kommunen. Detta gäller om ett byggnadsverk ska tas bort eller bli föremål för en annan åtgärd eller om en utfart eller annan utgång ska ändras. Rätt till ersättning gäller inte när föreläggandet avser anordnande av stängsel.

Ersättning ska betalas för de kostnader och den övriga skada som åläggandet medför. Däremot bör ersättning inte betalas för att vissa förväntningsvärden går förlorade till följd av till exempel flyttning av en utfart. Avdrag ska ske för den eventuella nytta fastighetsägaren har av åtgärden. Ersättning ska utgå utan krav på att skadan ska vara kvalificerad. Någon kvalifikationsgräns gäller således inte. Prop. 1985/86:1 sid. 832-833 (jfr Didón m.fl. (okt 2015). Plan- och bygglagen (2010:900): en kommentar. Norstedts Juridik. 14:3)

Föreläggande för ökad trafiksäkerhet får förenas med olika verkställighetsmedel

Ett föreläggande för ökad trafiksäkerhet får förenas med vite eller med bestämmelser om utförande på den försumliges bekostnad. Har den utsatta tiden i föreläggandet gått ut utan att åtgärden har utförts kan byggnadsnämnden begära handräckning av Kronofogdemyndigheten. Nämnden har också möjlighet att istället för att begära handräckning utfärda ett nytt föreläggande.

Om ett föreläggande för ökad trafiksäkerhet förenas med vite eller en upplysning om att åtgärden som föreläggandet avser kan komma att utföras på den försumliges bekostnad får beslutanderätten inte delegeras. Detta innebär att en enskild tjänsteman inte får fatta ett sådant beslut, utan det måste tas av byggnadsnämnden.

Föreläggande för ökad trafiksäkerhet kan gälla omedelbart

Som huvudregel gäller att ett beslut om föreläggande måste ha vunnit laga kraft innan det kan verkställas. Byggnadsnämnden får dock bestämma att ett beslut om föreläggande ska gälla omedelbart. Detta kan beslutas även om föreläggandet har förenats med vite eller bestämmelse om tvångsutförande. Det är inte avsett att den här möjligheten ska få generell användning utan byggnadsnämnden måste i varje enskilt fall pröva behovet av att beslutet ska gälla omedelbart. Nämnden ska särskilt ta hänsyn till om det är bråttom med att genomföra åtgärderna eller om det finns anledning att misstänka åtgärder i förhalningssyfte.

(jfr Didón m.fl. (okt 2015). Plan- och bygglagen (2010:900): en kommentar. Norstedts Juridik. 11:38)

Anteckningar i fastighetsregistret

När byggnadsnämnden meddelat ett föreläggande ska nämnden genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten. Detsamma gäller när byggnadsnämnden återkallar ett sådant föreläggande. Byggnadsnämnden ska genast skicka besluten till inskrivningsmyndigheten och inte avvakta att besluten vinner laga kraft.

Så snart byggnadsnämnden har fått kännedom om att ett föreläggande har följts ska nämnden anmäla detta till inskrivningsmyndigheten. Det ska också göras om föreläggandet har upphävts genom ett lagakraftvunnet beslut eller av annan anledning har upphört att gälla.

Överklagande

Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet får överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej