På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Friluftsbad

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra friluftsbad.

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra ett friluftsbad kräver bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Oavsett om ett friluftsbad kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Vad är ett friluftsbad

Det finns ingen definition av friluftsbad i plan- och bygglagstiftningen. Friluftsbad är inte heller definierat i TNC. Enligt Nationalencyklopedin, NE, är ett friluftsbad en offentlig badplats utomhus som naturlig strand eller simbassäng, vanligtvis med omklädningsrum med mera. (Nationalencyklopedin, ordbok, friluftsbad. Hämtad 2017-11-21)

Ett friluftsbad är i dagligt tal en anordnad plats där man kan bada utomhus. På en sådan badplats kan det finnas strand, pool, brygga, hopptorn och liknande. Det finns ofta byggnader eller andra anläggningar i anslutning till ett friluftsbad. Det kan exempelvis vara omklädningsbyggnader, kiosker, förråd eller plank.

När krävs bygglov för friluftsbad

Bygglovs krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra ett friluftsbad. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Vid bedömningen om ett friluftsbad kräver bygglov kan följande faktorer vägas in:

  • anläggningens storlek och omfattning
  • omfattningen av markarbeten och anordningar
  • omgivningspåverkan
  • påverkan på allmänna intressen.

(jfr prop. 1985/86:1 sid. 682-684)

Anläggningens storlek och omfattning

En anledning till att friluftsbad är bygglovspliktiga är att de oftast är arealkrävande. Lovplikten gäller för större anläggningar. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Omfattningen av markarbeten och anordningar

För att ett friluftsbad ska vara bygglovspliktig krävs att åtgärder av något slag utförs för att bereda platsen för det nya ändamålet. Det kan exempelvis vara genom trädfällning, markarbeten och uppförande av bryggor och andra anordningar. För att bedöma bygglovsplikten ska en sammantagen bedömning göras av åtgärderna och deras syfte. Att endast anlägga enstaka bryggor kräver oftast inte bygglov. Om någon använder exempelvis en naturlig badstrand för bad innebär det inte att det är ett bygglovspliktigt friluftsbad. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 684, RÅ 1993 ref. 2)

Omgivningspåverkan

Med omgivningspåverkan menas vilka konsekvenser friluftsbadet har för närboende exempelvis i form av ökad trafik, buller och nedskräpning. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Påverkan på allmänna intressen

Vilken inverkan friluftsbadet har på det rörliga friluftslivet kan påverka om anläggningen kräver bygglov eller inte. Även vilken påverkan anläggningen har på landskapsbilden kan ha betydelse. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Lov kan krävas för tillhörande åtgärder

Även om ett friluftsbad inte kräver bygglov kan andra åtgärder i anslutning till friluftsbadet kräva bygglov. Det kan exempelvis vara en byggnad eller ett plank som uppförs i anslutning till ett friluftsbad. Om marknivån ändras kan marklov krävas även om friluftsbadet inte kräver bygglov.

Ändrad lovplikt för ett friluftsbad

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra ett friluftsbad.

Krävs rivningslov för friluftsbad

För att ta bort ett friluftsbad krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om det finns byggnader på friluftsbadet kan de omfattas av krav på rivningslov eller anmälan om rivning. Om marknivån ändras i samband med borttagningen av ett friluftsbad kan marklov krävas.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en motorbana kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej