På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krav vid ändring av byggnader

När en befintlig byggnad ändras, så ska byggnaden uppfylla ett antal krav. Kraven gäller även om en åtgärd inte är bygglovspliktig eller anmälningspliktig. Det är byggherrens ansvar att kraven tillgodoses.

Vilka krav gäller

När en byggnad ändras så ska byggnaden uppfylla:

  • utformningskraven
  • de tekniska egenskapskraven, och
  • varsamhetskravet.

Är det en särskilt värdefull byggnad så gäller även förbudet mot förvanskning.

Även i andra kapitlet plan- och bygglagen, PBL, finns det en del krav, som framförallt reglerar en byggnads omgivningspåverkan, som kan vara relevanta vid ändring.

Utformningskrav och tekniska egenskapskrav

I grunden är det samma utformningskrav och tekniska egenskapskrav som gäller vid ändring som vid uppförande av nya byggnader. Vid ändring får dock kraven anpassas och avsteg från dem får göras med hänsyn till:

  • ändringens omfattning,
  • byggnadens förutsättningar,
  • varsamhetskravet, och
  • förvanskningsförbudet.

Detta medför att även om utgångspunkten är densamma vid ändring av byggnader som vid uppförandet av nya byggnader så är kraven för nya byggnader aldrig direkt tillämpbara vid ändring av byggnader. Däremot kan man ofta få en viss ledning av kraven för nya byggnader då man ska bedöma innebörden av motsvarande krav vid ändring. Vid ändring kan dock kraven ofta tillgodoses genom andra lösningar än vid uppförandet av nya byggnader. Förutom i PBL och plan- och byggförordningen, PBF, finns det regler om ändring av byggnader i Boverkets byggregler, BBR, och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder - eurokoder, EKS. (jfr BBR BFS 2011:6 avsnitt 1:22 och EKS BFS 2011:10 avdelning A 1 §.)
BBR avsnitt 1:22
EKS avdelning A 1 §
Läs mer om BBR och EKS under rubriken På Boverket under Relaterad information.

Varsamhetskravet

Ändringar av en byggnad ska alltid utföras varsamt så att man tar hänsyn till dess karaktärsdrag och tar tillvara dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Läs mer om varsamhetskravet under Tema Kulturvärden

Förvanskningsförbudet

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har, ett förstärkt skydd och får inte förvanskas. Förvanskningsförbudet är dock inte ett förändringsförbud. Har man identifierat vilka egenskaper som ger byggnaden dess värden och hur dessa kommer till uttryck i byggnaden, är det ofta möjligt att genomföra ändringar utan att skada dessa.

Läs mer om förvanskningsförbudet under Tema Kulturvärden

När gäller kraven

Kraven gäller även om en åtgärd inte är bygglovspliktig eller anmälningspliktig. Om det inte krävs lov eller anmälan, så är det dock ett skäl för att anpassa kraven. Det är byggherrens ansvar att kraven tillgodoses. Så är det till exempel inte tillåtet att lägga in en ny tröskel i en dörr så att tillgänglighetskravet inte längre tillgodoses.

Läs mer om vad som är en ändring är under rubriken Vad är en ändring i menyn.

Vilka delar omfattas av kraven

Normalt ska kraven endast tillämpas på den ändrade delen. Begreppet ändrad del ska tillämpas i en snäv mening, vilket ofta är liktydigt med den del som rent fysiskt berörs av åtgärden. Vid utbyte av en del i ett tekniskt system så är det enbart på den utbytta delen som krav kan ställas. I ett sådant fall ska dock den utbytta delens konsekvenser för samtliga de tekniska egenskapskraven beaktas. Byts till exempel en fläktmotor så kan krav ställas på den nya motorn och dess konsekvenser för byggnadens egenskaper, men krav kan inte ställas på övriga delar av ventilationsanläggningen. I exemplet med fläktmotorn kan kraven till exempel avse bullerskydd, energihushållning och brandskydd. Tar man upp en ny dörröppning kan det till exempel ställas krav på att dörren har sådana passagemått att den uppfyller kraven på tillgänglighet och användbarhet. Dessutom måste håltagningen utföras så att väggens bärande funktion kvarstår. Däremot kan man inte ställa krav på de omgivande rummens utformning.
Boverkets byggregler, BFS 2011:6, BBR avsnitt 1:222.

Läs mer om kraven vid ändring under rubriken Tillämpning av kraven vid ändring av byggnad i menyn.
Läs mer om ändrad del under rubriken Vad är en ändring i menyn.

Vid ändrad användning utgörs ändrad del av hela den del av byggnaden, som ges ändrad användning. Den ändrade delen ska tillgodose samtliga funktionskrav bland annat avseende tillgänglighet och möjlighet till utrymning vid brand. För att den ändrade delen ska kunna uppfylla dessa funktionskrav kan det därför krävas att åtgärder vidtas utanför den del som ges en ändrad användning.

Läs mer om ändrad användning under rubriken Ändrad användning i menyn.

Om ändringen medför att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden förnyas, så kallad ombyggnad, så ska hela byggnaden uppfylla kraven. Är detta inte rimligt så gäller kraven för hela den del som påtagligt förnyas.

Läs mer om kraven vid ändring under rubriken Tillämpning av kraven vid ändring av byggnad i menyn.
Läs mer om ombyggnad under rubriken Ombyggnad i menyn.

Mer information om ändring

I webbutbildningen "Ändring och ombyggnad" får du lära dig mer om vad ändring och ombyggnad är, vilka krav som kan ställas, vilka delar som berörs av kraven och hur du kan resonera för att fastställa kravnivåerna.Ta del av utbildningen under rubriken Webbutbildningar i Relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej