Sprid kulturens kraft – sök stöd till kulturlokaler

Senast den 30 september varje år kan man söka stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler hos Boverket. Beslutet om bidrag tas i februari året efter. Kulturlokaler kan få stöd till nybyggnad och ombyggnad samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder. Stödet kan också ges till utbyte eller komplettering av inventarier. Ett projekt får inte vara påbörjat innan Boverket beslutar om bidrag.

Vilka lokaler kan få bidrag?

Bidraget ges till kulturlokaler som ägs och drivs av någon annan än staten. Exempelvis museer, teater- och konsertlokaler, konsthallar och liknande. Lokaler för länsmuseer är prioriterade.

Vad krävs för att få bidrag?

För att ett projekt ska få bidrag ska det bedömas vara angeläget och aktuellt ur ett lokalt och regionalt kulturpolitiskt perspektiv. Behovet av lokalen ska styrkas i ansökan.

Statens kulturråd medverkar i bedömningen av projektets aktualitet.

Vad kan man få bidrag till?

Bidraget kan ges till:

 • nybyggnad och ombyggnad av en icke-statlig kulturlokal
 • åtgärder som höjer lokalens standard
 • åtgärder som förbättrar tillgängligheten för personer med en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning. Exempel på detta är:
  • anpassning av hygienutrymme och dörrpassager
  • installation av ramp, lyftplatta eller hiss
  • parkeringsplats för rörelsehindrad
  • installation av hörselslinga och akustikplattor
  • kontrast- och varningsmarkeringar för synskadade
  • hjälpmedel som underlättar orienteringen i lokalen, exempelvis Pictogram.
 • vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel uppvärmningssystem eller avloppshantering
 • utbyte eller komplettering av inventarier.

Däremot ges inte bidrag för upprustning och reparationer som kan räknas till det löpande underhållet av lokalen.

Hur stort är bidraget?

Bidraget kan ges med högst 30 procent av den godkända kostnaden för nybyggnad. För övriga projekt kan bidrag ges med högst 50 procent av den godkända kostnaden.

Det årliga anslaget för stöd till icke-statliga kulturlokaler är begränsat. Det innebär att Boverket måste göra en prioritering mellan de ansökningar som har kommit in. Att ett projekt uppfyller kraven är alltså inte en garanti för att få bidrag.

Hur ansöker man om bidrag?

Bidrag söks hos Boverket senast den 30 september varje år. Ansökan om bidrag ska göras på en särskild blankett som ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. Blanketten finns i "Relaterad information" på denna sidan.

Det är viktigt att projektet inte har påbörjats innan man har sökt och beviljats bidrag.

När får man veta om man har fått bidrag?

Boverkets samlingslokaldelegation beslutar hur det årliga anslaget ska fördelas under sista hälften av februari. Vilka projekt som tilldelats bidrag annonseras här på Boverkets webbplats snarast möjligt efter det att beslutet är klart. Inom två till tre veckor därefter får den sökande ett skriftligt beslut, som även innehåller de villkor som gäller för det enskilda projektet.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut när projektet är helt genomfört. Det betyder att åtgärderna ska vara färdigställda, besiktigade och kostnadsgranskade.

Boverket kan dock återkalla sitt beslut om bidrag om de förutsättningar för projektet som låg till grund för beslutet har förändrats. På samma sätt kan Boverket besluta att avslå en ansökan om utbetalning av bidraget om projektet inte genomförts enligt samma förutsättningar eller givna villkor i bidragsbeslutet.

Hur ska projektet redovisas?

De byggnadsarbeten som omfattas av bidraget ska besiktigas och kostnadsgranskas av sakkunniga och fristående personer. De åtgärder som har genomförts och de kostnader som har lagts ner i projektet ska stämma överens med de förutsättningar som låg till grund för bidragsbeslutet.

Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren för bidraget i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet eller avslå ansökan om utbetalning av bidraget.

Kan man överklaga ett beslut?

Boverket kan besluta om återbetalning av ett bidrag som redan betalats ut. Det kan hända om mottagaren lämnat oriktiga uppgifter som orsakat att ett bidrag lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp.

Boverkets beslut om återbetalning av ett bidrag kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I övrigt kan verkets beslut inte överklagas.

Vem gör vad?

Boverket

Boverkets logotyp

Boverkets enhet för Styrmedel och Fastighetsekonomi handlägger bidragsansökningar och administrerar stöden. Det är handläggarna här som tar fram beslutsunderlagen till Samlingslokaldelegationen, som sedan avgör hur investeringsbidragen ska fördelas.

Boverket beslutar om utbetalningar av bidraget när ett projekt är färdigställt. Det är Boverket som kan godkänna vissa förändringar och tidsförlängningar i ett projekt som redan beviljats bidrag.

Boverket godkänner också de besiktningsmän som ska anlitas i projekten.

Boverkets samlingslokaldelegation

Personer i möte

Boverkets samlingslokaldelegation är den instans som beslutar om fördelningen av stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler samt om investeringsbidrag och utvecklingsbidrag till allmänna samlingslokaler. Delegationen tar också beslut i vissa principiellt viktiga frågor som rör stöden. Samlingslokadelegationen består av en ordförande och högst åtta ledamöter, vilka alla är förordnade av regeringen.

Eftersom anslaget är begränsat kan inte alla beviljas bidrag utan de aktuella projekten måste ställas mot varandra vid bedömningen. I den processen behöver flertalet aspekter vägas in. Samlingslokaldelegationen är sammansatt för återspegla en mångfald av kompetenser, intressen och verksamhetsområden i landet som helhet. Det ska ge förutsättningar för att många olika infallsvinklar beaktas vid fördelningen av bidrag.

Här kan du se vilka personer som för närvarande ingår i samlingslokaldelegationen:

 • Anders Castberger, senior adviser, Trollhättan
 • Agne Hansson, ämneslärare, Gamleby
 • David Khabazzi, kommunikatör, Stockholm
 • Pernilla Luttropp, organisationskonsult, Stockholm
 • Gunilla Mejegård, utvecklingsexpert, Karlshamn
 • Hanna Nyberg, student, Danderyd
 • Simon Strömberg, handläggare, Sundbyberg
 • Cathrin Vestergren, avdelningschef Umeå kommun, Umeå
 • Monica Widnemark, kommunalråd, Lessebo (ordförande)
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej