På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sprid kulturens kraft – sök stöd till kulturlokaler

Senast den 30 september varje år kan man söka stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler hos Boverket. Beslutet om bidrag tas i februari året efter. Kulturlokaler kan få stöd till nybyggnad och ombyggnad samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder. Stödet kan också ges till utbyte eller komplettering av inventarier. Ett projekt får inte vara påbörjat innan Boverket beslutar om bidrag.

Vilka lokaler kan få bidrag?

Bidraget ges till kulturlokaler som ägs och drivs av någon annan än staten. Exempelvis museer, teater- och konsertlokaler, konsthallar och liknande. Lokaler för länsmuseer är prioriterade.

Vad krävs för att få bidrag?

För att ett projekt ska få bidrag ska det bedömas vara angeläget och aktuellt ur ett lokalt och regionalt kulturpolitiskt perspektiv. Behovet av lokalen ska styrkas i ansökan.

Statens kulturråd medverkar i bedömningen av projektets aktualitet.

Vad kan man få bidrag till?

Bidraget kan ges till:

 • nybyggnad och ombyggnad av en icke-statlig kulturlokal
 • åtgärder som höjer lokalens standard
 • åtgärder som förbättrar tillgängligheten för personer med en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning. Exempel på detta är:
  • anpassning av hygienutrymme och dörrpassager
  • installation av ramp, lyftplatta eller hiss
  • parkeringsplats för rörelsehindrad
  • installation av hörselslinga och akustikplattor
  • kontrast- och varningsmarkeringar för synskadade
  • hjälpmedel som underlättar orienteringen i lokalen, exempelvis Pictogram.
 • vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel uppvärmningssystem eller avloppshantering
 • utbyte eller komplettering av inventarier.

Däremot ges inte bidrag för upprustning och reparationer som kan räknas till det löpande underhållet av lokalen.

Hur stort är bidraget?

Bidraget kan ges med högst 30 procent av den godkända kostnaden för nybyggnad. För övriga projekt kan bidrag ges med högst 50 procent av den godkända kostnaden.

Det årliga anslaget för stöd till icke-statliga kulturlokaler är begränsat. Det innebär att Boverket måste göra en prioritering mellan de ansökningar som har kommit in. Att ett projekt uppfyller kraven är alltså inte en garanti för att få bidrag.

Hur ansöker man om bidrag?

Bidrag söks hos Boverket senast den 30 september varje år. Ansökan om bidrag ska göras på en särskild blankett som ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. Blanketten finns i "Relaterad information" på denna sidan.

Det är viktigt att projektet inte har påbörjats innan man har sökt och beviljats bidrag.

När får man veta om man har fått bidrag?

Boverkets samlingslokaldelegation beslutar hur det årliga anslaget ska fördelas under sista hälften av februari. Vilka projekt som tilldelats bidrag annonseras här på Boverkets webbplats snarast möjligt efter det att beslutet är klart. Inom två till tre veckor därefter får den sökande ett skriftligt beslut, som även innehåller de villkor som gäller för det enskilda projektet.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut när projektet är helt genomfört. Det betyder att åtgärderna ska vara färdigställda, besiktigade och kostnadsgranskade.

Boverket kan dock återkalla sitt beslut om bidrag om de förutsättningar för projektet som låg till grund för beslutet har förändrats. På samma sätt kan Boverket besluta att avslå en ansökan om utbetalning av bidraget om projektet inte genomförts enligt samma förutsättningar eller givna villkor i bidragsbeslutet.

Hur ska projektet redovisas?

De byggnadsarbeten som omfattas av bidraget ska besiktigas och kostnadsgranskas av sakkunniga och fristående personer. De åtgärder som har genomförts och de kostnader som har lagts ner i projektet ska stämma överens med de förutsättningar som låg till grund för bidragsbeslutet.

Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren för bidraget i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet eller avslå ansökan om utbetalning av bidraget.

Kan man överklaga ett beslut?

Boverket kan besluta om återbetalning av ett bidrag som redan betalats ut. Det kan hända om mottagaren lämnat oriktiga uppgifter som orsakat att ett bidrag lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp.

Boverkets beslut om återbetalning av ett bidrag kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I övrigt kan verkets beslut inte överklagas.

Vem gör vad?
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej