Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mindre avvikelser från BBR

Granskad:

Byggnadsnämnden får i enskilda fall medge mindre avvikelser från föreskrifterna i BBR. Det är dock flera förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att mindre avvikelser ska kunna medges. Regeln om mindre avvikelser i BBR ger inte möjlighet för byggnadsnämnden att medge avvikelser från kraven i lag eller förordning.

Byggnadsnämnden får under vissa förutsättningar medge mindre avvikelser från föreskrifterna i BBR. Förutsättningarna för att medge mindre avvikelser är att

 • det ska vara ett enskilt fall
 • avvikelsen är mindre
 • det finns särskilda skäl
 • byggnadsprojektet ändå kan antas blir tekniskt tillfredsställande
 • det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.
1:21 Mindre avvikelser från föreskrifterna i denna författning

Byggnadsnämnden får i enskilda fall medge mindre avvikelser från föreskrifterna i denna författning. Förutsättningen är att det finns särskilda skäl, att byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och att det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Byggnadsnämnden prövar i bygglovet om mindre avvikelser från utformningskraven kan godtas. I fråga om de tekniska egenskapskraven kan byggnadsnämnden i ett startbesked klargöra om mindre avvikelse kan godtas. (BFS 2014:3).

Eftersom alla dessa förutsättningar måste vara uppfyllda, innebär det att mindre avvikelser endast kan medges undantagsvis och under speciella förhållanden.

Byggherren behöver i det enskilda fallet motivera vilka de särskilda skälen är för att mindre avvikelser ska medges.

Det handlar i avsnitt 1:21 BBR om att medge avvikelser från föreskrifterna i BBR. I avsnitt 3:312 BBR finns till exempel föreskrift om rumshöjd i rum att vistas tillfälligt i. Rumshöjden får enligt föreskriften inte vara lägre än 2,10 meter. Exempel på mindre avvikelse kan vara att byggnadsnämnden medger rumshöjden 1,90 meter i ett rum för personhygien där ståhöjd behövs under snedtak.

3:312 Rum att vistas i tillfälligt

I rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder och publika lokaler avsedda för människor att vistas i tillfälligt ska rumshöjden inte vara lägre än 2,10 meter.

Allmänt råd I avsnitt 1:6 finns exempel på rum eller avskiljbara delar av rum avsedda för människor att vistas i tillfälligt. Regler om rumshöjd i arbetslokaler ges också ut av Arbetsmiljöverket.

Det finns inte någon möjlighet för byggnadsnämnden att med stöd av avsnitt 1:21 BBR medge mindre avvikelser från bestämmelserna i lag eller förordning, till exempel från kravet på hiss i plan- och byggförordningen, PBF.

1:21 Mindre avvikelser från föreskrifterna i denna författning

Byggnadsnämnden får i enskilda fall medge mindre avvikelser från föreskrifterna i denna författning. Förutsättningen är att det finns särskilda skäl, att byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och att det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Byggnadsnämnden prövar i bygglovet om mindre avvikelser från utformningskraven kan godtas. I fråga om de tekniska egenskapskraven kan byggnadsnämnden i ett startbesked klargöra om mindre avvikelse kan godtas. (BFS 2014:3).

4 §
  Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan-
och bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar.

Trots första stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med våning jämställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad.

Mindre avvikelser anges i bygglov respektive startbesked

BBR innehåller tomtkrav, utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Därför behöver dokumentation av mindre avvikelser göras i olika beslut beroende på vilket slags krav det handlar om. Om den mindre avvikelsen gäller tomtkrav eller utformningskrav ska byggnadsnämnden pröva om mindre avvikelser från utformningskraven kan medges i bygglovet. Om avvikelser medges bör detta framgå av motiveringen i beslutet om lov. Om det i stället handlar om tekniska egenskapskrav bör det stå i startbeskedet om mindre avvikelser medges.

1:21 Mindre avvikelser från föreskrifterna i denna författning

Byggnadsnämnden får i enskilda fall medge mindre avvikelser från föreskrifterna i denna författning. Förutsättningen är att det finns särskilda skäl, att byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och att det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Byggnadsnämnden prövar i bygglovet om mindre avvikelser från utformningskraven kan godtas. I fråga om de tekniska egenskapskraven kan byggnadsnämnden i ett startbesked klargöra om mindre avvikelse kan godtas. (BFS 2014:3).

Skillnad på mindre avvikelser från BBR och anpassning av krav vid ändring

Det är viktigt att skilja på mindre avvikelser från BBR och anpassning och avsteg från kraven i samband med ändring. BBR gäller både när man uppför en byggnad och när man ändrar en byggnad. Utgångspunkten vid ändring av byggnad är att de krav som gäller vid uppförande även gäller vid ändring. Men vid ändring av en byggnad ska byggnadsnämnden godta att man vid fastställande av kravnivån tar hänsyn till ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, varsamhet och förbud mot förvanskning. Kravnivån i det enskilda fallet fastställs utifrån den enskilda byggnaden och den aktuella åtgärden. Regeln om mindre avvikelser i BBR behöver därför inte användas för att göra anpassning av krav vid ändring.

7 §
  Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 och 4 §§ anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i detta kapitel. Avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 får dock göras endast om det med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte och byggnadens standard är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. Vidare får avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 alltid göras om ändringen innebär att bostäder på högst 35 kvadratmeter inreds på en vind.

Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad ska tillämpas också på andra anläggningar än byggnader.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om krav som alltid ska uppfyllas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § 4. Lag (2014:224) .

23 §
  I fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 8 kap. 7 §
första stycket andra meningen plan- och bygglagen (2010:900)
tillämpas på så sätt att det är möjligt att anpassa eller göra avsteg från kraven i 8 kap. 1 § 3 och 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen med hänsyn till plan- och bygglagens bestämmelser om varsamhet och förbud mot förvanskning och därutöver
   1. vid ombyggnad endast om det är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven, och
   2. vid annan ändring av en byggnad eller vid flyttning av en byggnad i den utsträckning det är lämpligt med hänsyn till byggnadens förutsättningar.

I BBR finns regler som gäller vid ändring av byggnader. Det finns generella regler i avsnitt 1:22, men också särskilda regler för

 • tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen (avsnitt 3:5)
 • brandskydd (avsnitt 5:8)
 • hygien, hälsa och miljö (avsnitt 6:9)
 • bullerskydd (avsnitt 7:4)
 • säkerhet vid användning (avsnitt 8:10)
 • energihushållning (avsnitt 9:9).

Dispens från vissa PBF-krav vid byggande i experimentsyfte

I PBF finns en regel som möjliggör dispens från vissa av kraven i PBF. Det är Boverket som prövar ansökningar om dispens. För dispens krävs särskilda skäl och ansökan ska avse uppförande eller ändring av en byggnad i experimentsyfte. Dispens från krav i PBF får inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet.

24 §
  Trots utformnings- och egenskapskraven i 8 kap. 1 och
4 §§ plan- och bygglagen (2010:900) och kraven på hissar i denna förordning får Boverket i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i 1 och 4 §§, 14 § 2 och 17, 18 och 20 §§, om det finns särskilda skäl och dispensen
   1. avser uppförande eller ändring av en byggnad i experimentsyfte, och
   2. inte medför en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet. Förordning (2016:1249).

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen