På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mindre avvikelser från BBR

Byggnadsnämnden får i enskilda fall medge mindre avvikelser från föreskrifterna i BBR. Det är dock flera förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att mindre avvikelser ska kunna medges. Regeln om mindre avvikelser i BBR ger inte möjlighet för byggnadsnämnden att medge avvikelser från kraven i lag eller förordning.

Byggnadsnämnden får under vissa förutsättningar medge mindre avvikelser från föreskrifterna i BBR. Förutsättningarna för att medge mindre avvikelser är att

 • det ska vara ett enskilt fall
 • avvikelsen är mindre
 • det finns särskilda skäl
 • byggnadsprojektet ändå kan antas blir tekniskt tillfredsställande
 • det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.

Eftersom alla dessa förutsättningar måste vara uppfyllda, innebär det att mindre avvikelser endast kan medges undantagsvis och under speciella förhållanden.

Byggherren behöver i det enskilda fallet motivera vilka de särskilda skälen är för att mindre avvikelser ska medges.

Det handlar i avsnitt 1:21 BBR om att medge avvikelser från föreskrifterna i BBR. I avsnitt 3:312 BBR finns till exempel föreskrift om rumshöjd i rum att vistas tillfälligt i. Rumshöjden får enligt föreskriften inte vara lägre än 2,10 meter. Exempel på mindre avvikelse kan vara att byggnadsnämnden medger rumshöjden 1,90 meter i ett rum för personhygien där ståhöjd behövs under snedtak.

Det finns inte någon möjlighet för byggnadsnämnden att med stöd av avsnitt 1:21 BBR medge mindre avvikelser från bestämmelserna i lag eller förordning, till exempel från kravet på hiss i plan- och byggförordningen, PBF.

Mindre avvikelser anges i bygglov respektive startbesked

BBR innehåller tomtkrav, utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Därför behöver dokumentation av mindre avvikelser göras i olika beslut beroende på vilket slags krav det handlar om. Om den mindre avvikelsen gäller tomtkrav eller utformningskrav ska byggnadsnämnden pröva om mindre avvikelser från utformningskraven kan medges i bygglovet. Om avvikelser medges bör detta framgå av motiveringen i beslutet om lov. Om det i stället handlar om tekniska egenskapskrav bör det stå i startbeskedet om mindre avvikelser medges.

Skillnad på mindre avvikelser från BBR och anpassning av krav vid ändring

Det är viktigt att skilja på mindre avvikelser från BBR och anpassning och avsteg från kraven i samband med ändring. BBR gäller både när man uppför en byggnad och när man ändrar en byggnad. Utgångspunkten vid ändring av byggnad är att de krav som gäller vid uppförande även gäller vid ändring. Men vid ändring av en byggnad ska byggnadsnämnden godta att man vid fastställande av kravnivån tar hänsyn till ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, varsamhet och förbud mot förvanskning. Kravnivån i det enskilda fallet fastställs utifrån den enskilda byggnaden och den aktuella åtgärden. Regeln om mindre avvikelser i BBR behöver därför inte användas för att göra anpassning av krav vid ändring.

I BBR finns regler som gäller vid ändring av byggnader. Det finns generella regler i avsnitt 1:22, men också särskilda regler för

 • tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen (avsnitt 3:5)
 • brandskydd (avsnitt 5:8)
 • hygien, hälsa och miljö (avsnitt 6:9)
 • bullerskydd (avsnitt 7:4)
 • säkerhet vid användning (avsnitt 8:10)
 • energihushållning (avsnitt 9:9).

Dispens från vissa PBF-krav vid byggande i experimentsyfte

I PBF finns en regel som möjliggör dispens från vissa av kraven i PBF. Det är Boverket som prövar ansökningar om dispens. För dispens krävs särskilda skäl och ansökan ska avse uppförande eller ändring av en byggnad i experimentsyfte. Dispens från krav i PBF får inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej