Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ordlista för översiktsplanering för kust och hav

Ordlistan förklarar ord och begrepp som tas upp i artiklarna om översiktsplanering för kust och hav.

A

arbetsföretag
Begreppet kan stå för olika saker beroende på i vilken lag eller förordning som det används. När det gäller fornlämningar kan det alltså förutom att uppföra en byggnad eller en anläggning handla om utfyllnad av mark och muddring. I det här fallet handlar det om planerade ingrepp och inte pågående markanvändning. Vad som räknas till pågående markanvändning kan dock bli en tolkningsfråga, det vill säga om en åtgärd handlar om en ny anläggning eller om den kan räknas som en del av pågående markanvändning.

B

biotoper
Biotop definieras här som en naturtyp med förekommande organismer, samt dess fysiska och kemiska egenskaper.

F

flador och glosjöar
Flador är vattenområden med begränsad kontakt med havet. Glosjöar har helt skurits av från havet. Dessa är unika företeelser för Östersjön och förekommer nästan enbart i Sverige och Finland.
fritidsbåtshamnar
Fritidsbåtshamn – en plats eller geografiskt område som inrättats för att ge service till fritidsbåtar, dock inte små bryggor och enkla förtöjningsplatser.

I

icke koncessionspliktiga ledningar
Ett icke koncessionspliktigt nät förekommer i första hand inom en fastighet och normalt endast för elanvändarens egna behov.
impediment
Mark som är olämplig för jord- eller skogsbruk på grund av låg produktionsförmåga.
intermodala transportkedjorna
Intermodalitet, är ett begrepp inom transporttekniken som betyder att transport av en godsenhet eller passagerare kan ske med utnyttjande av flera transportsätt.

M

makroalger
Makroalger betecknar flercelliga alger som kan ses utan användning av ett mikroskop, såsom sjögräs och tång.
mikroalger
Mikroalger, som också kallas växtplankton, är encelliga organismer som utgör basen i näringskedjan i både söt- och saltvatten.

S

språngskikt
Ett språngskikt är en skarp horisontell gräns mellan olika vattenmassor. Språngskikt som skapas på grund av skillnad i densitet till följd av olika salthalt kallas för haloklin. Språngskikt som uppkommer till följd av skillnader i olika vattenmassors temperatur kallas för termoklin.
silt
Slit är finare än sand men grövre än lera.
sättfisk
Gemensam beteckning på fisk om aktivt placeras i olika typer av vatten för olika syften. Det kan vara fisk som odlas för att senare sättas ut i naturliga fiskevatten för sportfiske, eller som kompensation för förlorad fisk i vattenkraftsutbyggda vatten.
Tillbaka till toppen