Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bedöm konsekvenser av förorening

Granskad:

Pågående eller planerad mark- och vattenanvändning kan under vissa förutsättningar ha potential att förorena en dricksvattenresurs. Vid avvägningar mellan olika intressen behöver kommunen ha kunskap om markanvändningens potentiella påverkan, och konsekvensen av att en dricksvattenresurs i värsta fall blir obrukbar för dricksvattenproduktion. Det är viktigt att beakta hur betydelsefull den aktuella dricksvattenresursen är och om det finns alternativa försörjningsmöjligheter.

Konsekvens av att en dricksvattenresurs blir förorenad

I vissa fall kan pågående eller planerad markanvändning under vissa förhållanden ha potential att kraftigt förorena eller på annat sätt påverka en dricksvattenresurs. Påverkan kan i värsta fall leda till att vattenresursen blir obrukbar för dricksvattenproduktion, eller att det krävs mycket kostsamma reningsprocesser för att producera dricksvatten. Viktiga aspekter att beakta vid avvägningar mot andra intressen är hur betydelsefull den aktuella dricksvattenresursen är för vattenförsörjningen och om det finns alternativa försörjningsmöjligheter om vattentäkten skulle bli obrukbar, både i ett kort och långt tidsperspektiv.

Möjlighet till alternativ dricksvattenförsörjning – reservvatten

Hur betydelsefull en dricksvattenresurs är beror bland annat på hur många personer som är beroende av vattentäkten, och på möjligheterna till alternativ vattenförsörjning. Foto: Scandinav Bildbyrå

Betydelsen av en enskild dricksvattenresurs beror bland annat på hur stor del av kommunens befolkning som är ansluten till vattentäkten. Konsekvenserna är större om hela kommunens befolkning står utan dricksvatten än om en mindre tätort påverkas. Samtidigt kan det vara svårt att åstadkomma nödvatten eller hitta alternativa vattenresurser till enskilda mindre tätorter. Därför kan de potentiella konsekvenserna vara betydande även om en mindre andel av kommuninvånarna drabbas.

För att bedöma konsekvenser av att planerad mark- eller vattenanvändning potentiellt kan leda till att en dricksvattenresurs kraftigt förorenas behöver möjligheterna till alternativ vattenförsörjning beaktas. Detta gäller både i ett kort och i ett långt tidsperspektiv. För bedömningen kan kommunen ta stöd av underlag som finns framtagna för kommunens krisberedskap.

  • Har kommunen någon plan för hur dricksvatten till befolkningen kan iordningställas redan samma dag som vattentäkten slås ut?
  • Har kommunen planerade alternativa möjligheter för kommunen att försörja befolkningen om vattenresursen permanent slås ut som dricksvattenresurs, eller blir obrukbar under en längre period?

Om det inte finns både kortsiktiga och långsiktiga alternativa möjligheter till vattenförsörjning, kan mark- och vattenanvändning som påtagligt ökar risken för förorening normalt inte anses lämplig.

Behov och tillgångar idag och i framtiden

Konsekvensen av en eventuell påverkan på en vattenresurs behöver bedömas både utifrån dagens situation och kommunens förväntade behov i framtiden. Ökande befolkning kan antas innebära en ökad vattenkonsumtion inom kommunen. Därför kan konsekvensen för kommunens långsiktiga vattenförsörjning vara stor även om den aktuella vattenresursen idag inte används i större utsträckning för kommunens vattenförsörjning. Även framtida förändringar av vattentillgång och påverkansrisker till följd av klimatförändringar behöver beaktas.

Ekonomiska konsekvenser

Mark- och vattenanvändning som leder till att en vattenresurs förorenas kan medföra att vattenresursen blir oanvändbar för dricksvattenförsörjning under överskådlig framtid. Etablering av ny vattentäkt i en annan dricksvattenresurs som ersättning medför ofta mycket stora kostnader.

Konsekvensen av förorening av en vattentäkt behöver inte vara att dricksvattenproduktion från täkten helt omöjliggörs. Mindre påverkan i form av bekämpningsmedel, näringsämne eller vägsalt kan ibland hanteras genom anpassningar i reningsprocessen, något som kan vara förknippat med stora kostnader. Det handlar både om stora investeringskostnader och ökade löpande kostnader för drift av vattenverk. Även eventuella ekonomiska följdkonsekvenser behöver beaktas. Kommunens huvudman för vatten och avlopp, VA-huvudman, har ofta god kunskap för dessa typer av kostnadsuppskattningar.

Otjänligt vatten och människors hälsa

En allvarlig konsekvens som inte direkt kan översättas i ekonomiska termer inträffar om mark- eller vattenanvändning resulterar i förorening av en vattenresurs som leder till att människor försörjs med otjänligt dricksvatten. Även om det sker övervakning av råvatten och dricksvatten är det inte säkert att vattenförsörjningen, vid en påverkan, hinner avbrytas i tid innan konsumenten har druckit otjänligt vatten. Det kan också vara så att viss mark- eller vattenanvändning resulterar i en förorening som idag är okänd eller inte anses farlig och därför inte övervakas.

Upptäckten av PFAS i dricksvattentäkter är ett illustrativt exempel som visar att omfattande föroreningsproblem kan förekomma under decennier utan att upptäckas. PFAS är en kemikalie som tidigare övervakats i mycket liten utsträckning, men som nu har upptäckts i många kommunala dricksvattentäkter. Ursprunget antas i flera fall vara brandskum som har använts på brandövningsplatser vid flygfält belägna på större grusavlagringar som även används som dricksvattenresurser. Eftersom kemikalien inte traditionellt har ingått i vattenverkens övervakningsprogram har den inte upptäckts, utan konsumenter har druckit vatten med höga halter av PFAS i många år. Vilka långsiktiga hälsoeffekter och kostnader detta leder till i är idag oklart. Du kan läsa mer om problematiken på Livsmedelsverkets webbsida om PFAS, se ”Relaterad information”.

PFAS-exemplet visar att det finns skäl för stor försiktighet i riskbedömningen vid planering av mark- och vattenanvändning i anslutning till dricksvattenresurser. Olika typer av användningar och aktiviteter kan medföra spridning av föroreningar som vi idag inte känner till.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen