Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hamnar för fritidsbåtar

Granskad:

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra hamnar för fritidsbåtar.

Vad är en hamn för fritidsbåtar?

Det finns ingen definition av begreppet hamn för fritidsbåtar i plan- och bygglagstiftningen. Det är inte heller definierat i TNC.

En hamn för fritidsbåtar är i dagligt tal en brygga, kaj eller liknande med plats för flera mindre båtar för fritidsändamål.

Ändring av begrepp

Begreppet ”hamnar för fritidsbåtar” har ersatt det tidigare begreppet ”småbåtshamnar”. Ändringen, som trädde i kraft 2 augusti 2021, gjordes vid implementeringen av det så kallade MKB-direktivet i plan- och bygglagstiftningen. Begreppsändringen syftar till en harmonisering med andra delar av plan- och bygglagstiftningen och med MKB-direktivet. Ändringen gjordes också för att begränsa bygglovsplikten till hamnar för fritidsbåtar. Det tidigare begreppet småbåtshamnar inkluderade yrkeshamnar för mindre båtar så som hamnar för yrkesfisket. Ändringen innebär därför att det inte längre krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra sådana hamnar. (jfr Fm 2021:3 sid. 17 och prop. 1985/86:1 sid. 682 f)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

När krävs det bygglov för hamnar för fritidsbåtar?

Bygglov krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en hamn för fritidsbåtar. Bygglovsplikten, som gäller både inom och utanför detaljplanelagt område, omfattar enbart hamnar för fritidsbåtar. Hamnar som är till för yrkesfisket omfattas inte av denna bygglovsplikt. Oavsett om en åtgärd avseende en hamn för fritidsbåtar kräver bygglov eller inte ska den uppfylla de krav som gäller för sådana åtgärder enligt plan- och bygglagstiftningen. (jfr Fm 2021:3 sid. 17)

Förordning om ändring i plan- och byggförordningen, Fm 2021:3 (på Sveriges regerings webbplats)

3 §
  Trots 2 § första stycket 1, 2 och 3 b krävs det inte bygglov för en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Lag (2011:335) .

3 a §
  Trots 2 § krävs det inte bygglov för nybyggnad om byggnaden
   1. placeras inom en allmän plats som kommunen är markägare till,
   2. placeras på platsen högst tre månader,
   3. inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, och
   4. har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter.

Om en byggnad enligt första stycket flyttas inom samma allmänna plats krävs bygglov. Lag (2017:424) .

3 b §
  Trots 2 § krävs det inte bygglov för nybyggnad av ett fristående väderskydd för kollektivtrafiken om byggnaden
   1. inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, och
   2. har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter.

Första stycket gäller inte om
   1. väderskyddet placeras i direkt anslutning till ett annat väderskydd, eller
   2. åtgärden vidtas inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §. Lag (2017:424) .

3 c §
  Trots 2 § första stycket 3 c krävs det inte bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.

Första stycket gäller inte om
   1. kommunen enligt 8 § första stycket 9 har bestämt att åtgärden kräver bygglov,
   2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §, eller
   3. åtgärden vidtas inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken. Lag (2018:1324) .

Vid bedömningen om en hamn för fritidsbåtar kräver bygglov kan samma faktorer som för det tidigare begreppet småbåtshamn användas. Följande faktorer kan vägas in:

  • anläggningens storlek och omfattning
  • omfattningen av markarbeten och anordningar
  • omgivningspåverkan
  • påverkan på allmänna intressen.

(jfr prop. 1985/86:1 sid. 682-684)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

1 §
  I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
   1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar, skidliftar, linbaneanläggningar, campingplatser, skjutbanor, hamnar för fritidsbåtar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,
   2. upplag och materialgårdar,
   3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift,
   4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
   5. radio- eller telemaster eller torn,
   6. vindkraftverk som
      a) är högre än 20 meter över markytan,
      b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
      c) monteras fast på en byggnad, eller
      d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
   7. murar och plank,
   8. parkeringsplatser utomhus,
   9. begravningsplatser, och
   10. transformatorstationer.
Förordning (2021:786).

Anläggningens storlek och omfattning

Det krävs en viss storlek och omfattning för att en hamn för fritidsbåtar ska vara bygglovspliktig. Med omfattning menas hur många båtplatser hamnen har. Rättspraxis tyder på att det i de flesta fall krävs flera båtplatser för att en hamn för fritidsbåtar ska vara bygglovspliktig. Mindre bryggor med enstaka båtplatser är vanligtvis inte bygglovspliktiga. Men även en hamn för fritidsbåtar med enbart en båtplats kan kräva bygglov om hamnen medför en stor omgivningspåverkan eller har stor påverkan på allmänna intressen. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Omfattningen av markarbeten och anordningar

För att en hamn för fritidsbåtar ska vara bygglovspliktig krävs att åtgärder av något slag utförs för att bereda platsen för det nya ändamålet. Det kan exempelvis vara genom trädfällning, markarbeten och anordnande av exempelvis bryggor eller kajer. För att bedöma bygglovsplikten ska en sammantagen bedömning göras av åtgärderna och deras syfte. Om någon exempelvis förankrar sin båt vid en naturlig strandkant innebär det inte att det är en bygglovspliktig hamn för fritidsbåtar. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 684)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Omgivningspåverkan

Med omgivningspåverkan menas exempelvis vilka konsekvenser åtgärder avseende en hamn för fritidsbåtar har för närboende exempelvis i form av ökad trafik och buller. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Påverkan på allmänna intressen

Vilken inverkan en ny eller ändrad hamn för fritidsbåtar har på det rörliga friluftslivet kan påverka om anläggningen kräver bygglov eller inte. Även vilken påverkan anläggningen har på landskapsbilden kan ha betydelse. En bedömning måste göras i varje enskilt fall. En hamn för fritidsbåtar kan ha olika påverkan på olika platser. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Ändrad lovplikt för hamn för fritidsbåtar

Det krävs inte bygglov om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en hamn för fritidsbåtar.

2 §
  Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
   1. en anläggning som avses i 1 § 4 eller 5, om det är fråga om en liten anläggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov,
   2. ett vindkraftverk som avses i 1 § 6, om verket omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken,
   3. en parkeringsplats som avses i 1 § 8, om det på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg,
   4. en anläggning som avses i 1 § 2, 7 eller 10 och som omfattas av undantag från krav på bygglov i vägplan enligt väglagen eller järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
   5. en anläggning som avses i 1 § 2, om det är fråga om en anläggning av liten omfattning i form av en eller flera containrar i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde och anläggningen inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller
   6. en anläggning som avses i 1 § 2, om det är fråga om högst två enheter i form av fritidsbåt, husvagn eller husbil som
      a) placeras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus,
      b) är av säsongskaraktär,
      c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och
      d) inte placeras i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900).

Åtgärder som avses i första stycket 5 och 6 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för andra anläggningar än byggnader. Förordning (2017:102).

7 §
  I den omfattning som kommunen med stöd av 4 kap. 15 eller 42 § har bestämt ska gälla som undantag från kravet på bygglov krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att
   1. inom ett område med detaljplan, genomföra en åtgärd på det sätt och under den tid som kommunen har bestämt i planen, eller
   2. inom ett område som omfattas av områdesbestämmelser på det sätt som kommunen har bestämt i områdesbestämmelserna
      a) vidta en åtgärd som avser en komplementbyggnad,
      b) göra en liten tillbyggnad,
      c) göra en tillbyggnad till eller annan ändring av en industribyggnad, eller
      d) vidta en åtgärd som avser ett enkelt fritidshus, en kolonistuga eller annan liknande byggnad.

För att inom en sammanhållen bebyggelse vidta en åtgärd som avses i första stycket 2 a eller b krävs medgivande från berörda grannar för att åtgärden ska få vidtas utan bygglov, om ett sådant medgivande behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

Första och andra styckena gäller inte om en bygglovsprövning är nödvändig för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen.

Ändrad lovplikt

Rättspraxis

Rättsfallen nedan avser bygglovsplikten för småbåtshamnar. Boverket anser att dessa även kan vara vägledande för bygglovsplikten för hamnar för fritidsbåtar.

I ett rättsfall ansåg domstolen att en flytbrygga var en bygglovspliktig småbåtshamn. Den aktuella bryggan var 40 meter lång och 3 meter bred inklusive landfästet. Domstolen ansåg att den nya bryggan var så stor att den var att betrakta som en småbåtshamn. Det gällde oavsett om den befintliga bryggan hade funnits eller inte. (KR Stockholm 2007-05-28 mål nr 7744-05)

I en annan dom prövades en brygga som var 30 meter lång och hade plats för 12 båtar. I omedelbar närhet till den tilltänkta bryggan fanns en befintlig brygga med cirka 8-10 båtplatser. Domstolen ansåg att två bryggor med cirka 20 båtplatser var att se som en bygglovspliktig småbåtshamn. (KR Göteborg 2009-10-08, mål nr 7941-08)

En brygga som var 64 m2 ansågs i ett rättsfall vara en del av en bygglovspliktig småbåtshamn. Bryggan var placerad i anslutning till en befintlig småbåtshamn. Domstolen konstaterade att den aktuella bryggan utgjorde en del av den befintliga småbåtshamnen och att bygglov krävdes för bryggan. (MÖD 2014-12-09 mål nr P 5880-14)

Mål: P 5880-14 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Mark- och miljödomstolen ansåg att en brygga med plats för 9 båtar inte var en bygglovspliktig småbåtshamn. Bryggan var 12,1 meter lång och 2,4 meter bred. (MMD Nacka 2014-07-08 mål nr P 3951-13)

En befintlig brygga i en smal vik skulle förlängas med cirka 7 meter och skulle bli cirka 30 meter lång. Bryggan hade 15 båtplatser. Antalet båtplatser skulle inte utökas utan avsikten med förlängningen var att möjliggöra att större båtar skulle kunna lägga till vid bryggan. Bryggan var i första hand avsedd att erbjuda båtplats för fastighetsägare i området. Bryggan hade även gästplatser och tilläggsplats för taxibåtar. I anslutning till bryggan fanns ett markområde på 500 m2 för parkering i samband med transporter till och från bryggan. Med hänsyn till den storlek bryggan skulle få, den tilltänkta användningen och det dominerande inslag den skulle få i den smala viken ansåg domstolen att bryggan genom utökningen blev en bygglovspliktig småbåtshamn. (KR Stockholm 2001-06-18 mål nr 4120-2000)

En brygga till en enskild fastighet krävde inte bygglov. Det framgår inte i domen hur stor bryggan var och inte heller om det fanns en eller flera båtplatser vid bryggan. Domstolen konstaterade att det inte krävs bygglov för enstaka bryggor. (RÅ 1993 ref 2)

Krävs rivningslov för hamn för fritidsbåtar?

För att ta bort hela eller delar av en hamn för fritidsbåtar krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Att riva hela eller delar av byggnader inom en hamn för fritidsbåtar kan dock kräva rivningslov eller en anmälan om rivning. Att exempelvis ta bort eller flytta bryggor i en hamn för fritidsbåtar kan vara en sådan väsentlig ändring av hamnen som kräver bygglov.

10 §
  Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad
   1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och
   2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

5 §
  För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid
   1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
   2. nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov,
   3. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
   4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
   5. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
   6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
   7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
   8. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk,
   9. uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen,
   10. uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen,
   11. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus,
   12. tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen,
   13. byggande av takkupor som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 2 plan- och bygglagen, eller
   14. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Om det vid åtgärderna kan antas uppkomma farligt avfall ska detta framgå av anmälan. Förordning (2020:708).

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en hamn för fritidsbåtar kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, tillstånd för vattenverksamhet eller för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Lista över tillstånd, dispenser och anmälan

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen