Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Söka finansiering för utvecklingsprojekt

Granskad:

Det finns stöd och bidrag att söka för utvecklingsprojekt om cirkulär ekonomi, återbruk och återvinning inom byggsektorn. Här finns länkar till webbsidor om sådana stöd.

Strategiska innovationsprogram

De 17 strategiska innovationsprogrammen (SIP) sköts i samverkan av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Företag, akademi och organisationer kan söka stöd för att utveckla hållbara produkter och tjänster. Några program är Bioinnovation, Sakernas internet, Re:Source för resurseffektiva, cirkulära materialflöden samt Smart Built Environment. Hos Vinnova finns en översikt över innovationsprogrammen.

Illustration: Scandinav/Christoffer Grimshorn

Aktörer som fördelar stöd och bidrag

Nedan presenteras ett urval aktörer som man kan söka bidrag hos.

Vem gör vad?

Arkus

Arkus är en stiftelse som har till ändamål att främja praktiknära forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad.

 

Arkus

Energimyndigheten

Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem och arbetar bland annat med att främja energi- och resurseffektiv bebyggelse.

Energimyndigheten finansierar även beställar- och leverantörsnätverk som i samverkan med staten driver fram teknik, metoder och verktyg som minskar energianvändningen i byggnader.

Stöd och bidrag att söka på energiområdet (på energimyndighetens webbplats)

Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Formas finansierar forskning och innovation inom bland annat miljö och samhällsbyggande. Myndigheten genomför och medverkar i både nationella och internationella utlysningar med inriktning mot cirkulär ekonomi, och tar dessutom in forskarinitierade ansökningar i den årliga öppna utlysningen. Myndigheten är också medverkande finansiär i de strategiska innovationsprogrammen Re:Source, Smart Built Environment och Viable Cities, som allesammans uppehåller sig vid omställningen till en mer cirkulär ekonomi på olika sätt.

Formas

Mistra

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, är en självständig forskningsstiftelse som ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer inom miljöområdet – med målet att skapa en god livsmiljö för alla och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Utlysningar (på MISTRA:s webbplats)

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor och fördelar miljö- och klimatinriktade bidrag.

Bidrag (på Naturvårdsverkets webbplats)

NordForsk

NordForsk är en organisation under Nordiska ministerrådet som främjar och finansierar nordiskt samarbete inom forskning, bland annat om hållbar stadsutveckling.

Finansieringsmöjligheter (på NordForsk)

Regionen

Regionen ansvarar för uppgifter som är gemensamma för flera kommuner och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Det kan bland annat handla om att stärka regionens tillväxt och utveckling. Flera regioner arbetar med cirkulär ekonomi i byggsektorn och vissa kan ha särskilda projektmedel att fördela.

Riksantikvarieämbetet

Logotyp Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella kulturarvsmyndigheten. Riksantikvarieämbetets kulturmiljövårdsbidrag fördelas av länsstyrelserna med syftet att bevara och tillgängliggöra kulturmiljöer. Inom Riksantikvarieämbetets FoU-utlysning fokuseras på kulturarv, krishantering och klimatomställning. Ett annat prioriterat område är kulturhistoriska värden i bebyggd miljö där kopplingar till cirkulär ekonomi lyfts som angelägna.

Bidrag, anslag och fonder (på Riksantikvarieämbetets webbplats)

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Utlysningar (på Stiftelsen för strategisk forsknings webbplats)

Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF

SBUF stödjer forskning och utveckling som leder till praktisk handling i byggbranschen.

SBUF

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag och erbjuder finansiering som stärker näringsliv och regioner.

Sök finansiering (på Tillväxtverkets webbplats)

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Uppdraget är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att främja innovationsförmåga och internationell uppkoppling för hållbar tillväxt.

Vinnova

EU-fonder

Flera av stöden som redovisas på ovanstående organisationers webbplatser kommer från EU-fonder. Det finns flera samlingssidor för EU-fonder, följande är två av dem.

EU-fonder

Finansiering och bidrag (på Europeiska kommissionens webbplats)

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen