Prövning av buller i lov och förhandsbesked

Buller är en viktig faktor att ta hänsyn till vid prövning av förhandsbesked och bygglov i bullerutsatta lägen. Regler om buller finns i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, miljöbalken, MB, och förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Forskning visar att buller kan påverka människors hälsa negativt, och att denna påverkan ofta underskattas. Därför är det viktigt med åtgärder för att minska bullret.

Enligt PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet samt till möjligheterna att förebygga bullerstörningar.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 5 §

Vid planläggning och i ärenden om förhandsbesked och bygglov ska bostadsbyggnader lokaliseras, utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6a §

Prövning av buller i förhandsbesked och bygglov

Under 2015 ändrades plan- och bygglagen, PBL, gällande buller och en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader trädde i kraft. Det finns olika kategorier av buller och olika riktvärden för bullernivåer. Prövning av buller ska ske i ärenden om förhandsbesked och bygglov utanför detaljplanelagt område. Denna prövning ska göras mot kraven i 2 kap. PBL. Beräknade bullervärden ska i vissa fall anges i beslutet om bygglov.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej