På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Prövning av buller i lov och förhandsbesked

Buller är en viktig faktor att ta hänsyn till vid prövning av förhandsbesked och bygglov i bullerutsatta lägen. Regler om buller finns i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, miljöbalken, MB, och förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Forskning visar att buller kan påverka människors hälsa negativt, och att denna påverkan ofta underskattas. Därför är det viktigt med åtgärder för att minska bullret.

Enligt PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet samt till möjligheterna att förebygga bullerstörningar.

Vid planläggning och i ärenden om förhandsbesked och bygglov ska bostadsbyggnader lokaliseras, utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.

Prövning av buller i förhandsbesked och bygglov

Under 2015 ändrades plan- och bygglagen, PBL, gällande buller och en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader trädde i kraft. Det finns olika kategorier av buller och olika riktvärden för bullernivåer. Prövning av buller ska ske i ärenden om förhandsbesked och bygglov utanför detaljplanelagt område. Denna prövning ska göras mot kraven i 2 kap. PBL. Beräknade bullervärden ska i vissa fall anges i beslutet om bygglov.

Boverket har tagit fram allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär (BFS 2020:2). Ta del av det allmänna rådet under rubriken ”Boverkets författningssamling” i ”Relaterad information”.

Boverket har också tagit fram en vägledning om industribuller (2020:8). Vägledningen är en uppdatering av Boverkets vägledning om industribuller från 2015. Ta del av vägledningen om industribuller under rubriken "Dokument” i ”Relaterad information”.

Webbutbildning

Boverket har tagit fram en webbutbildning om Buller i PBL.

Här kan du ta del av webbutbildningen om buller

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej