På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige har utökade arbetsuppgifter jämfört med den kvalitetsansvarige, vilket ställer högre krav på kompetensen.

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs. Kontrollansvariga måste vara certifierade. Byggnadsnämnden ska i bygglovsbeslutet ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 309)

När behövs det en kontrollansvarig

Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs.

Eftersom viktiga vägval, som har betydelse för den efterföljande kontrollen, ofta sker på projekteringsstadiet är det lämpligt att byggherren redan då utser en kontrollansvarig. I ansökan om lov ska byggherren uppge vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga. Av bygglovbeslutet ska det framgå om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

När behövs det inte någon kontrollansvarig

Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses är:

 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus,
 • små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus,
 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
 • att flytta en eller flera enkla byggnader,
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad,
 • åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar,
 • åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser, och
 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.

  Det behövs inte heller någon kontrollansvarig för att:
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov,
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra bygglovspliktiga vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank,
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus, om anläggningen är liten,
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra begravningsplatser, om anläggningen är liten, eller
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra transformatorstationer

Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs även för ovan nämnda åtgärder, utom för åtgärder som inte kräver lov eller anmälan. I plan- och bygglagen definieras ändring av en byggnad som en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. I begreppet ändring ingår även tillbyggnad och ombyggnad. Byggnadsnämndens bedömning av om kontrollansvarig ska krävas får inte överklagas.

En kontrollansvarig ska vara certifierad

Den kontrollansvarige ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna styrka detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Boverket har gett ut föreskrifter och allmänna råd om kraven för att kunna bli certifierad kontrollansvarig, KA 4 och KA 5. Certifieringen är en så kallad personcertifiering, vilket innebär att endast den person som är certifierad får utföra de uppgifter som en kontrollansvarig ska utföra. 

Här kan du läsa mer om certifiering.

Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga, energiexperter och sakkunniga.

Den kontrollansvariges roll

Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall. Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i PBL uppfylls och att kontroller görs i tillräcklig omfattning, men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Om det görs några avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

Den kontrollansvarige ska närvara vid:

 • tekniska samråd,
 • besiktningar och andra kontroller, samt
 • byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Den kontrollansvarige ska också avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet. Det finns inget krav i lagen på att den kontrollansvarige måste delta på slutsamrådet. Men eftersom kallelse till slutsamrådet ska skickas till den kontrollansvarige och den kontrollansvarige har en viktig roll vid genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder bör kontrollansvarige ha ett intresse av att delta.

Boverket har tagit fram vägledning och ett allmänt råd om kontrollansvariges roll vid rivning. Du kan läsa mer om detta här: Kontrollansvarig – rivningsavfall

Den kontrollansvariges relation till den som utför ett arbete

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Den kontrollansvarige bör inte vara nära släkt eller ha ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden. Med nära släkt avses make, maka, sambo, förälder, barn eller syskon. Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag, de kan dock arbeta inom samma företagsgrupp eller inom samma koncern.

Byggherren, projektören eller en anställd hos byggherren kan vara kontrollansvarig förutsatt att den kontrollansvarige inte:

 • själv utför de åtgärder som ska kontrolleras,
 • är nära släkt med den som utför åtgärden,
 • har ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden, eller
 • arbetar inom samma företag som den som utför åtgärden.

Det är önskvärt att en kontrollansvarig har en stark ställning i kontrollorganisationen och inte har några andra uppgifter eller förpliktelser i projektet. (jfr prop. 2009/10:170, sid. 309, 479)

Olika kontrollansvariga kan utses för skilda delar av ett byggprojekt. Om flera kontrollansvariga utses, ska byggherren bestämma vem av dem som ska ha samordningsansvaret.

Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag

En kontrollansvarig som lämnar sitt uppdrag ska meddela detta till byggnadsnämnden. Om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag ska byggnadsnämnden, på förslag från byggherren, utse en ny kontrollansvarig. Om byggherren inte föreslår en ny kontrollansvarig, får byggnadsnämnden förbjuda att arbetena fortsätts. Detta eftersom det, i de flesta fall, ska finnas en kontrollansvarig som bland annat har i uppgift att bevaka att kontrollplanen följs.

Om en kontrollansvarig missköter sig

Om en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter, ska byggherren omedelbart underrätta byggnadsnämnden. Om byggnadsnämnden då finner att den kontrollansvarige inte fullgjort sina skyldigheter kan nämnden besluta att befria den kontrollansvarige från uppdraget. Byggnadsnämnden ska då besluta att en ny kontrollansvarig ska utses, som byggherren föreslår. Om byggherren inte föreslår en ny kontrollansvarig, får byggnadsnämnden förbjuda att arbetena fortsätts. Detta eftersom det, i de flesta fall, ska finnas en kontrollansvarig som bland annat har i uppgift att bevaka att kontrollplanen följs. Nämnden ska underrätta det certifieringsorgan som meddelat behörigheten om sitt beslut. Certifieringsorganet har då möjlighet att ta ställning till om certifikatet ska återkallas.

Om certifieringen går ut mitt i ett projekt

När byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollansvarig måste denne alltid ha en giltig certifiering. Detta gäller både beslut om lov och beslut om startbesked.

Det finns inget författningsstöd för att det ska finnas ett giltigt certifikat under hela byggprocessen för det aktuella projektet.

Grunden är att den kontrollansvarige ska vara certifierad under hela projektet. Men i enskilda fall kan en person, där den femåriga certifieringsperioden har löpt ut, få fullfölja projektet utan att vara certifierad. Exempel på sådana situationer kan vara:

 • Den kontrollansvarige ska pensionera sig och har inte för avsikt att omcertifiera sig. Det kan vara rimligt att den kontrollansvarige fullföljer projektet.
 • Projektet drar ut på tiden och blir inte klart som planerat. Det kan vara rimligt att den kontrollansvarig fullföljer projektet.

För alla fall gäller att det är rimligt att den kontrollansvarige fortsätter utan certifiering om endast en mindre del av projektet återstår. Tekniskt samråd måste ha ägt rum, kontrollplanen vara fastställd i beslut om startbesked och byggnadsprojektet ha påbörjats.

En bedömning av byggnadsnämnden måste ske i det enskilda fallet. Hänsyn bör då tas till dels hur stor del av projektet som återstår i förhållande till hela projektet, dels möjligheten att hitta en ny kontrollansvarig som kan fullfölja den återstående delen av projektet.

Byggnadsnämnden bör, innan de beslutar om kontrollansvarig kontrollera hur länge certifikatet är giltigt och jämföra med den tid byggprojektet beräknas pågå. Vilken giltighetstid en persons certifiering har framgår av webbsidan Hitta certifierade personer.

En kontrollansvarig som inte har för avsikt att omcertifiera sig, bör endast åta sig projekt som sannolikt hinner avslutas innan certifieringsperioden går ut.

Bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

Det krävs normalt ingen kontrollansvarig för de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus som kräver anmälan. Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs. En kontrollansvarig bör enbart krävas om åtgärden är komplicerad och byggnadsnämnden bedömer att byggherren inte kan uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig.
(jfr prop. 2009/10:170 sid. 479)

För nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det oftast en kontrollansvarig. Vissa åtgärder är dock undantagna från kravet på kontrollansvarig. Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs även i dessa fall.

Byggnadsnämndens bedömning av om kontrollansvarig ska krävas får inte överklagas.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej