Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Handläggning

Granskad:

I plan- och bygglagstiftningen finns det regler för hur en ansökan eller anmälan som kommer in till byggnadsnämnden ska handläggas. 

Ansökan om lov och förhandsbesked

Det är hos byggnadsnämnden i kommunen som man ansöker om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att ansökan ska kunna handläggas och beslut fattas.

Ansökan om lov och förhandsbesked

Att göra en anmälan

En åtgärd som inte kräver lov kan kräva anmälan och då får åtgärden inte påbörjas förrän anmälan är gjord och byggnadsnämnden har lämnat startbesked. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla vissa grundläggande uppgifter.

Att göra en anmälan

Upplysnings- och underrättelseplikt

Vid handläggningen av lov och förhandsbesked ska byggnadsnämnden i vissa ärenden lämna upplysningar och underrättelser till sökanden och fastighetsägaren eller till miljönämnden. 

Upplysnings- och underrättelseplikt

Att höra grannar och andra

Vid handläggningen av en ansökan om lov eller förhandsbesked ska byggnadsnämnden i vissa fall underrätta grannar och andra och ge dem tillfälle att yttra sig.

Att höra grannar och andra

Tidsfrister för handläggning

Ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om tidsfrist för handläggning av lov, förhandsbesked och anmälningsärenden. Det finns en möjlighet för byggnadsnämnden att under vissa förutsättningar besluta om anstånd med att avgöra ärenden om lov eller förhandsbesked.

Tidsfrister för handläggning

Avgifter för lov, förhandsbesked och anmälan

Kommunerna har rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för de åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov, förhandsbesked eller anmälan.

Avgifter för lov, förhandsbesked och anmälan

Beslut om lov

Ett ärende som har inletts hos en myndighet ska alltid avslutas genom ett beslut. Innehållet i beslutet avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet. I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om vad beslut om bygglov, marklov och rivningslov ska innehålla. Utöver PBL:s krav på beslut finns regler i förvaltningslagen som ska följas.

Beslut om lov

Beslut om förhandsbesked

Ett ärende som har inletts hos en myndighet ska alltid avslutas genom ett beslut. Innehållet i beslutet avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet. I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om vad beslut om förhandsbesked ska innehålla. Utöver PBL:s krav på beslut finns regler i förvaltningslagen som ska följas.

Beslut om förhandsbesked

Expediering och kungörelse av lov och förhandsbesked

När ett beslut om förhandsbesked eller lov har tagits ska det expedieras och vissa beslut ska även kungöras. Ett beslut om förhandsbesked och lov vinner laga kraft enbart om byggnadsnämnden har gjort expediering och kungörelse på rätt sätt. Det finns tre olika begrepp som byggnadsnämnden måste förhålla sig till vid expediering och kungörelse av beslut om förhandsbesked och lov. Det är delgivning, kungörelse och meddelande.

Expediering och kungörelse av lov och förhandsbesked

Verkställbarhet av lov, startbesked och slutbesked

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får normalt verkställas, det vill säga genomföras, 4 veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa 4 veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft. Av startbeskedet ska det framgå när åtgärderna får påbörjas, om lovbeslutet inte får verkställas direkt.

Verkställbarhet av lov, startbesked och slutbesked

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen