Inget bidrag för åtgärder som behövs  för att sökanden avvikit från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet

Bygglagstiftningen innehåller generella krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kraven gäller för alla som bygger nytt eller gör ändringar. Om en åtgärd som bostadsanpassningsbidrag söks för behöver utföras för att sökanden själv har avvikit från de generella kraven lämnas inte bidrag. Är det däremot någon annan än sökanden som avvikit från kraven ska bidrag beviljas om alla andra villkor för bidraget är uppfyllda.

Bygglagstiftningens generella tillgänglighetskrav

Det finns sedan lång tid tillbaka krav i bygglagstiftningen på att bostäder som byggs ska göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kraven framgår i dag av plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) och Boverkets byggregler (2011:6).   

Ändringar

I grunden gäller kraven på tillgänglighet och användbarhet också vid ändringar. Men vid ändringar ska kravet anpassas utifrån ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar och varsamhetskravet. Dessutom gäller ett förvanskningsförbud för särskilt värdefulla byggnader.

Plan- och bygglagen (2010:900) definierar "ändring av en byggnad" som en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde (1 kapitlet 4 §).

Mer information

Du kan läsa mer om de generella kraven på tillgänglighet och användbarhet liksom om ändringsbegreppet på Boverkets PBL kunskapsbanken, bland annat i de vägledande texter som du finner länkar till i "Relaterad information". 

De generella kravens betydelse i  ärenden om bostadsanpassningsbidrag

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 8 §

När sökanden avvikit från kraven

Bygglagstiftningens generella krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ha betydelse när kommunen prövar en ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Om ansökan innehåller åtgärder som måste utföras för att sökanden själv i egenskap av byggherre har avvikit från kraven ska nämligen något bidrag inte beviljas för dessa åtgärder. Det är den bygglagstiftning som gällde vid tidpunkten för uppförandet eller ändringen som ska läggas till grund vid bedömningen av om avvikelser från de generella kraven har gjorts (proposition 2017/18:80 sid. 73).

När någon annan än sökanden avvikit från kraven

Om det  är någon annan än sökanden som avvikit från de generella kraven ska detta inte påverka sökandens möjlighet att få bostadsanpassningsbidrag. Hyresgäster till exempel ska inte nekas bidrag för att nuvarande eller tidigare ägare inte har följt bygglagstiftningen. Inte heller sökande som äger ett en- eller tvåbostadshus eller är bostadsrättsinnehavare ska gå miste om bidrag om det är en tidigare ägare respektive bostadsrättsinnehavare som avvikit från bygglagstiftningen. Och bostadsrättsinnehavare kan ha rätt till bostadsanpassningsbidrag för åtgärder i anslutning till bostaden även om nuvarande eller tidigare fastighetsägare inte har följt bygglagstiftningen. (Proposition 2017/18:80 sid.  73.)

Särskilt om ägarlägenhetsfastighet

Lagen om bostadsanpassningsbidrag är tillämplig också på anpassningar i ägarlägenhetsfastigheter och det talas om denna boendeform i bland annat lagens 8 §.

Med ägarlägenhetsfastighet avses en tredimensionell fastighet som inte är avsedd att rymma annat än en enda bostadslägenhet. Det framgår av 1 kapitlet 1 a § jordabalken. Äganderätten till en ägarlägenhetsfastighet kan jämställas med att vara ägare till en fastighet med ett en- eller tvåbostadshus. Har sökanden låtit utföra ändringar i en ägarlägenhetsfastighet och avvikit från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska sökanden inte kunna få bostadsanpassningsbidrag. (Proposition 2017/18:80 sid. 73.)

.

  .

  

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej