Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Visselblåsning

Granskad:

Här hittar du Boverkets externa rapporteringskanal för visselblåsning. Den finns för dig som på ett säkert sätt vill rapportera om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse. Men bara inom myndighetens tillsynsansvar som är byggprodukter, hissar och linbaneanläggningar.

Vad kan du rapportera till Boverket om?

I den externa kanalen kan du rapportera om missförhållanden som omfattas av EU-lagstiftning och som du fått kännedom om i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det måste också vara ett missförhållande som omfattas av Boverkets tillsynsansvar, det vill säga produktsäkerhet och produktöverensstämmelse. Då inom områdena:

 • byggprodukter
 • hissar
 • linbaneanläggningar.

Hur skyddas du som rapporterar?

Om kraven i visselblåsarlagen är uppfyllda erhåller du ansvarsfrihet vid åsidosättande av tystnadsplikt och skydd mot olika former av repressalier.

Boverkets visselblåsarfunktion innebär också att din identitet skyddas, utanför den snäva krets som hanterar ditt ärende, om du väljer att lämna ditt namn i rapporten.

Du kan också välja att vara helt anonym under hela processen, genom att inte alls lämna namn eller några andra person- eller kontaktuppgifter. I så fall är det dock viktigt att du väljer att skapa ett eget lösenord när du fyller i rapporten. Annars är det inte möjligt för Boverket att ställa eventuella följdfrågor eller om din rapport behöver kompletteras. Du kan läsa mer om detta under rubriken ”Hur ska jag rapportera?”.

När du vill rapportera om andra missförhållanden och problem

Du kan rapportera om missförhållanden inom andra områden eller tipsa oss om vissa problem. Du kan till exempel kontakta oss för att tipsa om byggskador eller anmäla en produkt till vår marknadskontroll. Denna typ av ärenden hanterar vi utanför vår visselblåsarfunktion.  

Anmäl en produkt till Boverkets marknadskontroll

Tipsa om byggskador

Kontakta oss

Vilka krav behöver du uppfylla för att visselblåsa?

För att visselblåsa behöver du uppfylla vissa krav. Läs i genom kraven innan du lämnar din rapport i vår visselblåsarfunktion. Om kraven inte är uppfyllda kan Boverket inte pröva din visselblåsning.

Den som vill rapportera om missförhållanden i Boverkets externa kanal måste tillhöra någon av personkategorierna:

 • arbetstagare
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • personer som söker eller utför volontärarbete
 • personer som söker eller fullgör praktik
 • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under Boverkets kontroll och ledning (till exempel konsulter)
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
 • aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget
 • personer som har tillhört någon av ovanstående personkategorier och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Du kan visselblåsa om sådana missförhållanden som du har fått del av eller inhämtat information om i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Missförhållandet måste också handla om produktsäkerhet och produktöverensstämmelse av byggprodukter, hissar och linbaneanläggningar. 

Det är viktigt att du i rapporten lämnar tydliga uppgifter om det aktuella missförhållandet. Tänk bland annat på följande:

 • Beskriv missförhållandet så tydligt som möjligt. Exempelvis vilken produkt det gäller samt vilken brist i produktsäkerheten eller produktöverensstämmelsen det är fråga om.
 • Uppge var och när missförhållandet har hänt.
 • Lämna namn på inblandat företag eller organisation.
 • Bifoga eventuella underlag, såsom dokumentation av missförhållandet.

Rapporteringen ska gälla missförhållande i ett arbetsrelaterat sammanhang på sådant sätt som beskrivs ovan under rubriken ” Vilka missförhållanden kan jag rapportera om till Boverket?”.

 • Du ska ingå i lagens personkategori som beskrivs ovan under rubriken ”Tillhör jag en personkategori som kan visselblåsa till Boverket?”.
 • Missförhållandet ska ha inträffat eller kommer högst sannolikt riskera att inträffa.
 • Du ska ha fog för att tro att informationen är sann.
 • Ekonomisk brottslighet som korruption och mutor.
 • Missförhållanden som berör offentlig upphandling.
 • En person i ledningen har missbrukat sin ställning.
 • Situationer som berör enskildas liv och hälsa, så som stora brister i säkerheten eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.
 • Oetiska anställningsförhållanden.

Vad behöver du mer veta om visselblåsning?

Det är bra om du också tar del av den övriga information som finns nedan. Detta för att bland annat förstå vad en visselblåsning i vår externa rapporteringskanal innebär och medför. Men också hur du själv kan påverka att din rapportering blir så bra som möjligt.

Rapporteringskanalen består av tre delar; kommunikationslösning, mottagarfunktion och utredningsfunktion.

Boverket har upphandlat en leverantör som sköter rapporteringskanalens två första delar. För den sista delen har Boverket beslutat om en särskild organisation, fristående från den ordinarie, med få personer som kommer att hantera ditt ärende.

För att rapportera din visselblåsning skriftligt ska du använda vårt digitala formulär. Det finns dock även möjlighet att lämna din rapport muntligen. 

Rapportera skriftligt i det digitala formuläret

När du fyller i formuläret i rapporteringskanalen har du möjlighet att skapa ett eget lösenord som kopplas till din rapport. Det ger både dig och Boverket fördelar. Exempelvis kan du då:

 • logga in igen
 • läsa din rapport
 • komplettera din rapport
 • svara på eventuella frågor från oss om ditt ärende
 • få återkoppling när Boverket senare har fattat beslut.

Det är viktigt att du använder formulärets ”fritextfält”. Där ska du fylla i alla nödvändiga uppgifter om din visselblåsning, för att Boverket ska kunna pröva ditt ärende.

 1. Beskriv vilken personkategori du tillhör (som beskrivs ovan under rubriken ”Tillhör jag en personkategori som kan visselblåsa till Boverket?”).
 2. Tala om i vilket arbetsrelaterat förhållande du uppmärksammat missförhållandet (som beskrivs ovan under rubriken ”Vilka missförhållanden kan jag rapportera om till Boverket?”).
 3. Beskriv på vilket sätt missförhållandet handlar om produkter som Boverket har tillsynsansvar för (som beskrivs ovan under rubriken ”Vilka missförhållanden kan jag rapportera om till Boverket?”).
 4. Berätta utförligt om det aktuella missförhållande du vill rapportera om. Exempelvis vad den mycket allvarliga situationen handlar om (såsom beskrivs ovan under rubriken ”Vad kan vara en typisk visselblåsarsituation?”)

Rapportera muntligt

Har du inte möjlighet att rapportera skriftligt, kan du istället lämna din rapport muntligt till vår leverantör. Du kan då:

 • Ringa direkt till vår leverantör, telefonnummer 0771-40 16 75.
 • Bli uppringd av vår leverantör.
 • Få ett besök bokat hos vår leverantör (finns på ett flertal orter i landet).

Observera, att om du väljer något av de två sista alternativen, så bör du först ange detta tydligt i det skriftliga formuläret. Detta för att vår leverantör ska kunna nå dig och bestämma när du kan bli uppringd alternativt boka tid för ditt besök.

Följande händer med din visselblåsning när vi fått in din rapport:

 1. Inom sju dagar får du en bekräftelse på att din rapport är mottagen.
 2. Ditt ärende diarieförs hos Boverket. Ärendet hanteras endast av vår visselblåsarfunktion, vilken består av ett fåtal personer. Detta för att skydda din identitet utanför denna snäva krets.
 3. Vår visselblåsarfunktion gör en första granskning av din rapport. Detta för att avgöra om det verkligen är ett visselblåsarärende.
 4. Eventuellt behöver vi be dig att komplettera din rapport, om det saknas uppgifter som visar att du uppfylla kraven för visselblåsning.
 5. När utredningen är klar fattas beslut i ditt ärende. Det kan exempelvis innebära följande.

  Ärendet avskrivs utan åtgärd eftersom det inte alls var ett visselblåsarärende och Boverket inte heller på annat sätt har ansvar för vad som rapporterats om.

  Ärendet avskrivs eftersom det inte alls var ett visselblåsarärende, men uppgifterna överlämnas internt som ett tillsynsärende.

  Ärendet överlämnas till rätt myndighet, om Boverket saknar behörighet att hantera ditt visselblåsarärende. Men bara om det av uppgifterna framgår att en annan myndighet har sådan behörighet, att pröva din visselblåsning enligt reglerna för en extern rapporteringskanal.

  Ärendet avslutas med vidare åtgärder, eftersom rapporten bedöms innehålla så allvarliga missförhållanden att det får anses uppfylla kraven för visselblåsning. Boverket kommer då att överlämna uppgifterna till annan myndighet – såsom Polismyndigheten eller Statens ansvarsnämnd – eller en personalansvarsnämnd (PAN).

 6. Inom tre månader – från att du lämnade din rapport – får du återkoppling om ditt ärende. I enstaka fall kan det dröja upp till sex månader innan du får återkopplingen.

Observera: I vissa fall är det inte möjligt för Boverket att ge dig någon återkoppling eller annan information. Detta om du har valt att vara helt anonym och inte heller har utnyttjat möjligheten att skapa ett eget lösenord till din rapport via det digitala formuläret (se ”Hur ska jag rapportera?” ovan).

Din rapport kommer att hanteras som en inkommen allmän handling hos Boverket. Detta innebär att vem som helst har rätt att begära ut olika uppgifter i ärendet, i enlighet med offentlighetsprincipen. Däremot kommer myndigheten inte att lämna ut uppgifter som röjer din identitet, med stöd av de särskilda reglerna om sekretess för visselblåsare i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Enligt visselblåsarlagen ska en visselblåsare få skydd i form av ansvarsfrihet respektive skyddas mot hindrande åtgärder och repressalier. Skyddet gäller dock inte om du samtidigt gör dig skyldig till brott.

Ansvarsfrihet innebär att du som visselblåsare inte får hållas ansvarig för att ha åsidosatt din tystnadsplikt. Detta kan också gälla vid inhämtande av information.

Skydd mot hindrande åtgärder och repressalier innebär att det ska säkerställa att du som visselblåsare inte får straffas eller utsättas för repressalier av den du rapporterar om.  Med repressalier menas bland annat avstängning, permittering, lönesänkning, reprimand, diskriminering och utfrysning. Skyddet kan också utsträckas till andra personer, så att inte dina närstående straffas av exempelvis en arbetsgivare, om denna är någon annan än den som rapporten avser.

Utöver att använda Boverkets externa rapporteringskanal har du även möjlighet att visselblåsa på flera andra sätt.

Du kan eventuellt använda någon av de övriga externa rapporteringskanaler som finns hos drygt 50 behöriga myndigheter som fått sådant ansvar enligt bestämmelserna i visselblåsarlagen och visselblåsarförordningen. Respektive myndighet har skyldighet att ta emot din visselblåsning, om din visselblåsning omfattar ett missförhållande som ligger inom den specifika myndighetens ansvarsområde.

Du kan använda din meddelar- och anskaffarfrihet – att lämna uppgifter för publicering i tryckt skrift och media – som framgår av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Detta gäller för offentligt anställda och vissa privatanställda inom exempelvis vård, skola och omsorg.

Arbetsmiljöverket (AV) är tillsynsmyndighet för arbetsgivarnas hantering av visselblåsning. På AV:s webbplats hittar du en hel del information om visselblåsning. Bland annat har AV börjat sammanställa vanliga frågor och svar, som kan vara bra att ta del av.

Du kan även inhämta information och läsa de aktuella bestämmelserna om visselblåsning genom att använda länkarna till de förarbeten och bestämmelser som finns under rubriken ”Relaterad information”.

Rapportera missförhållande

Här hittar du Boverkets externa rapporteringskanal för visselblåsning. Observera att

 • det du rapporterar måste innehålla omständigheter som Boverket kan pröva
 • du måste beskriva hur du ingår i någon av personkategorierna för det du ska rapportera. 

Se kraven ovan för mer information. 

Behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) reglerar hur personuppgifter får hanteras och behandlas. Mer information om hur Boverket behandlar personuppgifter hittar du på sidan personuppgifter på webbplatsen, i e-post och sociala medier.

Personuppgifter på webbplatsen, i e-post och sociala medier

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen