På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Anmälan

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är vissa rivningsåtgärder, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. Även uppförande av vissa komplementbyggnader, mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kan kräva anmälan.

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Om en åtgärd är lovpliktig lämnas en ansökan om lov in, och då behövs inte någon anmälan.

Åtgärder som kräver anmälan

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
 • uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på max 25 m2,
 • uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på max 25m2,
 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på max 25 m2,
 • tillbyggnad på max 15 m2,
 • byggande av högst två takkupor, och
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Boverket har tagit fram allmänna råd om vad som avses med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal samt väsentlig ändring av anordning för ventilation. Det finns även allmänna råd om vad som avses med ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet. I de allmänna råden finns exempel på vilka åtgärder som Boverket anser är anmälningspliktiga.
BFS 2017:4 VÄS 3

Undantag från kravet på anmälan

Det finns undantag från kravet på anmälan för:

 • vissa åtgärder till en- och tvåbostadshus,
 • vissa rivningsåtgärder,
 • vissa åtgärder avseende byggnader eller tomter som tillhör staten eller ett landsting,
 • åtgärder som rör ekonomibyggnader, och
 • åtgärder som rör byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är hemliga.

Åtgärder avseende en- och tvåbostadshus som inte kräver anmälan

Vissa bygglovsbefriade åtgärder avseende en- och tvåbostadshus kräver inte anmälan om de vidtas utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till antalet byggnadsverk i bebyggelsen. Även om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning avsevärt påverkas krävs ingen anmälan för dessa åtgärder. De åtgärder som avses är:

 •  uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på max 25 m2,
 •  tillbyggnad på max 15 m2,
 •  byggande av högst två takkupor,
 • komplementbyggnad, och
 • tillbyggnad.

Altaner till en- och tvåbostadshus kan kräva bygglov om de är en tillbyggnad eller om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt. En bedömning måste göras i varje enskilt fall. Vissa sådana altaner är bygglovsbefriade till en- och tvåbostadshus under förutsättning att de uppfyller ett antal kriterier. För de bygglovsbefriade altanerna krävs inte anmälan även om de exempelvis berör byggnadens bärande delar eller påverkar byggnadens brandskydd väsentligt.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriade altaner

Även vissa icke lovpliktiga altaner till en- och tvåbostadshus är undantagna från kravet på anmälan. Det gäller även om de berör byggnadens bärande delar eller påverkar byggnadens brandskydd väsentligt. För att sådana altaner inte ska kräva anmälan måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • altanen anordnas inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadhus, och
 • inte anordnas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Rivningsåtgärder som inte kräver anmälan

Anmälan krävs inte för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som är:

 • en komplementbyggnad,
 • ett skärmtak, som inte kräver bygglov enligt PBL 9 kap 4 §
 • en liten tillbyggnad, som inte kräver bygglov enligt PBL 9 kap 6 § eller
 • en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Åtgärder avseende ekonomibyggnader som inte kräver anmälan

Anmälan krävs inte för annan åtgärd än rivning som rör ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Åtgärder avseende byggnader och tomter som tillhör staten eller ett landsting och som inte kräver anmälan

Följande åtgärder, som normalt är anmälningspliktiga, kräver inte anmälan om byggnaden eller tomten tillhör staten eller ett landsting:

 • ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i en byggnad, eller
 • installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, eller
 • ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden

Åtgärder avseende byggnader och andra anläggningar för totalförsvaret som inte kräver anmälan

Åtgärder som rör byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är hemliga kräver inte anmälan.

Om rivningsmaterial antas uppkomma

Om det vid anmälningspliktiga byggnadsåtgärder kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken ska detta framgå av anmälan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej