På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 819 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Klimatanpassning – kostnader och finansiering

I rapporten beskriver Boverket hur kunskapsläget ser ut för kostnader och finansiering kopplade till klimatanpassningsåtgärder för översvämning och erosion. Förstudien har tagits fram inom ramen för Boverkets regeringsuppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

Uppföljning av webbutbildningen PBL och kulturvärden

Webbutbildningen ”PBL och kulturvärden”, som publicerades i februari 2020, är gemensamt framtagen av Boverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Varje länsstyrelse har därefter ansvarat för att arrangera ett antal kommunträffar i syfte att sprida kunskap om utbildningen och dess innehåll i respektive län. Rapporten är Boverkets uppföljning av genomförda insatser. Den vill också ge en bild av framtida aktiviteter.

Startbidraget till byggemenskaper

Boverket beskriver här de byggemenskaper som fått statligt stöd i form av startbidrag, med fokus på de planerade bostadsprojektens läge, omfattning, karaktär och syfte samt vad startbidraget avsågs användas till, kompletterat med lägesrapporter från byggemenskaperna själva. Avslutningsvis kommenterar Boverket stödvillkoren utifrån hur stödet fungerat att tillämpa.

Vart är vi på väg?

Med rapporten vill Boverket öka förståelsen för hur den allmänna digitaliseringstrenden, tillsammans med strategier och regler, skapar förutsättningar för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Boverkets indikatorer juni 2021

En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

Ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder

I detta regeringsuppdrag har Boverket analyserat hur ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet kan bli tydligare. I enlighet med uppdraget lägger Boverket fram ett förslag på en presumtionsregel som pekar ut byggnadsägaren (8 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL) och den allmänna platsens huvudman (8 kap. 12 § PBL) som ansvarig för att åtgärda ett hinder.

Verktyg för minskad klimatpåverkan vid planläggning

Planers klimatpåverkan kan hanteras genom ett verktyg som vägleder kommuner och regioner mot mer klimatsmarta val genom plan- och bygglagens (2010:900) planeringsprocesser. Detta har varit utgångspunkten i det arbete som Boverket har genomfört på regeringens uppdrag tillsammans med en bred referensgrupp. Resultatet finns nu att läsa i rapporten Verktyg för minskad klimatpåverkan vid planläggning.

Tillsynsavgift och byggsanktionsavgifter

Boverket har föreslagit att det ska införas nya byggsanktionsavgifter men anser inte att det finns förutsättningar att införa tillsynsavgift. Boverket har haft i uppdrag att utreda om det finns förutsättningar att dels införa nya byggsanktionsavgifter för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen och dels införa en möjlighet för byggnadsnämnderna att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för sitt tillsynsarbete.

Tillbaka till toppen