Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 823 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

  Boverket levererade en tidplan i augusti 2018 som tydliggör de prioriteringar och de förväntade resultat som då ansågs lämpliga och realistiska både inom ramen för uppdraget och på längre sikt. Det är denna tidplan som följts och som vi rapporterar mot i denna delrapport.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Tidplan för insatser och åtgärder inför krav på klimatdeklarationer Tidplan för insatser och åtgärder inför krav på klimatdeklarationer

  Boverket har fått i uppdrag av regeringen att under 2019 inleda ett förberedande arbete för att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. Denna rapport är Boverkets redovisning av uppdraget.

 • Årsredovisning 2019 Årsredovisning 2019

  I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2019.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

  Boverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. Kompetensinsatserna ska pågå under åren 2017–2020. Boverket ska varje år lämna delrapporter till Regeringskansliet och denna rapport är för 2019.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Underlag till den tredje nationella strategin för energieffektiviserande renovering Underlag till den tredje nationella strategin för energieffektiviserande renovering

  Boverket och Energimyndigheten har tillsammans tagit fram förslag till en långsiktig renoveringsstrategi för det nationella byggnadsbeståndet. Rapporten är ett underlag till Regeringens svar på artikel 2a i direktivet om byggnaders energiprestanda.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets indikatorer december 2019 Boverkets indikatorer december 2019

  En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

 • Bostäder och platser för ungdomar Bostäder och platser för ungdomar

  Boverket ger här en lägesrapport om situationen för ungdomar inom områden som svarar mot de tre delmålen i regeringens ungdomspolitik – goda levnadsvillkor, makt över sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets budgetunderlag 2020-2022 Boverkets budgetunderlag 2020-2022

  Budgetunderlag är ett dokument med myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det innehåller förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit. Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år.

 • Boverkets byggregler, BBR Boverkets byggregler, BBR

  Boverkets byggregler, BBR. BFS 2011:6 med ändringar till och med 2019:2

  212,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Strategi för Boverkets arbete med kulturmiljöfrågor Strategi för Boverkets arbete med kulturmiljöfrågor

  Denna rapport är Boverkets redovisning av ett regeringsuppdrag om att utarbeta en vägledande strategi för Boverkets arbete med kulturmiljöfrågor. För att stärka kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen ser Boverket att det finns ett fortsatt behov av samverkan mellan de i regeringsuppdraget ut-pekade myndigheterna.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 arbetsdagar
Sidansvarig: Publikationsservice