Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets uppföljning av samordnad tillsyn

Granskad:

Boverket redovisade under 2021 en uppföljning av i vilken utsträckning och på vilket sätt byggnadsnämnderna samordnar sitt arbete med tillsyn över plan- och bygglagstiftningen med annan kommunal och statlig tillsyn, övervakning och kontroll. Redovisningen grundade sig i huvudsak på ett underlag och en sammanställning av goda exempel på samordnat tillsynsarbete som landets länsstyrelser tagit fram. Här beskrivs de viktigaste erfarenheterna från uppföljningen.

Hur arbetar byggnadsnämnderna med samordnad tillsyn

Byggnadsnämnder som samordnar sitt tillsynsarbete med tillsyn på andra områden gör det främst med andra kommunala nämnder och förvaltningar men det förekommer också samordning och samarbete med statliga myndigheter. Byggnadsnämndernas samordning med statliga myndigheters arbete med tillsyn, övervakning och kontroll är vanligare i byggnadsnämnder som har kommit längre med att samordna sitt tillsynsarbete.

I vilken utsträckning som byggnadsnämnder samordnar sitt tillsynsarbete varierar beroende på bland annat kommunstorlek, lokala förhållanden, vilka tillsynsproblem som finns, tillsynskompetens, politisk vilja och tillgängliga resurser. Det framgår dock inte alltid i vilken omfattning som samordningen sker eller vad det leder till för resultat. Det framgår inte heller alltid om det enbart är byggnadsnämndens tillsyn enligt PBL som ingår i det arbete som byggnadsnämnderna redovisar som samordnad tillsyn eller om de även inkluderar arbete med start- och slutbesked inom ramen för PBL:s byggprocess.

Några byggnadsnämnder har kommit längre med att samordna sitt tillsynsarbete med andra myndigheters arbete med tillsyn och annan övervakning och kontroll eller håller på att utveckla ett sådant samordnat arbetssätt. Samordningen är i de fallen mer organiserad och omfattar flera olika samhällsområden. Det sker genom allt från löpande kontaktmöten och informationsdelning till planering och genomförande av gemensamma tillsynsinsatser. Samtidigt finns det en hel del byggnadsnämnder som inte alls eller endast i mycket begränsad omfattning samordnar sitt tillsynsarbete med andra myndigheters arbete med tillsyn och annan övervakning och kontroll.

Det är mer vanligt att den kommunala tillsynen på olika lagområden samordnas organisatoriskt och personalmässigt i mindre kommuner. Det beror sannolikt på att flera tillsynsområden oftare är organisatoriskt samlade i samma nämnd och inom samma förvaltning i mindre kommuner och att samordning därför kan ske mer naturligt. I många kommuner är det till exempel inte ovanligt att ansökningar om bygglov, tillsynsärenden och ansökningar om bostadsanpassningsbidrag organisatoriskt sett hanteras på ett samlat sätt. I mindre kommuner finns det också ofta en större närhet mellan olika nämnder och förvaltningar. Praktiskt sett sker samordningen ofta genom att personal arbetar med frågor på flera olika tillsynsområden eller har ett naturligt och nära samarbete med varandra, till exempel när det gäller PBL-tillsyn och miljötillsyn. Det förekommer även att handläggare av bostadsanpassningsbidrag deltar i bygglovsprövningen av kraven på tillgänglighet och i bedömningen inför start- och slutbesked. Ett sådant samarbete kan bidra till att minska behovet av tillsynsinsatser och ingripanden i efterhand.

I storstadskommuner med personal- och ärendemässigt större organisationer är det vanligare att tillsynsfrågor inom olika lagområden delas upp på olika nämnder och förvaltningar. Det ställer därmed större krav på planering och organisering av kommuntillsynen för att samordningen ska fungera. I sådana kommuner är det också vanligare att den kommunala tillsynen på olika områden samordnas. Det sker med olika former av statlig tillsyn eller med annan övervakning och kontroll samt med Polismyndighetens brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet. Troligen beror det på att förekomsten av mer allvarliga och komplexa samhällsproblem är vanligare i storstadskommuner. Ett exempel på en framgångsrik sådan samordning är det större projekt som Malmö stad arbetat med.

Trygghetssamarbeten med andra myndigheter (på Malmö stads webbplats)

Vilka tillsynsområden samordnas

Det är vanligt att byggnadsnämnder samordnar sitt tillsynsarbete med det tillsynsarbete som räddningstjänsten utför av brandskydd och eldstäder enligt lagen om skydd mot olyckor. Samordnade tillsynsinsatser sker exempelvis när byggnadsnämnden utövar tillsyn av avvikelser från bygglov eller tekniska egenskapskrav. En klar majoritet av de kommuner som deltog i uppföljningen uppger att de har en sådan samordning i någon form även om det av svaren inte alltid framgår i vilken omfattning det sker eller till vilket resultat det leder.

Det är också vanligt att byggnadsnämnder samordnar sitt tillsynsarbete med annan tillsyn och kontroll när det gäller strandskydd, luftkvalitet i lokaler och bostäder, förbudet mot nedskräpning av tomter, sotningsverksamhet, hanteringen av livsmedel och alkohol, arbetsmiljö, sociala förhållanden och liknande. Många kommuner samordnar också sin tillsyn enligt olika lagstiftningar när det gäller tillsyn av störande växtlighet i anslutning till fastigheter och gator och tillsyn av enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Det förekommer att byggnadsnämnder samordnar sitt tillsynsarbete som rör förfallna byggnadsverk och ovårdade tomter med tillsynsarbete som rör olika former av olovligt boende. I den typen av tillsynsarbete samarbetar ofta personal från byggnadsnämnden med personal från miljöförvaltningen, socialförvaltningen och räddningstjänsten. Även kommunens säkerhetsansvariga eller säkerhetssamordnare samt personal från Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten kan ofta delta i samarbetet.

Du kan läsa om Boverkets och länsstyrelsernas uppföljning av byggnadsnämndernas arbete med samordnad tillsyn i rapporten Slutredovisning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen avseende år 2020 i Relaterad information.  

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen