På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Slutsamråd

När byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas, innan slutbesked utfärdas, om det inte är uppenbart obehövligt. Behovet av slutsamråd ska bedömas av byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts.

Vem initierar att slutsamråd ska hållas

Det ska framgå av kontrollplanen vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden. Ett sådant exempel är att byggherren ska anmäla när byggnationen håller på att avslutas. Byggherren bör göra denna anmälan eller begära ett slutbesked i god tid innan byggnationen har färdigställts. Då får nämnden möjlighet att kalla till slutsamråd om sådant ska ske eller utfärda slutbesked om inget samråd ska ske.
(jfr prop. 2009/10:170 sid. 304, 327

Vilka ska kallas

Byggnadsnämnden ska skicka skriftlig kallelse om slutsamråd till:

  • byggherren
  • den eller de kontrollansvariga, och
  • övriga som byggnadsnämnden tycker bör vara med

Vad ska gås igenom på mötet

Slutsamrådet bör ha karaktären av en revision. Vid slutsamrådet ska man gå igenom:

  • hur kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och kompletterande villkor i startbeskedet har följts,
  • om avvikelser har gjorts från de krav som gäller för åtgärderna, t.ex. bygglovet eller tekniska föreskrifter och egenskapskrav,
  • den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen,
  • den kontrollansvariges utlåtande,
  • annan dokumentation över arbetets utförande,
  • behov av andra åtgärder, och
  • förutsättningarna för ett slutbesked

(jfr prop. 2009/10:170 sid. 322

Boverket har tagit fram vägledning om rivningsavfall i samband med slutsamrådet. Du kan läsa mer om detta här: Slutsamråd och slutbesked - rivningsavfall

Precis som vid det tekniska samrådet ska byggnadsnämnden föra protokoll över slutsamrådet. Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för slutsamrådet. 

Bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

Slutsamråd ska genomföras för bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan om byggnadsnämnden har beslutat att tekniskt samråd behövs och slutsamråd inte är uppenbart obehövligt.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej