Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av reglerna om tillgänglighet

Granskad:

Boverket arbetar med en översyn av reglerna om tillgänglighet, nuvarande avsnitt 3 i Boverkets byggregler (BBR). Det är ett delprojekt i Möjligheternas byggregler, som ska överföra gällande byggregler till en ny förenklad modell. Ny författning planeras träda i kraft 1 januari 2025. Dagens regler kommer därefter fortsatt tillåtas användas som alternativ under en övergångstid av ett år, det vill säga till 1 januari 2026.

Om delprojektet

Reglerna om tillgänglighet finns idag i avsnitt 3 i Boverkets byggregler, BBR. Reglerna handlar om att byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tillgänglighetskrav finns som tomtkrav, utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Föreskrifter om tomtkraven för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 9 § PBL. Utformningskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 1 § PBL och 3 kap. 4 § PBF. Tekniska egenskapskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 4 § PBL och 3 kap. 18 § PBF.

Nya författningar om tillgänglighet och användbarhet ska tas fram för de regler som idag finns i avsnitt 3:1 BBR samt för relevanta delar av avsnitten 1, 2 och 3:5 BBR. Reglerna om tillgänglighet och användbarhet på tomter i avsnitt 3:12 BBR omfattas inte av detta delprojekt. Tekniska egenskapskrav och utformningskrav ska ha egna separata författningar.

Förslag till nya författningarna utarbetas enligt en ny regelmodell med ett antal nya principer som beskrivs i Boverkets rapport 2020:31 – Möjligheternas byggregler, Ny modell för Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

Vad har hänt i delprojektet?

Under 2023 skickade Boverket ut en remiss med förslag till föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det kom in många värdefulla synpunkter på förslaget och Boverket bedömer att det finns behov av att justera delar av förslaget. Hittills har inga sådana ändringar gjorts som föranleder behov av en extra remiss.

Tidigare remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader

Vad händer i delprojektet?

Boverket arbetar just nu med att gå genom remissvaren som kommit från extra remissen. Beroende på vilka synpunkter som kommit in kan Boverket komma att behöva göra ytterligare justeringar av förslaget. Om det inte blir fråga om några större justeringar som kräver ny remiss kommer vi skicka författningsförslaget till EU för notifiering i slutet av juni. I samband med att författningsförslaget skickas till EU för notifiering kommer förslaget att publiceras i sin helhet.

EU-notifieringen tar normalt 3 månader. Under den tiden och en bit in under hösten kommer vi ta fram vägledning samt färdigställa inför ikraftträdandet 1 jan 2025.

Efter ikraftträdandet har sektorn möjlighet att tillämpa BBR och EKS under ytterligare ett år med stöd av övergångsbestämmelser.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen