Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utred och analysera ekosystemtjänster

Granskad:
Utred & Analysera (3/6)

På den här sidan kan du läsa om hur man tar fram planeringsunderlag som beskriver ekosystemtjänsternas nyttor och värden och som visar på viktiga rumsliga och ekologiska samband för att leverera ekosystemtjänster.

Vad ingår i planeringsunderlag

I planeringsunderlag beskrivs ekosystemtjänsternas nyttor och värden. Här tas upp vilka rumsliga förutsättningar och ekologiska funktioner som behövs för att leverera ekosystemtjänster. Underlaget innehåller information om vilka ekosystemtjänster som bör bevaras och vilka potentialer det finns för att utveckla eller skapa ekosystemtjänster. Här ingår också en bristanalys om vilka ekosystemtjänster som saknas eller som kommer att saknas på grund av en ändrad markanvändning, till exempel bebyggelseutveckling.

Underlaget kan behöva kompletteras med utredningar och analyser i takt med planläggningen. Bra kartunderlag över viktiga ekosystemtjänster underlättar geografiska avvägningar mellan olika intressen. Alla genomförda utredningar och analyser sammanställs på ett lättförståeligt sätt i planeringsunderlaget.

Exempel på ekosystemtjänstutredningar i samband med översiktsplaneringen:

Upplands Väsby kommun har tagit fram både en kartläggning och en utvecklingsplan för ekosystemtjänster.

Kartläggning (på Upplands Väsby kommuns webbplats)

Utvecklingsplan (på Upplands Väsby kommuns webbplats)

Kristianstad kommun har genomfört både en kommuntäckande geografiskt utredning för olika områden i kommunen och tematisk kartläggning av olika ekosystemtjänster. Dessutom beskrivs deras funktion och hur de kan identifieras, kompenseras eller optimeras, till viss del även värderas.

Kommuntäckande geografiskt utredning (på Kristianstad kommuns webbplats)

Jönköpings kommun har genomfört en omfattande kartläggning av ekosystemtjänster som planeringsunderlag för översiktsplanering och detaljplaneläggning. Inom projektet har det tagits fram ett antal nya kartor över grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Kartorna visar olika ekosystemtjänsters betydelse för till exempel dagvattenrening, skyfall och friluftsliv. Här finns förslag på förstärkningsåtgärder i form av vegetation som behövs för en jämn temperatur, skugga och buller.

Kartläggning av ekosystemtjänster (på Jönköpings kommuns webbplats)

Samordning med andra utredningar

För att hålla kostnader nere och få en bättre översikt över mångfunktionella nyttor kan framtagandet av underlag för ekosystemtjänster med fördel samordnas med andra utredningar, som till exempel dagvattenhantering, risk för erosion, underlag för miljöbedömningar. I de här fallen är det viktigt att i förfrågningsunderlag förtydliga vilka frågor angående ekosystemtjänster som behöver belysas.

Konventionella dagvattenutredningar brukar enbart behandla de rent tekniska förutsättningarna utan att beakta potentialen för att hantera dagvatten med hjälp av naturbaserade lösningar. Dagvattenutredningar kan med fördel kombineras med ekosystemtjänstutredningar för tjänsterna vattenrening och vattenfördröjning. Information om ekosystemtjänster och resultaten från olika utredningar behöver vara jämförbara för en sammanhållen analys av deras nyttor och värden som redovisas i planeringsunderlaget.

Grönytefaktor

Översiktsplanen är ett lämpligt planinstrument för övergripande ställningstaganden angående tillämpningen av grönytefaktor. Många översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplanen har en förtätning av bebyggelse som viktig strategi för en hållbar utveckling. I en tätare stad finns stora utmaningar angående klimatanpassning, folkhälsa och resiliens som kan lösas med hjälp av ekosystemtjänster från gröna ytor. Ställningstagandena kan vara att grönytefaktor ska användas vid förtätning och ny bebyggelse, eller till exempel gälla målsättningar om andelen gröna ytor inom tätbebyggda områden.

Grönytefaktor – räkna med ekosystemtjänster

Att tänka på: Utred och analysera
 • Ta fram relevanta utredningar och analyser i den detaljeringsnivå som ger bra planeringsunderlag för de frågor som behöver lösas i planen
 • Utred möjligheter till samordningsvinster genom att integrera frågor angående ekosystemtjänsternas nyttor i andra utredningar.
 • Var tydlig med i vilken form resultat av utredningar behöver redovisas för att användas som underlag i det fortsatta planarbetet. Resultaten kan redovisas som:
  • kvantitativa siffror, till exempel hur bred en grön spridningskorridor behöver vara för att fylla önskad funktion, volymmått för dagvattenhantering.
  • kvalitativa redovisningar, till exempel vilka sociala kvaliteter olika naturområden har för rekreation, friluftsliv och upplevelse.
  • GIS-baserade kartunderlag.
  • monetära värderingar av ekosystemtjänster, till exempel vad en teknisk lösning skulle kosta för att nå samma effekt som den naturliga ekosystemtjänsten.
 • Sammanställ argument, konsekvenser och fakta om vilka ekosystemtjänster som bör bevaras, utvecklas eller skapas i planen på ett lättförståeligt sätt
 • Kartlägg tillgång av bostadsnära grönområden
 • Utred möjligheter till mångfunktionalitet och synergieffekter för en ändamålsenlig markanvändning
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen