Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förhållanden av väsentlig betydelse i Lerums översiktsplan

Granskad:

Det finns hitintills få exempel på hur kommuner valt att redovisa förhållande av väsentlig betydelse i sin översiktsplan. Här presenteras ett sätt på hur det kan gå till. Lerums kommun har antagit sin första digitala översiktsplan under hösten 2022. Mark- och vattenanvändningen är indelad i avgränsade karaktärsområden med en beskrivning av nuläget och en analys över förhållande av väsentlig betydelse.

Karta som visar indelningen av Lerums kommuns yta i olika områden, vilka de benämner karaktärsområden.
Karta som visar indelningen av kommunens yta i karaktärsområden. Illustration: Lerums kommun

Indelning av kommunens yta i karaktärsområden

Hela kommunens yta är indelad i karaktärsområden. I Lerums översiktsplan kan du under fliken Planförslag och avsnittet om Karaktärsområden, hitta en karta som visar indelningen av kommunens yta i karaktärsområden.

För karaktärsområdena redovisas en nulägesbeskrivning, en analys över förhållanden av väsentlig betydelse för den fortsatta planeringen, områdesspecifika inriktningar samt markanvändning.

Urklipp ur tabell som beskriver karaktärsområdena. Källa: Lerums kommun

Här kan du läsa vidare om Lerums översiktsplan:

Lerums översiktsplan (på Lerum kommuns webbplats)

Förhållande av väsentlig betydelse avgränsar översiktsplanen

Lerums kommun har arbetat lika nogsamt med planeringen för såväl tätorter som landsbygd. ”Processen med att ta fram en ny översiktsplan har genomsyrats av att hela kommunens yta ska planeras. Det ska inte enbart vara fokus på huvudorten. Karaktärsområden gör att alla områden behandlas med samma metodik oavsett om det är skogsbygd eller tätort. Varje område har en unik förutsättning kopplad till sig”, säger Lerums kommun.

Ett av syftena med förhållande av väsentlig betydelse är att lyfta fram det som är relevant i översiktsplanen. Om alla planeringsförutsättningar redovisas i översiktsplanen blir planen mycket omfattande och svår att hålla aktuell.

”Det är jättebra att behöva fundera över vad som är väsentligt. Det här hjälper verkligen till att avgränsa planen”, säger Lerums kommun.

Kommunens beskrivning om vad som är förhållande av väsentlig betydelse kan exempelvis peka på risken att en miljökvalitetsnorm (MKN) inte följs. Genom karaktärsområdena och processen kring bedömning av förhållande av väsentlig betydelse i de olika områdena kan även MKN kopplas till markanvändningen. Då blir det tydligare när MKN berörs och behöver hanteras i efterföljande planering och prövning.

Tvärsektoriell process och medborgardialog leder till en tydligare plan

Kommunen har sedan länge arbetat i en tvärsektoriell process där förhållanden mellan relevanta allmänna intressen har lyfts. Metodiken att dela in kommunen i karaktärsområden introducerades tidigt i översiktsplaneprocessen. Lagkravet om att beakta förhållanden av väsentlig betydelse trädde i kraft under tiden de arbetade med att ta fram översiktsplanen. Det föll sig naturligt för kommunen att använda sig av den redan inarbetade metodiken med karaktärsområdena, där förutsättningar och rekommendationer beskrevs.

I samrådet arbetade kommunen aktivt med medborgardialog för att förankra karaktärsområdena lokalt. Med indelningen är det lättare för medborgarna att tolka sitt eget område och beskriva vad som präglade området. Genom dialogerna fick kommunen ett bättre underlag för bedömningen.

”Politikerna har varit engagerade i ett tidigt skede och har tagit till sig metodiken att arbeta med karaktärsområdena. De uppskattar att informationen är samlad för respektive område och att den är kopplad till kartan. På så sätt blir det enklare att få en bild av den tänkta utvecklingen”, berättar Lerums kommun.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen