Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Principen om ömsesidigt erkännande

Granskad:

Principen om ömsesidigt erkännande är en princip som gäller på området för fri rörlighet av varor, där byggprodukter inkluderas. Principen syftar till att undanröja fysiska och tekniska hinder som kan äventyra den fria rörligheten av varor mellan unionsländer. 

Vad innebär principen om ömsesidigt erkännande?

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att Sverige inte kan förhindra saluföringen i Sverige av en produkt som lagligt saluförts i ett annat medlemsland. Sverige kan dock neka marknadstillträde för en produkt om det går att visa att produktens saluföring skulle strida mot nationella tekniska regler som är nödvändiga och proportionerliga för att skydda det allmänna intresset.

Vad gäller för lämplighetsbedömningen?

För byggprodukter gäller lämplighetskravet vid installation. Detta innebär att oavsett produkternas ursprung och dokumentation gäller kravet på lämplighet för användning. Med andra ord, enbart för att en produkt får saluföras i Sverige betyder det dock inte att den går att använda. Det är byggherrens ansvar att använda lämpliga produkter.

Frivillig försäkran om ömsesidigt erkännande

Sedan den 19 april 2020 är EU:s förordning om ömsesidigt erkännande tillämplig fullt ut. Förordningen innebär bland annat en möjlighet för ekonomiska aktörer att upprätta en försäkran som intygar att deras produkt omfattas av principen om ömsesidigt erkännande. För mer information, se "frivillig försäkran om ömsesidigt erkännande" under särskild rubrik i menyn.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen