Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översiktsplanering - för en långsiktigt bra helhet

Granskad:

Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling.

Om översiktsplanen

Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Den vägleder beslut om hur mark- och vattenområden får användas. Den ska hållas aktuell och kan göras mer detaljerad för tätorter och andra delområden. Samråd och miljöbedömningar är viktiga delar i planeringsprocessen.

Kommunens avsiktsförklaring – med konsekvensanalys

Översiktsplanen ska visa var det bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för bullerstörningar och översvämningar. Av planen ska framgå hur kommunen anser att riksintressen ska tillgodoses. Översiktsplanen ska visa de förhållanden som kan ha en väsentlig betydelse för beslut om hur mark- och vattenområden kan användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Planen täcker hela kommunens yta, men kan vara mer detaljerad för vissa delar, till exempel en tätort.

Att bedöma konsekvenserna av olika alternativ är en viktig del av arbetet. Det ska vara lätt att förstå planens innebörd och konsekvenser. Grunddragen av planen ska framgå av en eller flera kartor. Om ett genomförande av planen kan medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras.

Samråd med medborgare och myndigheter

När kommunen upprättar eller ändrar en översiktsplan ska man samråda med bland andra länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. Kommunmedborgarna ska också ges chansen att säga sin mening. Samrådet ska dokumenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet görs de ändringar kommunen anser befogade. Sedan ska kommunen låta det slutliga förslaget granskas.

Ska vara aktuell

Översiktsplanen ska hållas aktuell. Senast två år efter ett ordinarie val, med början efter valet 2022, ska kommunen ha tagit fram en planeringsstrategi där kommunen bland annat redogöra för planens aktualitet, men också hur kommunen tänker fortsätta arbeta med översiktsplaneringen. Istället för en planeringsstrategi kan kommunen anta en ny översiktsplan. Ett sätt att hålla planen aktuell är att ändra den för ett delområde där planeringsbehoven är störst, eller göra ett tillägg för en fråga som saknas eller inte är tillräckligt behandlad. På så sätt hålls planen aktuell genom en rullande planeringsprocess, där uppföljningen av hur väl den håller leder till successiva ändringar.

Vägleder detaljplanering och bygglov

Översiktsplanen vägleder vid detaljplanering, bygglov och annan användning av mark och vattenområden. Den används som bedömningsunderlag av såväl kommunens egna tjänstepersoner som handläggare på exempelvis länsstyrelsen och domstolar där sådana ärenden överprövas. Den används också av företag som söker plats för sin verksamhet.

Innehållet i översiktsplanen kan inte överklagas

Översiktsplanen är inte bindande, enbart vägledande. Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda. I planen vägs och prioriteras olika relevanta allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen. Det görs först i detaljplaneringen eller direkt i bygglovsprövningen. Översiktsplanens innehåll kan därför inte heller överklagas. Det är endast förfarandet när kommunen upprättar översiktsplanen som går att överklaga, det vill säga om kommunen inte följt plan- och bygglagens procedurregler. Detta görs till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning enligt kommunallagen.

I "Relaterad information" finns en länk som leder till PBL kunskapsbanken där du kan läsa mer om översiktsplanering.

Vem gör vad?

Kommunen

Upprättar och ändrar översiktsplanen i samråd med bl.a. länsstyrelsen, grannkommuner och medborgare.

Länsstyrelsen

Verkar för att riksintressen tillgodoses och miljökvalitetsnormer följs. Ger råd om vilka hänsyn som bör tas till de allmänna intressen som räknas upp i 2 kap. plan- och bygglagen. Bevakar att strandskyddets syften tillgodoses i områden som avsätts för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Verkar också för att mellankommunala intressen samordnas och att människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion beaktas. Under utställningen av planförslaget ska länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande till kommunen. Minst vart fjärde år ska länsstyrelsen också lämna en redogörelse om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet.

Boverket

Vägleder och följer upp kommuners och länsstyrelsers arbete. Samordnar arbetet med riksintressen.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen