Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Balkonger på gårdsfasad stred mot planens förvanskningsförbud

Granskad:

Målet rör bygglov för balkonger och ändring av fönster till balkongdörrar på ett 20-talsklacissistiskt flerbostadshus som omfattas av skyddsbestämmelse i detaljplan. En bestämmelse som innebar att ändringar av en byggnad inte får förvanska byggnadens karaktär eller anpassning till omgivningen. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i målet bedömt att åtgärderna strider mot denna bestämmelse.

Syn visade på byggnadens värde och hur nya balkonger skulle förvanska byggnadens karaktär

MÖD konstaterade vid syn att byggnaden representerade 20-talsklacissismen väl med såväl tidstypisk och välbevarad fasad som fönster. De nya balkongerna bedömdes komma att uppta en stor del av den opåverkade fasaden. När det gällde skillnader mot befintliga balkonger konstaterade MÖD att ett flertal av dessa var infällda i fasaderna, vilket gjorde dem mer diskreta. Vidare hade befintliga balkongerna en mer begränsad utformning, varför de inte bedömdes ge samma dominerande intryck som sökta balkonger skulle ge. MÖD bedömde att nya balkonger, med sökt utformning, skulle innebära att byggnadens karaktär förvanskades.

Tidigare ombyggnad bedömdes göra byggnaden extra känslig för ytterligare åtgärder

MÖD konstaterade att bygglov tidigare hade beviljats för en planenlig ombyggnad av byggnadens vind till bostäder. Även om ombyggnaden avsåg vinden fann domstolen att det var motiverat att begränsa ytterligare större ingrepp i byggnaden för att förhindra att dess karaktär förvanskas. Domstolen bedömde att såväl uppförandet av balkonger som ändringen av fönster till dörrar stred mot planens förvanskningsförbud.

Eftersom avvikelsen från planen inte accepterades saknades förutsättningar för bygglov

MÖD konstaterade att avvikelsen från detaljplanen inte var liten eller förenlig med planens syfte. Domstolen ansåg att ägarens intresse av att få vidta åtgärderna skulle stå tillbaka i förhållande till det starka allmänna intresset av att bevara fastighetens karaktär. Det saknades därför skäl att bevilja sökt bygglov.

Länken till mark- och miljööverdomstolens mål hittar du i "Relaterad information", 2016-01-20 mål nr P 4815-15.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen