På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Processen för länsstyrelsens tillsyn över detaljplaner

Efter att kommunen har fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska länsstyrelsen ta beslut om planen ska överprövas eller inte, det vill säga om tillsyn ska ske. Om tillsynen visar att kommunens beslut utifrån länsstyrelsens ingripandegrunder är felaktigt så ska länsstyrelsen upphäva beslutet.

Länsstyrelsens tillsyn sker i två steg. Först tas beslut om överprövning ska ske och sedan sker överprövningen som kan leda till ett upphävande eller till att länsstyrelsen godtar planen.

Beslut om överprövning ska ske

När kommunen har fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska länsstyrelsen först ta beslut om planen ska överprövas eller inte. Detta ska göras inom tre veckor från det att ett meddelande om kommunens beslut har mottagits av länsstyrelsen.

Om länsstyrelsen tidigare har gett ett positivt planeringsbesked får överprövning eller upphävande inte ske med hänvisning till den fråga som planeringsbeskedet avser. Detsamma gäller ett planeringsbesked som försetts med villkor och villkoret har iakttagits av kommunen. Det är endast om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till planeringsbeskedet eller om villkor inte har uppfyllts som det är möjligt för länsstyrelsen att överpröva och upphäva planen. Med väsentliga ändringar avses till exempel om det i en senare framtagen miljökonsekvensbeskrivning framkommit uppgifter som gör att det finns grund för ingripande, om nya fakta eller ny lagstiftning har kommit fram eller om omgivningen till detaljplaneområdet har förändrats på ett sådant sätt att länsstyrelsens planeringsbesked inte kan anses vara aktuellt. (jfr prop. 2016/17:151 sid. 31-32)

Överprövning

Om länsstyrelsen beslutar att överpröva kommunens beslut bör länsstyrelsen ange vilken eller vilka ingripandegrunder som är skäl för deras beslut. Skälen som länsstyrelsen anger är dock inte bindande. Det innebär att om det senare upptäcks att det finns skäl att pröva även mot andra ingripandegrunder kan prövningen omfatta även dessa. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 800)

Länsstyrelsens beslut om att överpröva eller inte överpröva får inte överklagas, varken av kommunen eller av någon annan.

När överprövning sker

Om länsstyrelsen beslutar att överpröva behöver länsstyrelsen begära in relevanta handlingar i planärendet från kommunen.

Länsstyrelsen bör också ta reda på om kommunens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen. Om kommunens beslut har överklagats behöver de parallella prövningarna samordnas. Mark- och miljödomstolen bör avvakta med sin prövning tills dess att ärendet om tillsyn är slutligt avgjort, genom att vilandeförklara målet. (jfr prop. 2015/16:55 sid. 30-31)

Upphävande

Om länsstyrelsen vid överprövningen kommer fram till att de statliga eller mellankommunala intressena inte beaktats tillräckligt ska länsstyrelsen upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.

Beslut inom en tidsfrist

Länsstyrelsen ska fatta beslut om upphävande inom två månader från beslutet om att överpröva planen. Tidsfristen får överskridas om längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Det kan till exempel gälla samverkan med andra myndigheter eller om det behövs kompletterande underlag från kommunen. Möjligheten att överskrida tidsfristen bör användas restriktivt. (jfr prop. 2016/17:151 sid. 36-37)

Kan upphäva planen i en viss del

Länsstyrelsen kan inte ändra innehållet i planen för att planen ska kunna godtas utifrån ingripandegrunderna. Planen får dock upphävas i en viss del om kommunen medger det. Hur kommunens medgivande ska se ut finns inte reglerat. Medgivandet bör lämnas av det kommunala organ som har fattat det beslut som prövas av länsstyrelsen. Det kan dock inte krävas att kommunfullmäktige ska lämna medgivandet för de planer som fullmäktige har antagit. I dessa fall räcker det med ett medgivande av kommunstyrelsen. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 803) (RÅ 1998 not. 101)

Överklaga länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsens beslut att helt eller i en viss del upphäva kommunens beslut om detaljplan får överklagas hos regeringen. Det får överklagas av den som beslutet angår och om beslutet går denna emot. Ett sådant överklagande görs oftast av kommunen men även enskilda kan överklaga. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 817)

Det är endast när länsstyrelsen helt eller delvis upphäver det kommunala beslutet som länsstyrelsens beslut kan överklagas. Om länsstyrelsen däremot beslutar att inte upphäva planen kan det inte överklagas.

Regeringens beslut kan inte överklagas enligt ordinarie instanskedja. Enskilda får dock ansöka om rättsprövning av regeringsbeslut som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det är Högsta förvaltningsdomstolen som prövar ansökningar om rättsprövning.

Hur hantera enskilda överklagande medan tillsyn pågår

När ett beslut om att anta, upphäva eller ändra en detaljplan tas kan det överklagas till mark- och miljödomstolen av enskilda. Om länsstyrelsen då utövar tillsyn mot samma beslut är det lämpligt att länsstyrelsen först avslutar prövningen innan ett enskilt överklagande avseende samma detaljplan prövas. (jfr. prop. 2009/10:215 s. 90 f)

Även om överprövning på grund av tillsyn och prövning av överklagandena inte som tidigare båda hanteras av länsstyrelsen, kvarstår behovet av samordning av de parallella prövningarna i länsstyrelsen respektive i mark- och miljödomstolen. (jfr. prop. 2015/16:55 s. 30)

Mark- och miljödomstolen kan då fatta beslut att avvakta med prövningen av överklagandena tills dess att länsstyrelsens överprövning är slutligt avgjord genom att målet vilandeförklaras.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej