Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Processen för länsstyrelsens tillsyn över detaljplaner

Granskad:

Efter att kommunen har fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska länsstyrelsen ta beslut om planen ska överprövas eller inte, det vill säga om tillsyn ska ske. Om tillsynen visar att kommunens beslut utifrån länsstyrelsens ingripandegrunder är felaktigt så ska länsstyrelsen upphäva beslutet.

Tillsyn i två steg

Länsstyrelsens tillsyn sker i två steg. Först tas beslut om överprövning ska ske och sedan sker överprövningen som kan leda till ett upphävande eller till att länsstyrelsen godtar planen.

Beslut om överprövning ska ske

När kommunen har fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska länsstyrelsen först ta beslut om planen ska överprövas eller inte. Detta ska göras inom tre veckor från det att ett meddelande om kommunens beslut har mottagits av länsstyrelsen.

10 a §
  Om länsstyrelsen har gett ett planeringsbesked enligt
5 kap. 10 f § om att en åtgärd inte har en sådan innebörd som anges i 10 § andra stycket, får överprövning enligt 10 § eller upphävande enligt 11 § inte ske med hänvisning till den fråga som beskedet avser. Om ett planeringsbesked förenats med villkor och villkoret har iakttagits, får inte heller sådan överprövning eller sådant upphävande ske med hänvisning till den fråga som beskedet avser.

Första stycket gäller inte om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till den eller de frågor som planeringsbeskedet avser. Lag (2017:424) .

Om länsstyrelsen tidigare har gett ett positivt planeringsbesked får överprövning eller upphävande inte ske med hänvisning till den fråga som planeringsbeskedet avser. Detsamma gäller ett planeringsbesked som försetts med villkor och villkoret har iakttagits av kommunen. Det är endast om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till planeringsbeskedet eller om villkor inte har uppfyllts som det är möjligt för länsstyrelsen att överpröva och upphäva planen. Med väsentliga ändringar avses till exempel om det i en senare framtagen miljökonsekvensbeskrivning framkommit uppgifter som gör att det finns grund för ingripande, om nya fakta eller ny lagstiftning har kommit fram eller om omgivningen till detaljplaneområdet har förändrats på ett sådant sätt att länsstyrelsens planeringsbesked inte kan anses vara aktuellt. (jfr prop. 2016/17:151 sid. 31-32)

Fler steg för en effektivare plan- och bygglag, prop. 2016/17:151 (på Sveriges riksdags webbplats)

10 a §
  Om länsstyrelsen har gett ett planeringsbesked enligt
5 kap. 10 f § om att en åtgärd inte har en sådan innebörd som anges i 10 § andra stycket, får överprövning enligt 10 § eller upphävande enligt 11 § inte ske med hänvisning till den fråga som beskedet avser. Om ett planeringsbesked förenats med villkor och villkoret har iakttagits, får inte heller sådan överprövning eller sådant upphävande ske med hänvisning till den fråga som beskedet avser.

Första stycket gäller inte om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till den eller de frågor som planeringsbeskedet avser. Lag (2017:424) .

Överprövning

Om länsstyrelsen beslutar att överpröva kommunens beslut bör länsstyrelsen ange vilken eller vilka ingripandegrunder som är skäl för deras beslut. Skälen som länsstyrelsen anger är dock inte bindande. Det innebär att om det senare upptäcks att det finns skäl att pröva även mot andra ingripandegrunder kan prövningen omfatta även dessa. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 800)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Länsstyrelsens beslut om att överpröva eller inte överpröva får inte överklagas, varken av kommunen eller av någon annan.

4 §
  Följande beslut av länsstyrelsen får inte överklagas:
   1. beslut enligt 3 kap. 18 a § om ett reviderat granskningsyttrande,
   2. beslut enligt 5 kap. 5 b § om vilket planeringsunderlag som sannolikt kan behövas för att länsstyrelsen ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 kap. 22 §,
   3. beslut enligt 11 kap. 10 § i frågan om att överpröva kommunens beslut, eller
   4. beslut enligt 11 kap. 12 § om att överprövningsbestämmelserna också ska gälla lov eller förhandsbesked inom ett visst geografiskt område eller att ett lov eller förhandsbesked inte ska gälla förrän en överprövning har avslutats. Lag (2021:752) .

När överprövning sker

Om länsstyrelsen beslutar att överpröva behöver länsstyrelsen begära in relevanta handlingar i planärendet från kommunen.

Länsstyrelsen bör också ta reda på om kommunens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen. Om kommunens beslut har överklagats behöver de parallella prövningarna samordnas. Mark- och miljödomstolen bör avvakta med sin prövning tills dess att ärendet om tillsyn är slutligt avgjort, genom att vilandeförklara målet. (jfr prop. 2015/16:55 sid. 30-31)

En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser, prop. 2015/16:55 (på Sveriges riksdags webbplats)

Upphävande

Om länsstyrelsen vid överprövningen kommer fram till att de statliga eller mellankommunala intressena inte beaktats tillräckligt ska länsstyrelsen upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.

Beslut inom en tidsfrist

Länsstyrelsen ska fatta beslut om upphävande inom två månader från beslutet om att överpröva planen. Tidsfristen får överskridas om längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Det kan till exempel gälla samverkan med andra myndigheter eller om det behövs kompletterande underlag från kommunen. Möjligheten att överskrida tidsfristen bör användas restriktivt. (jfr prop. 2016/17:151 sid. 36-37)

Fler steg för en effektivare plan- och bygglag, prop. 2016/17:151 (på Sveriges riksdags webbplats)

Kan upphäva planen i en viss del

Länsstyrelsen kan inte ändra innehållet i planen för att planen ska kunna godtas utifrån ingripandegrunderna. Planen får dock upphävas i en viss del om kommunen medger det. Hur kommunens medgivande ska se ut finns inte reglerat. Medgivandet bör lämnas av det kommunala organ som har fattat det beslut som prövas av länsstyrelsen. Det kan dock inte krävas att kommunfullmäktige ska lämna medgivandet för de planer som fullmäktige har antagit. I dessa fall räcker det med ett medgivande av kommunstyrelsen. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 803) (RÅ 1998 not. 101)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

11 §
  Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser i dess helhet, om beslutet har en sådan innebörd som anges i
10 § andra stycket. Om kommunen medger det, får beslutet upphävas i en viss del.

Beslut enligt första stycket ska fattas inom två månader från det att länsstyrelsen har beslutat om överprövning enligt
10 § första stycket om inte längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Lag (2017:424) .

Överklaga länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsens beslut att helt eller i en viss del upphäva kommunens beslut om detaljplan får överklagas hos regeringen. Det får överklagas av den som beslutet angår och om beslutet går denna emot. Ett sådant överklagande görs oftast av kommunen men även enskilda kan överklaga. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 817)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

5 §
  Länsstyrelsens beslut enligt 11 kap. 11 § att helt eller i en viss del upphäva kommunens beslut om detaljplan, områdesbestämmelser, lov eller förhandsbesked får överklagas hos regeringen.

5 a §
  Länsstyrelsens beslut om planeringsbesked enligt 5 kap.
10 f § får överklagas till regeringen. Lag (2017:424) .

8 §
  Bestämmelser om vem som får överklaga beslut som avses i 2 a, 3, 5 och 6 §§ finns i 42 § förvaltningslagen
(2017:900). Lag (2018:845) .

42 §
  Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.

Det är endast när länsstyrelsen helt eller delvis upphäver det kommunala beslutet som länsstyrelsens beslut kan överklagas. Om länsstyrelsen däremot beslutar att inte upphäva planen kan det inte överklagas.

5 §
  Länsstyrelsens beslut enligt 11 kap. 11 § att helt eller i en viss del upphäva kommunens beslut om detaljplan, områdesbestämmelser, lov eller förhandsbesked får överklagas hos regeringen.

5 a §
  Länsstyrelsens beslut om planeringsbesked enligt 5 kap.
10 f § får överklagas till regeringen. Lag (2017:424) .

Regeringens beslut kan inte överklagas enligt ordinarie instanskedja. Enskilda får dock ansöka om rättsprövning av regeringsbeslut som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det är Högsta förvaltningsdomstolen som prövar ansökningar om rättsprövning.

1 §
  En enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

3 §
  Högsta förvaltningsdomstolen prövar ansökningar om rättsprövning. Lag (2010:1506) .

Hur hantera enskilda överklagande medan tillsyn pågår

När ett beslut om att anta, upphäva eller ändra en detaljplan tas kan det överklagas till mark- och miljödomstolen av enskilda. Om länsstyrelsen då utövar tillsyn mot samma beslut är det lämpligt att länsstyrelsen först avslutar prövningen innan ett enskilt överklagande avseende samma detaljplan prövas. (jfr. prop. 2009/10:215 s. 90 f)

Mark- och miljödomstolar, prop. 2009/10:215 (på Sveriges riksdags webbplats)

Även om överprövning på grund av tillsyn och prövning av överklagandena inte som tidigare båda hanteras av länsstyrelsen, kvarstår behovet av samordning av de parallella prövningarna i länsstyrelsen respektive i mark- och miljödomstolen. (jfr. prop. 2015/16:55 s. 30)

En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser, prop. 2015/16:55 (på Sveriges riksdags webbplats)

Mark- och miljödomstolen kan då fatta beslut att avvakta med prövningen av överklagandena tills dess att länsstyrelsens överprövning är slutligt avgjord genom att målet vilandeförklaras.

5 §
  Är för prövning av mål av synnerlig vikt, att fråga, som är föremål för annan rättegång eller behandling i annan ordning, först avgöres, eller möter mot handläggningen annat hinder av längre varaktighet, äge rätten förordna, att målet skall vila i avbidan på hindrets undanröjande.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen