Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Parker, stadsgrönska och landskap

Granskad:

Den byggda miljöns gröna rum och strukturer är viktiga delar av den gestaltade livsmiljön. Parker, trädgårdar, grönskande torg och gaturum som är väl planerade och utformade bidrar inte bara till hälsa och välbefinnande utan också till hållbarhet och naturens förmåga till återhämtning.

Vikten av gröna stadsrum

Utformningen av ett samhälles offentliga utomhusmiljöer, som till exempel torg, parker och lekplatser, är ett övergripande strategiskt ansvar för det allmänna. Detta eftersom gestaltningen påverkar människors livskvalitet, hälsa och välbefinnande. Forskning visar exempelvis att vi mår bättre både fysiskt och psykiskt med grönska i omgivningen. Parker och grönområden ger oss utrymme för lek, motion, umgänge och stillhet.

Tillgång och närhet till lekparker, grönytor och andra offentliga gröna platser som inbjuder alla människor till lek, aktivitet och utevistelse på lika villkor bidrar starkt till ett samhälles attraktivitet, sammanhållning och hållbarhet.

Urbana ekosystemtjänster

Förutom hälsa och rekreation bidrar stadens grönska och natur till ett antal tjänster. Det är tjänster som gör staden mer attraktiv, hälsosam och bättre anpassad till ett förändrat klimat. Träd och vegetation bidrar till ett bättre lokalklimat och ger oss skugga varma sommardagar. Grönytor hjälper till att ta hand om regnvatten, vilket minskar risken för översvämning. Vi kan få uppleva olika djur- och växtarter i vår närmiljö. Detta är bara några exempel på vad som brukar kallas ekosystemtjänster: produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vår välfärd och vårt välbefinnande. Grönska och natur bidrar även till den lokala identiteten och är en del av kulturarvet.

Grönska bidrar till fysisk och psykisk hälsa

Fysisk och psykisk ohälsa är ett växande problem och en stor utmaning. Här har parker, grönområden och annan grönska stor potential genom att erbjuda skapar hälsosamma miljöer som bidrar till att förebygga ohälsa och sjukdomar. Att vistas i gröna miljöer sänker blodtrycket och halterna av stresshormonet kortisol. Grönområden kan också spela en stor roll i att skapa social interaktion, möten mellan människor, och verka för en känsla av gemenskap i en stadsdel eller ett grannskap.

Tillgång till grönska handlar om demokrati och rättvisa

Tillgång till grönstruktur har visat sig utjämna skillnaden i hälsa mellan socioekonomiskt svaga och starka grupper. Grönskande gator och torg, parker och grönområden ger rekreation och naturupplevelser för särskilt sårbara grupper som barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Parker och grönområden spelar också en viktig roll som demokratisk mötesplats i den byggda miljön där olika grupper i samhället kan mötas oavsett socioekonomi, kön, funktionsvariation, ålder, religion eller etnisk bakgrund. De är viktiga delar av det offentliga rummet som är gratis att besöka och vistas i.

Det gröna kulturarvet är viktigt för vår identitet

Äldre parker, kanaler, dammar, kyrkogårdar, alléer eller gamla solitärträd ger boende och besökare upplevelsevärden som berättar om platsens historia och utveckling. Sådana områden skapar identitet och stolthet hos medborgarna. De utgör även en resurs för turism och besöksnäring.

Gröna offentliga utemiljöer är viktiga lekmiljöer för barn och unga

Barnkonventionen anger tydligt att alla barn måste ges goda förutsättningar för utveckling, lek, vila och fritid. Utevistelse och fysisk aktivitet i gröna och naturlika miljöer stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik.

Boverkets vägledning om ekosystemtjänster och stadsgrönska

Boverket har tagit fram en vägledning för hur man kan ta tillvara och integrera ekosystemtjänster i planering byggande och förvaltning. Du kan läsa mer om ekosystemtjänster och vägledningen under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen