På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avslutade uppdrag

Granskad:

Här finns information om avslutade uppdrag. Uppdragen som presenteras här är ett urval och handlar om byggande eller regelverk för byggande.

Analysera enkelt avhjälpta hinder

Boverket har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag att analysera om reglerna för enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen behöver förtydligas eller ändras.

Genomföra upphandling för att upprätta och driva informationscentrum för hållbart byggande

Boverket har upphandlat ett informationscentrum för hållbart byggande. Uppdraget gick till Svensk Byggtjänst tillsammans med andra aktörer.

Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

Boverket har analyserat ett antal nya styrmedel för att minska klimatpåverkan från byggprocessen.

Individuell energimätning

Boverket har under 2014 och 2015 på uppdrag av regeringen utifrån dessa förutsättningar utrett i vilka fall det bör ställas krav på individuell mätning. En årlig uppföljning av utredningarna sker under åren 2017-2019.

Konsekvenser rumsvärmare

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera utredningen om konsekvenser av Boverkets ändrade regler för rumsvärmare, bland annat vedspisar.

Loggbok

Boverket har undersökt om det finns förutsättningar för att införa reglering av loggbok för byggprodukter vid nybyggande av byggnadsverk.

Loggbok del tre

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera Boverkets tidigare förslag om dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnad, en så kallad loggbok.

Miljö- och klimatanpassade byggregler

Boverket har undersökt behovet av och förutsättningarna för att reglera miljö- och klimataspekter i reglerna för byggnader i ett livscykelperspektiv.

Nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Boverket och Energimyndigheten har utvecklat den svenska strategin för energieffektivisering vid renoveringar.

Nya regler för asylboenden

Boverket fick i uppdrag av regeringen att ta fram vägledning och föreskrifter om undantag från de tekniska egenskapskraven och utformningskraven i tillfälliga anläggningsboenden.

Regelefterlevnad vid byte av fastbränslepannor och rumsvärmare

Boverket fick i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som ska säkerställa att kraven i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler följs vid byte av fastbränslepannor och rumsvärmare.

Serietillverkade byggnader

Boverket har fått i uppdrag att lämna förslag som innebär att byggnadsverk som i allt väsentligt är likadana utformade bedöms på samma sätt.

Skärpta nivåer för energihushållning

Uppdraget var en del i Sveriges strategi att närma sig nära-nollenergikrav och att öka kraven på energihushållning. Av uppdraget framgick att översynen bör omfatta samtliga klimatzoner och uppvärmningssätt.

Standarder och standardisering

Boverket har tagit fram en webbaserad vägledning om standarder - för dig som behöver grundläggande kunskap i ämnet.

Så mår våra hus

Boverket fick år 2006 i uppdrag av regeringen att med hjälp av besiktningar, mätningar och enkäter ta fram en uppdaterad beskrivning av det svenska byggnadsbeståndet.

Tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet

Boverket har utrett tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet. I uppdraget har ingått att utreda behovet av ändringar i regelverket eller andra styrdokument så att energihushållningskravet vid nybyggnad uppfylls i större omfattning.

Utvärdering av befintliga lågenergibyggnader

Boverket och Energimyndigheten fick i uppdrag att utvärdera befintliga och nya lågenergibyggnader samt redogöra för hur andra nordiska länder arbetar med nära-nollenergibyggnader.

Vad är ändring eller ombyggnad?

Boverket har under 2014 tagit fram texter om ombyggnad och annan ändring av byggnader. Detta har sin upprinnelse bland annat i att det råder oklarheter kring hur reglerna i PBL ska tolkas.

Workshop om verifiering och kontroll av projektering

Boverket och IRCC arrangerade, den 4 juni 2014, en internationell workshop om verifiering och kontroll av projekteringen.

Vägledning om LCA

Boverket har tagit fram en vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk. Det är en åtgärd för att driva på utvecklingen att byggnadsverk ska ha en låg miljö- och klimatpåverkan.

Ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Boverket har fått i uppdrag att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer för byggnader gällande laddinfrastruktur för elfordon.

Översyn av Boverkets byggregler

Kunskapsunderlag för översyn av Boverkets byggregler.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen