Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunexempel på översiktsplanering

Granskad:

Här hittar du hitta olika kommunexempel som är knutna till översiktsplanering. Det finns exempel på hur kommuner kan arbeta för minskad klimatpåverkan, att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv i översiktsplaneringen, ta fram en planeringsstrategi och beskrivning av ”förhållanden av väsentlig betydelse” i en översiktsplan.

Klimatpåverkan och översiktsplanering

Mörbylånga

Mörbylånga kommun har som mål att vara fossilbränslefri och självförsörjande med trygg och förnybar energi år 2025.

Mörbylånga - fossilfri energi och klimatsmart kollektivtrafik

Uppsala

En bärande tanke i Uppsalas översiktsplan är att bebyggelsen ska utvecklas i samspel med transportsystemet, särskilt kollektivtrafiken.

Uppsala

Falun/Borlänge

Falu kommun och Borlänge kommun har under många år samarbetat för att utveckla en tvåkärnig region. De har en gemensam översiktsplan och de gemensamma utbyggnadsstrategierna i planen ska bidra till att minska klimatpåverkan.

Falun/Borlänge - gemensamma utbyggnadsstrategier för minskad klimatpåverkan

Malmö

Malmös trafik- och mobilitetsplan tar ett helhetsgrepp om kopplingen mellan stadsutveckling och hållbara transporter. Syftet med planen är att konkretisera och vidareutveckla de trafikrelaterade mål som finns i översiktsplanen.

Malmö - stadsutveckling och hållbara transporter

Hållbar utveckling i översiktsplaneringen

Halmstad

Halmstad kommun valde att göra en miljökonsekvensbeskrivning som tar hänsyn till alla tre dimensionerna och inte bara den miljömässiga.

Halmstad bedömer hållbarheten brett

Göteborg

Göteborg har en lång tradition av att följa upp sin översiktsplan. Kommunen fokuserar även på social hållbarhet inom den fysiska planeringen.

Göteborg- sociala frågor och uppföljning

Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun har tagit fram en kombinerad översikts- och tillväxtplan. Som stöd för målarbetet har de utgått från Agenda 2030, EU2020 och RUS.

Arvidsjaur - Agenda 2030, EU 2020 och RUS som stöd för målarbetet

Förhållanden av väsentlig betydelse

Lerum

Lerums kommun har antagit sin första digitala översiktsplan under hösten 2022. Mark- och vattenanvändningen är indelad i avgränsade karaktärsområden med en beskrivning av nuläget och en analys över förhållande av väsentlig betydelse.

Förhållanden av väsentlig betydelse i Lerums översiktsplan

Planeringsstrategi

Boden

Bodens planeringsstrategi ger tjänstepersonerna ett tydligt mandat med vilka frågor kommunen ska jobba vidare med i översiktsplaneringen, och samtidigt en helhetssyn och förankring tillsammans med de andra förvaltningarna.

Bodens arbete med planeringsstrategi

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen