Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fuktsäkerhetsarbete

Granskad:

I byggreglerna (BBR) finns reglerna med kraven på fuktsäkerhet. Kraven riktar sig till dig som är byggherre. Projektörens (ofta konstruktören) uppgift är att fuktsäkerhetsprojektera byggnaden så kraven i BBR, och de krav som byggherren ställer, uppfylls i projekteringen. Det krävs också att byggreglerna följs i byggandet och ett fungerande kontrollsystem.

Fuktskadorna i byggprocessen beror ofta på:

  • Planeringsfel – tidspress som medför att byggfukten inte hinner torka ut. Överenskommelser saknas om väderskydd och kontroller. Entreprenadgränserna kan vara oklara.
  • Projekteringsfel – att valen av teknisk utformning och material inte är väl genomtänkta. Det brister i kontrollen av materialegenskaperna och den tekniska utformningens fuktegenskaper.
  • Utförandefel – tekniskt komplicerade delar löses på plats och blir fel. Monteringsanvisningar som inte följs och oförutsedda händelser under byggtiden.

Det är fel som kan undvikas genom ett systematiskt fuktsäkerhetsarbete och löpande kontroller genom hela byggprocessen.

Fuktsäkerhetsarbetet ingår i hela byggprocessen.

Planeringen – Viktiga förutsättningar för byggnadens fuktsäkerhet identifieras och utreds.

Fuktsäkerhetsprojektering – Kontroll av att byggnadens arkitektur och tekniska lösningar kan förväntas uppfylla minst de fuktsäkerhetskrav som finns i byggreglerna (BBR). I fuktsäkerhetsprojekteringen ingår också att föreskriva fuktsäkerhetsåtgärder i byggskedet och driftsinstruktioner för underhållet så fuktsäkerheten kan bibehållas i byggnaden.

Fuktsäkerhet under byggskedet – Det kontrollarbete som krävs för att följa upp att fuktsäkerhetsåtgärderna genomförs, kontroll av uttorkning och kontroll av att bygghandlingar och monteringsanvisningar följs.

Fuktsäkerhet i förvaltningsskedet – är den löpande kontroll och det underhållsarbete som behövs för att hålla byggnaden i stånd under bruksskedet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen