Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för nytt enbostadshus i klassicistisk anda

Granskad:

Målet rör bygglov för ett enbostadshus med ett annorlunda formspråk och en relativt stor volym på grund av att carport med mera integreras i volymen och att våningsytan beräknades till 547 kvadratmeter. Mark- och miljööverdomstolen har i målet tagit ställning till dels om byggnaden är planenlig, dels om byggnaden uppfyller kraven i 2 kap. 6 § och 8 kap. 1 § 2 plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterade inledningsvis i domen dels att föreslagen byggnad var planenlig vad gäller våningsytan, dels att så kallad öppenarea inte regleras i detaljplanen och dels att de generella kraven enligt 2 kap. 6 § och 8 kap. 1 § 2 PBL kan preciseras i en detaljplan. Gällande detaljplan innebär att det på aktuell fastighet får uppföras ett enbostadshus i två våningar som får ha en våningsyta om 547 kvadratmeter. Enligt domen kan det planerade enbostadshuset uppfattas som stort jämfört med omgivande bebyggelse bland annat eftersom byggnaden har flera ytor som visserligen utgörs av öppenarea, men som ändå är integrerade med byggnadens volym, det gäller carporten, entrépartiet och altanen på plan två. I domen konstateras att öppenarean inte regleras genom någon planbestämmelse varför omfattningen av öppenarean måste bedömas utifrån bland annat anpassningskraven i 2 kap 6 § PBL. Vidare konstateras i domen att bebyggelsen i grannskapet inte kan anses ha sådana värden att det krävs särskilda hänsynstaganden enligt bestämmelserna i 2 kap. 6 § tredje stycket PBL.

Byggnadens utformning och volym låg inom PBLs ramar

Tomtens storlek och placeringen av byggnaden en bit in på tomten och avskärmad av träd i väster och öster bedöms göra att såväl föreslagen byggnads volym som placeringen vara lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsverkan, jämför bestämmelserna i 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL. Förutom volymen skiljer sig föreslagen byggnad, enligt domen, jämfört med befintlig bebyggelse även genom ett självständigt uttryck i klassicistisk anda, med pelare, kapitäl, gördelgesims och balusterdockor. I domen konstateras, med hänsyn till att den intilliggande bebyggelsen inte är enhetlig, att byggnadens uttryck inte kan påverka omgivningen negativt. Kraven i 8 kap. 1 § 2 PBL på en god form-, färg- och materialverkan bedöms också vara uppfyllda. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade sammanfattningsvis att föreslaget enbostadshus är planenligt och att det uppfyller krav på anpassning till omgivningen och befintlig bebyggelse och utformning. Mark-och miljööverdomstolen fastställde därför nämndens beslut att bevilja bygglov.

Du hittar Mark- och miljööverdomstolens dom den 6 maj 2015 målnummer P 9601-14, under rubriken "Relaterad information".

På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om rättsfall. Du hittar länken i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen